dnes je 4.8.2020

Input:

Komentár k ZDP § 13b

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.2 Komentár k ZDP § 13b

Ing. Peter Horniaček


§ 13b

(1) Od dane vo výške podľa odseku 4 sú oslobodené príjmy (výnosy) daňovníka uvedeného v § 2 písm. d) druhom bode z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja1vykonávaného daňovníkom, pričom tieto výrobky sú

a) obstarané od osôb, ktorým daňovník ako vlastník umožnil pri ich výrobe využívať vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo

b) vytvorené vlastnou činnosťou1daňovníka.

(2) Oslobodenie podľa odseku 1 možno uplatniť aj u daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak je vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou.

(3) Oslobodenie podľa odseku 1 sa uplatní počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov1na vývoj vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom do daňových výdavkov.

(4) Oslobodenie podľa odseku 1 sa uplatní vo výške 50 % z tej časti príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, ktorá pripadá na predajnú cenu výrobku po znížení o skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich režijných nákladov a ziskových marží, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok. Na účely tohto ustanovenia sa funkciami odbytu okrem činností predaja rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov a súčasťou ziskovej marže spojenej s funkciou odbytu je aj zisková marža spojená s obchodným menom daňovníka, ochrannou známkou alebo inými nehmotnými aktívami spojenými s týmito funkciami odbytu.

(5) Ak súčasťou nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo súčasťou aktivovaných nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom sú nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, oslobodenie vo výške podľa odseku 4 počas obdobia podľa odseku 3 možno uplatniť len na časť príjmov (výnosov), ktorá sa vypočíta tak, že súčin počtu predaných výrobkov a predajnej ceny výrobku po znížení o skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich režijných nákladov a ziskových marží, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel

a) súčtu nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom a aktivovaných nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktorý neobsahuje náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby a

b) súčtu nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom a aktivovaných nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom.

(6) Ak daňovník, ktorý začal uplatňovať oslobodenie podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, jeho právny nástupca nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia. Ak vkladateľ nepeňažného vkladu uplatňoval oslobodenie podľa odseku 1 a predmetom nepeňažného vkladu je vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, prijímateľ nepeňažného vkladu nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia.

(7) Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120lo daňovníkovi, ktorý si uplatnil oslobodenie podľa odseku 1, tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo,

b) daňové identifikačné číslo,

c) výšku uplatneného oslobodenia a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,

d) číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený.

(8) Na účely oslobodenia podľa odseku 1 je daňovník povinný viesť evidenciu o

a) kalkulácii ceny výrobku,

b) nákladoch v druhovom členení na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom,

c) aktivovaných nákladoch v druhovom členení na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom a ich odpisový plán,

d) nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom,

e) počte výrobkov, na ktorých príjmy (výnosy) z predaja je oslobodenie uplatňované,

f) technickom riešení s popisom využitia vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom pri výrobe výrobkov.

(9) Daňovník je povinný správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu evidenciu podľa odseku 8 predložiť najneskôr do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy.

(10) Daňovník stráca nárok na uplatnenie oslobodenia podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval oslobodenie podľa odseku 1, ak mu bol

a) patent zrušený, odňatý alebo prepísaný74bdna iného majiteľa alebo mu bola patentová prihláška zamietnutá,

b) úžitkový vzor vymazaný alebo prepísaný74bena iného majiteľa alebo mu bola prihláška úžitkového vzoru zamietnutá.

(11) Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa odseku 10 v lehote podľa osobitného predpisu;128v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.

(12) Ak sa daňovník, ktorému plynú príjmy (výnosy) podľa odseku 1, rozhodne aktivovať náklady na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom až po zdaňovacom období, v ktorom mu tieto príjmy (výnosy) začali plynúť, oslobodenie podľa odseku 1, pred uplatnením postupu podľa odseku 5, uplatní na časť príjmov (výnosov), ktorá sa vypočíta tak, že príjmy (výnosy) sa vynásobia koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel

a) aktivovaných nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom a

b) súčtu nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré daňovník vynaložil najviac za päť zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu aktivácie nákladov na vývoj1a aktivovaných nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom.

(13) Ak príjmy (výnosy) podľa odseku 1 plynú viacerým daňovníkom, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 1, oslobodenie podľa odseku 1 možno uplatniť na každého takéhoto daňovníka v rozsahu, ktorý zodpovedá pomeru, akým sa podieľal na výskume a vývoji1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom.

(14) Daňovník, ktorý prvýkrát uplatní oslobodenie podľa odseku 1 v zdaňovacom období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj1vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom do daňových výdavkov, je povinný toto oslobodenie uplatňovať počas nasledujúcich zdaňovacích období, v ktorých pokračuje v zahrnovaní odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj1do daňových výdavkov.


§ 13b (novela č. 344/2017 Z. z.)

ZDP je od 1.1.2018 osobitný daňový režim patent box ustanovený v dvoch formách:

  1. § 13a – oslobodenie časti príjmov (výnosov) plynúcich z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie registrovaného patentu alebo úžitkového vzoru a softvéru (ďalej len oslobodenie časti príjmov z „licencií”),
  2. § 13b – oslobodenie časti príjmov (výnosov) z predajnej ceny výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo sčasti využil patent alebo úžitkový vzor (tzv. vnorené nehmotné aktíva).

K ods. 1

V ods. 1 sa definuje predmet oslobodenia. Podľa tohto ustanovenia sú oslobodené príjmy (výnosy) plynúce z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využili presne vymedzené druhy nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka. Jedná sa o jednotné oslobodenie z príjmov plynúcich z predaja výrobkov, pri ktorých sa úplne alebo čiastočne využil

  • - vynález chránený registrovaným patentom alebo
  • - technické riešenie chránené registrovaným úžitkovým vzorom,

a to aj vynález alebo technické riešenie, ktoré sú predmetom prihlášky patentu alebo úžitkového vzoru.

V zmysle poznámky pod čiarou č. 74ba je možné na účely oslobodenia akceptovať patent, ktorý je udelený nielen v SR, ale aj v niektorom zo štátov, ktoré pristúpili k zmluve o patentovej spolupráci. Jedná sa o výrobky, ktoré daňovník:

  • - obstaral nákupom od iných osôb, pričom daňovník umožnil pri ich výrobe využívať patent alebo úžitkový vzor,
  • - vytvoril vlastnou činnosťou – výrobou.

Výška oslobodenia je následne upravená v ods. 4. Oslobodenie je možné uplatniť u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – PO.

K ods. 2

Oslobodenie príjmov (výnosov) z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil patent alebo úžitkový vzor je možné uplatniť aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta), ktorý vykonáva činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne (SP). Podmienkou však je, že patent alebo úžitkový vzor sú funkčne spojené s touto stálou prevádzkarňou.

K ods. 3 a 14

Ods. 3 definuje dĺžku obdobia, počas ktorej je možné využívať túto druhú formu oslobodenia (patent boxu). Obdobie uplatňovania oslobodenia je limitované obdobím uplatňovania daňových odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj patentu alebo úžitkového vzoru. Z tohto ustanovenia nepriamo vyplýva podmienka aktivácie nákladov na vývoj, ktorá ak nebude splnená a predmetné nehmotné aktívum nebude súčasťou majetku daňovníka, nebude možné uplatňovať oslobodenie podľa § 13b. Súvisiace ustanovenie ods. 14 ustanovuje podmienku pokračovať v uplatňovaní oslobodenia, ak počas obdobia uplatňovania daňových odpisov z nehmotného aktíva (patent, úžitkový vzor) príde k prvému uplatneniu oslobodenia. Oslobodenie bude daňovník povinný uplatňovať počas všetkých období daňového odpisovania patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru. Možnosť dodatočnej aktivácie je ustanovená v ods. 12.

K ods. 4

Ak je predmet oslobodenia definovaný v ods. 1, výška oslobodenia a výpočet časti predajnej ceny, z ktorej je možné oslobodenie uplatniť je definované v ods. 4. Oslobodenie vo výške 50 % nebude možné uplatniť z celej výšky výnosu z predaja výrobku (t. j. z celej predajnej ceny). Oslobodiť bude možné len časť predajnej ceny, ktorá sa zistí ako:

Predajná cena výrobku

mínus skutočné priame náklady

mínus skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich réžií

mínus ziskové marže, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám

= časť skutočnej predajnej ceny výrobky, na ktorú možno uplatniť oslobodenie vo výške 50 %.

V tomto ustanovení je zároveň spresnené, že funkciami odbytu s okrem činností predaja rozumejú aj činnosti propagácie, sprostredkovania predaja a marketingu predávaných výrobkov a súčasťou ziskovej marže spojenej s funkciou odbytu je aj zisková marža spojená s obchodným menom daňovníka, ochrannou známkou alebo inými nehmotnými aktívami spojenými s týmito funkciami odbytu. Znamená to, že predajnú cenu výrobku je potrebné očistiť na účely zistenia výšky výnosu, na ktorý možno uplatniť oslobodenie, aj o túto časť ziskovej prirážky, ktorá je spojená s marketingovými nehmotnými aktívami.

K ods. 5

Ak súčasťou celkových nákladov na vývoj (náklady na vývoj do momentu aktivácie a aktivované náklady na vývoj) patentu alebo úžitkového vzoru sú aj náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb (tzv. outsourcing vývojových aktivít alebo kooperácia pri vývoji), nárok na oslobodenie sa kráti spôsobom ustanoveným v ods. 5. Oslobodenie vo výške podľa ods. 4 v takom prípade možno uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa zistí ako násobok počtu výrobkov a predajnej ceny výrobku po znížení o skutočné priame a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy a odbytu vrátane k nich prislúchajúcich režijných nákladov a ziskových marží, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám z hľadiska vykonávaných funkcií a trhových podmienok a koeficientu. Koeficient je podielom celkových nákladov na vývoj znížených o náklady na nakúpené nehmotné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk