dnes je 10.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 13c

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.3 Komentár k ZDP § 13c

Ing. Peter Horniaček


ZDP je od 1. 1. 2018 ustanovené oslobodenie príjmov (výnosov) z predaja akcií (obchodného podielu) u právnických osôb alebo stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR, a to za splnenia určitých podmienok.

K ods. 1

V ods. 1 sa definuje predmet oslobodenia. Podľa tohto ustanovenia sú po splnení podmienok podľa ods. 2 oslobodené príjmy (výnosy) plynúce z predaja

 • - akcií a. s. u akcionára,
 • - kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie (j. s. a.),
 • - obchodného podielu u spoločníka s. r. o. alebo komanditistu k. s.,

a to vrátane obdobnej spoločnosti v zahraničí. Takisto v tomto odseku je stanovené, že oslobodenie sa uplatní u:

 • - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – právnickej osoby,
 • - stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR.

Oslobodenie sa neuplatní u obchodníka s cennými papiermi, u ktorého je táto činnosť hlavným predmetom podnikania.

Doplnenie predaja kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami u akcionára jednoduchej spoločnosti na akcie bolo do § 13c doplnené novelou ZDP č. 301/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020. Podľa § 52zza ods. 4 sa však oslobodenie vzťahuje aj na príjmy z predaja tohto druhu akcií nadobudnutých pred 1. 1. 2018, pričom lehota 24 mesiacov podľa ods. 2 začala plynúť 1. 1. 2018.

Na náklad na vyradenie finančnej investície v dôsledku predaja je potrebné pri uplatnení oslobodenie po splnení týchto podmienok aplikovať § 21 ods. 1 písm. j) ZDP, podľa ktorého daňovým výdavkom nie sú výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahrnované do základu dane.

K ods. 2

Oslobodenie príjmov z predaja akcií (obchodného podielu) u daňovníka vymedzeného v ods. 1 je možné uplatniť len po splnení podmienok podľa ods. 2, a to:

 • - príjem plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia akcií (obchodného podielu), pričom moment nadobudnutia je definovaný v ods. 4,
 • - sa jedná o držbu priameho podielu na základnom imaní najmenej 10 % po stanovenú dobu 24 mesiacov,
 • - daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií a. s. alebo j. s. a. alebo obchodného podielu a disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri zisťovaní základu dane vychádza z podvojného účtovníctva alebo IFRS.

Ide teda o tri testy, a to časový test, test minimálnej držby podielu na základnom imaní a test znášania funkcií a rizík spojených s vlastníctvom finančnej investície.

K ods. 3

Ods. 3 definuje situácia, kedy príjem z predaja akcií (obchodného podielu) nie je oslobodený od dane, a to ak ide o predaj:

 • - na spoločnosti, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii v čase predaja,
 • - daňovníkom podľa ods. 1, ktorý je v likvidácii,
 • - vlastných akcií (§ 161a a § 161b ObchZ).

K ods. 4

Definuje deň nadobudnutia akcií (obchodného podielu). Dňom nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní je deň:

 • - úplného splatenia peňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do obchodného registra.
 • - splatenia nepeňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do Obchodného registra. Rovnako sa postupuje u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol ako individuálne vložený finančný majetok alebo ako súčasť vkladu podniku alebo jeho časti.
 • - ukončenia obstarávania, ktorým môže byť pri:
  • zaknihovaných cenných papieroch, kde registráciou prevodu je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov – deň zaregistrovania akcií v evidencii centrálneho depozitára alebo člena centrálneho depozitára,

  • listinných akciách – deň prevodu rubopisom a odovzdávania listinnej akcie,

  • prevode podielu na s. r. o. alebo na k. s. – deň účinnosti písomnej zmluvy o prevode podielu.

 • - zápisu do obchodného registra, ak ide o nadobudnutie akcií alebo obchodného podielu v rámci tzv. podnikovej kombinácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie). Ide o situáciu, ak:
  • právny nástupca predáva akcie, resp. obchodný podiel, ktorý pôvodne nadobudol daňovník zrušený bez likvidácie v dôsledku zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia,

  • akcionár alebo spoločník daňovníka zrušeného bez likvidácie predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol v dôsledku podnikovej kombinácie u právneho nástupcu.

Týmto dňom zápisu do obchodného registra nastávajú účinky niektorého z typov podnikovej kombinácie.

 • - zápisu do obchodného registra pri premiestnení sídla spoločnosti na územie SR.

Zároveň sú v ods. 5 negatívne vymedzené opačné situácie, t. j. situácie, ktoré sa nepovažujú za deň nadobudnutia akcií (obchodného podielu). Ide predovšetkým o uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej prichádza k prevodu akcií (obchodného podielu) až v budúcnosti alebo po splnení dohodnutých

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk