dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 13a

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.1 Komentár k ZDP § 13a

Ing. Peter Horniaček


§ 13a

(1) Od dane sú oslobodené príjmy (výnosy) daňovníka uvedeného v § 2 písm. d) druhom bode z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie

a) vynálezu chráneného patentom74ba) alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom,74bb) ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja1) vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, a technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov),

b) počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja1) vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu podľa osobitného predpisu,74bc) a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov).

(2) Oslobodenie podľa odseku 1 možno uplatniť aj u daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak je vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo počítačový program (softvér) funkčne spojený s touto stálou prevádzkarňou.

(3) Oslobodenie podľa odseku 1 sa uplatní počas zdaňovacích období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) do daňových výdavkov.

(4) Ak súčasťou nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) alebo súčasťou aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) sú nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, oslobodenie vo výške podľa odseku 1 možno počas obdobia podľa odseku 3 uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa vypočíta tak, že príjmy (výnosy) sa vynásobia koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel

a) súčtu nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) a aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér), ktorý neobsahuje náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, a

b) súčtu nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) a aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).

(5) Ak daňovník, ktorý začal uplatňovať oslobodenie podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, jeho právny nástupca nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia. Ak vkladateľ nepeňažného vkladu uplatňoval oslobodenie podľa odseku 1 a predmetom nepeňažného vkladu je vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo počítačový program (softvér), prijímateľ nepeňažného vkladu nemôže pokračovať v uplatňovaní oslobodenia.

(6) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo”) do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si uplatnil oslobodenie podľa odseku 1, tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo,

b) daňové identifikačné číslo,

c) výšku uplatneného oslobodenia a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,

d) číslo patentu, úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra, kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený, alebo názov počítačového programu (softvér).

(7) Na účely oslobodenia podľa odseku 1 je daňovník povinný viesť evidenciu o

a) nákladoch v druhovom členení na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér),

b) aktivovaných nákladoch v druhovom členení na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér),

c) nákladoch v druhovom členení na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od inej osoby, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vývojom vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).

(8) Daňovník je povinný správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu evidenciu podľa odseku 7 predložiť najneskôr do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy.

(9) Daňovník stráca nárok na uplatnenie oslobodenia podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval oslobodenie podľa odseku 1, ak mu bol

a) patent zrušený, odňatý alebo prepísaný74bd) na iného majiteľa alebo mu bola patentová prihláška zamietnutá,

b) úžitkový vzor vymazaný alebo prepísaný74be) na iného majiteľa alebo mu bola prihláška úžitkového vzoru zamietnutá.

(10) Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie podľa odseku 9 v lehote podľa osobitného predpisu;128) v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.

(11) Ak sa daňovník, ktorému plynú príjmy (výnosy) podľa odseku 1, rozhodne aktivovať náklady na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) až po zdaňovacom období, v ktorom mu tieto príjmy (výnosy) začali plynúť, oslobodenie podľa odseku 1, pred uplatnením postupu podľa odseku 4, uplatní na časť príjmov (výnosov), ktorá sa vypočíta tak, že príjmy (výnosy) sa vynásobia koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel

a) aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) a

b) súčtu nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér), ktoré daňovník vynaložil najviac za päť zdaňovacích období bezprostredne predchádzajúcich zdaňovaciemu obdobiu aktivácie nákladov na vývoj1) a aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).

(12) Ak príjmy (výnosy) podľa odseku 1 plynú viacerým daňovníkom, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 1, oslobodenie podľa odseku 1 možno uplatniť na každého takéhoto daňovníka v rozsahu, ktorý zodpovedá pomeru, akým sa podieľal na výskume a vývoji1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér).

(13) Daňovník, ktorý prvýkrát uplatní oslobodenie podľa odseku 1 v zdaňovacom období zahrnovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj1) vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo počítačového programu (softvér) do daňových výdavkov, je povinný toto oslobodenie uplatňovať počas nasledujúcich zdaňovacích období, v ktorých pokračuje v zahrnovaní odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj1) do daňových výdavkov.


§ 13a (novela č. 344/2017 Z. z.)

Novelou ZDP č. 344/2017 Z. z. sa s účinnosťou od 1.1.2018 zavádza nový daňový režim, tzv. patent box, ktorý u právnických osôb a stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou spočíva v oslobodení časti príjmov (výnosov) plynúcich z využívania presne špecifikovaných nehmotných aktív (patent, úžitkový vzor, softvér), ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka. V ZDP je od 1.1.2018 osobitný daňový režim patent box ustanovený v dvoch formách:

  1. § 13a – oslobodenie časti príjmov (výnosov) plynúcich z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie registrovaného patentu alebo úžitkového vzoru a softvéru (ďalej len oslobodenie časti príjmov z „licencií”),
  2. § 13b – oslobodenie časti príjmov (výnosov) z predajnej ceny výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo sčasti využil patent alebo úžitkový vzor (tzv. vnorené nehmotné aktíva).

K ods. 1

V ods. 1 sa definuje predmet a výška oslobodenia. Podľa tohto ustanovenia sú oslobodené príjmy plynúce z licencií za presne vymedzené druhy nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka. Jedná sa o jednotné oslobodenie vo výške 50 % z príjmov plynúcich z licencií za:

  • - vynález chránený registrovaným patentom alebo technické riešenie chránené registrovaným úžitkovým vzorom, a to aj vynález alebo technické riešenie, ktoré sú predmetom prihlášky patentu alebo úžitkového vzoru,
  • - softvér, ktorý podlieha autorskému právu a je takisto výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom.

V zmysle poznámky pod čiarou č. 74ba je možné na účely oslobodenia akceptovať patent, ktorý je udelený nielen v SR, ale aj v niektorom zo štátov, ktoré pristúpili k zmluve o patentovej spolupráci.

K ods. 2

Oslobodenie príjmov z licencií plynúcich z registrovaného patentu alebo úžitkového vzoru alebo softvéru, ktorý podlieha autorskému právu je možné uplatniť aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta), ktorý vykonáva činnosť na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne (SP). Podmienkou však je, že patent, úžitkový vzor alebo softvér sú funkčne spojené s touto stálou prevádzkarňou.

K ods. 3 a 13

Ods. 3 definuje dĺžku obdobia, počas ktorej je možné využívať túto formu oslobodenia (patent boxu). Obdobie uplatňovania oslobodenia je limitované obdobím uplatňovania daňových odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru. Z tohto ustanovenia nepriamo vyplýva podmienka aktivácie nákladov na vývoj, ktorá ak nebude splnená a predmetné nehmotné aktívum nebude súčasťou majetku daňovníka, nebude možné uplatňovať oslobodenie podľa § 13a. Súvisiace ustanovenie ods. 13 ustanovuje podmienku pokračovať v uplatňovaní oslobodenia, ak počas obdobia uplatňovania daňových odpisov z nehmotného aktíva (patent, úžitkový vzor, softvér) príde k prvému uplatneniu oslobodenia. Oslobodenie bude daňovník povinný uplatňovať počas všetkých období daňového odpisovania patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru. Možnosť dodatočnej aktivácie je ustanovená v ods. 13.

K ods. 4

Ak súčasťou celkových nákladov na vývoj (náklady na vývoj do momentu aktivácie a aktivované náklady na vývoj) patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru sú aj náklady na nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb (tzv. outsourcing vývojových aktivít alebo kooperácia pri vývoji), nárok na oslobodenie sa kráti spôsobom ustanoveným v ods. 4. Oslobodenie v takom prípade možno uplatniť len na časť príjmu, ktorá sa zistí ako násobok príjmov z licencií a koeficientu. Koeficient je podielom celkových nákladov na vývoj znížených o náklady na nakúpené nehmotné výsledky výskumu a vývoja od iných osôb a celkových nákladov na vývoj. Zníženie o náklady na nakúpené nehmotné výsledky výskumu a vývoja sa realizuje jednak pri nákladoch na vývoj vzniknutých do momentu aktivácie a aj pri aktivovaných nákladoch na vývoj (prvotne účtované ako náklady a následne aktivované prostredníctvom výnosov do nehmotného majetku). Znamená to, že oslobodenie je možné uplatňovať v tým vyššej miere, čím vyššie boli vývojové aktivity vykonávané samotným daňovníkom. Alebo inak povedané, oslobodenie nebude možné uplatňovať na tú časť príjmu, ktorá prináleží k nakúpeným nákladom na vývoj.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk