dnes je 28.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 15 - Sadzba dane

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1 Komentár k ZDP § 15 - Sadzba dane

Ing. Peter Horniaček


§ 15

Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre:

a) fyzickú osobu

1. zo základu dane zisteného podľa § 4

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

2. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7,

3. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. a),

4. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. b),

b) právnickú osobu

1. 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu,

2. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3.


Písm. a)

Od 1. 1. 2013 bola zavedená progresívna sadzba dane z príjmov fyzických osôb (§15 ZDP) – a to sadzba vo výške:

  • 19 % - použije sa na zdanenie základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (ďalej len „ŽM”),

  • 25 % - sa použije na zdanie tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného ŽM (za zdaňovacie obdobie r. 2013 sumu 34 401,74 eura).


Za r. 2012 mal pán Miro Koš základ dane z príjmov vo výške 40 000 eur. Za rok 2012 z tohto základu dane zaplatil daň 7 600 eur.

Výpočet:

40 000 / 100 x 19 = 7 600 eur.

Za r. 2013 mal p. Koš rovnaký základ dane, tzn. 40 000 eur. Za rok 2013 z tohto základu dane zaplatí daň 7 935,89 eura.

Výpočet:

176,8-násobok platného ŽM = 176,8 x 194,58 = 34 401,74 eura.

Keďže základ dane p. Koša presahuje 176,8-násobok platného životného minima, pre zdanenie sa použijú 2 sadzby dane:

  • jedna časť základu dane vo výške 34 401,74 eura sa zdaní sadzbou dane 19 %,

  • druhá časť základu dane vo výške 5 598,26 eura (40 000 - 34 401,74 = 5 598,26) sa zdaní sadzbou dane 25 %.

34 401,74 / 100 x 19 = 6 536,3306

5 598,26 / 100 x 25 = 1 399,565

6 536,3306 + 1 399,565 = 7 935,8956

Daň po zaokrúhlení na celé eurocenty smerom nadol = 7 935,89 eura.

Rovnakým spôsobom sa tieto sadzby uplatňujú na príjem zo závislej činnosti, ktorý plynie zamestnancom za kalendárny mesiac. Ak zdaniteľná mzda zamestnanca presiahne sa kalendárny mesiac jednu dvanástinu 176,8-násoboku platného životného minima (v r. 2014, 2015 a 2016 to je suma 2 918,53 eura), z presahujúcej sumy zdaniteľnej mzdy sa vyberie preddavok na daň vo výške 25 %.


Pán Jaro Taraba dostal vo výplate za december 2012 celoročnú odmenu, pričom príjem bol vyplatený 15. januára 2013. Jeho zdaniteľná mzda predstavovala 3 886 eur. Z výplaty za december 2012 zamestnávateľ p. Tarabovi zrazil preddavok na daň vo výške 738,34 eura.

Výpočet preddavku na daň:

3 886 / 100 x 19 = 738,34

Pán Taraba dostal celoročnú odmenu aj za r. 2013, dostal ju vo výplate za december 2013, vyplatená mu bola v januári 2014 a jeho zdaniteľná mzda bola opäť 3 886 eura. Zamestnávateľ mu zrazil preddavok na daň vo výške799,49 eura.

Výpočet preddavku na daň:

1/12 zo 176,8-násoboku platného ŽM = 2 866,81 eura

Keďže zdaniteľná mzda p. Tarabu presiahla 1/12 zo 176,8-násobok platného životného minima, pri výpočte preddavku na daň sa použili 2 sadzby dane:

  • časť zdaniteľnej mzdy vo výške 2 866,81 eura sa zdanila sadzbou dane 19 % a

  • druhá časť zdaniteľnej mzdy vo výške 1 019,19 eura (3886 – 2866,81= 1019,19) sa zdanila sadzbou dane 25 %.

Výpočet:

2 866,81 / 100 x 19 = 544,6939

1 019,19 / 100 x 25 = 254,7975

Preddavok na daň = 544,6939 + 254,7975 = 799,4914 ~ 799,49 eura.


Okrem vyššie uvedených sadzieb dane sa pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb uplatňujú aj sadzby dane ustanovené v:

§ 15a ZDP – osobitná sadzba dane vo výške 5 %,

§ 43 ZDP – sadzba dane vyberanej zrážkou vo výške 19 %, resp. 35 %,

§ 44 ZDP – sadzba uplatňovaná pri zabezpečení dane vo výške 19 % alebo 35 %.

Od roku 2016 sa príjmy podľa § 7 ZDP zdaňujú ako súčasť samostatného základu dane, t. j. tie príjmy z kapitálového majetku, pri ktorých nie je vybratím dane zrážkou (§ 43 ZDP) daň vysporiadaná sa nebudú zahrnovať do celkového základu dane FO, ale sa budú ako osobitný základ dane zdaňovať sadzbou 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či plynú daňovníkovi zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí.

Zmena od roku 2020 u fyzických osôb

Zmenou, ktorú priniesla tzv. poslanecká novela ZDP č. 315/2019 Z. z., je zníženie sadzby dane s účinnosťou od 1. januára 2020. Touto novelou sa zavádza nová sadzba dane z príjmov fyzickej osoby:

  • vo výške 15 % pre fyzické osoby dosahujúce príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a to v prípade,

  • ak ich príjmy (výnosy) v príslušnom zdaňovacom období neprekročia sumu 100 000 €.

V prípade, ak by ale daňovníkove príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahli za zdaňovacie obdobie výšku 100 000 €, jeho sadzba dane sa bude vypočítavať rovnako ako tomu je v súčasnosti a to progresívnou sadzbou dane vo výške 19% a 25% zo základu dane (čiastkového základu dane) z týchto príjmov.

Pre zabezpečenie možnosti uplatnenia tejto nižšej sadzby dane sa mení výpočet základu dane daňovníka – fyzickej osoby uvedený v § 4 ZDP.

Písm. b)

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa sadzba dane z príjmov právnických osôb znížila z doteraz platných 22 % na 21 %. Znížená sadzba dane 21 % sa prvýkrát uplatnila za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr od 1. 1. 2017 (§52zi ods. 1). Daňovníci so zdaňovacím obdobím hospodársky rok použili túto novú (zníženú) sadzbu dane prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začne počas kalendárneho roka 2017.


Spoločnosť ZETA, a. s., uplatňuje ako zdaňovacie obdobie hospodársky rok (od 1. 9. do 31. 8.). Akú sadzbu dane mala spoločnosť uplatniť, keď v roku 2017 podávala daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017?A akú sadzbu dane uplatní pri podávaní daňového priznania v r. 2018 za zdaňovacie obdobie od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018?

§ 52zi ods. 1 ZDP ustanovuje, že daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2016 a ktorý skončí v roku 2017, vypočíta svoju daňovú povinnosť pri použití sadzby dane 22 %. Sadzbu dane 21 % použije spoločnosť až pri podaní daňového priznania v roku 2018 za hospodársky rok od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Zmena od roku 2020 u právnických osôb

Rovnako ako pri fyzických osobách, aj v prípade právnických osôb priniesla tzv. novela ZDP č. 315/2019 Z. z. zníženie sadzby dane s účinnosťou od 1. januára 2020. Touto novelou sa zavádza nová sadzba dane z príjmov právnickej osoby:

  • vo výške 15 %,

  • ak ich príjmy

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk