dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od dane

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2 Komentár k ZDP § 13 Oslobodenie od dane

Ing. Peter Horniaček


§ 13

(1) Od dane sú oslobodené príjmy

a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až f) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe,29ab) príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

b) rozpočtových organizácií z prenájmu a z predaja majetku zahrnuté v rozpočte zriaďovateľa okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

c)  štátnych fondov,69) príjmy Rady pre riešenie krízových situácií,73) príjmy Garančného fondu investícií59) a príjmy Fondu ochrany vkladov58) okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43,

d) plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty 38) a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii,38a) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,

e) obcí a vyšších územných celkov z prenájmu a predaja ich majetku,

f) z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu.73a)

(2) Od dane sú oslobodené aj

a) výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,

b) členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami,

c) úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane, 55)

d) úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov,

e) úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici, príjmy z finančných operácií vykonávané Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu74a)

f) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy z majetku v podielovom fonde,74b) príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie, ak je konečným príjemcom týchto príjmov, od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo od stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe

1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo

2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo

3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,

g) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

h) príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu a druhého bodu a náhrady za použitie alebo za poskytnutie práva na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie, ak je konečným príjemcom týchto príjmov, od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo od stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe

1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo

2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo

3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.

i) výnosy z verejného zdravotného poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. výnosy z verejného zdravotného poistenia sú súčasťou kladného výsledku hospodárenia z verejného zdravotného poistenia,74aa)

2. kladný výsledok hospodárenia podľa prvého bodu sa použije len na úhrady v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,74ab) a to najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa vytvoril.


V § 13 sú vymedzené tie druhy príjmov, ktoré nepodliehajú zdaneniu aj napriek tomu, že sú predmetom dane, a to preto, že sú oslobodené. Na to, aby niektoré druhy príjmov boli oslobodené, je treba, aby boli najskôr predmetom dane, ktorým sa podľa § 2 písm. b) ZDP rozumie príjem (výnos) z činnosti daňovníka a s nakladania s majetkom daňovníka. Z takto definovaného predmetu dane sú podľa ods. 1 následne oslobodené predovšetkým tieto druhy príjmov:

 • písm. a) – príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie uvedených v § 12 ods. 3 ZDP plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli – oslobodené sú príjmy z tzv. hlavnej činnosti týchto daňovníkov, t. j. činnosti, ktorá je vymedzená v právnom predpise, na základe ktorého vznikli alebo v inom dokumente, ktorý vymedzuje ich činnosť a poslanie (stanovy, štatút, zakladateľská, resp. zriaďovacia listina). Okrem hlavnej (nezdaňovanej) činnosti však títo daňovníci môžu vykonávať aj podnikateľskú činnosť, z ktorej príjmy sú zdaňované a zdaňované sú tiež príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, a od 1. 1. 2016 aj príjmy na základe zmluvy o sponzorstve podľa § 50 až § 51 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe,

 • písm. b) – príjmy rozpočtových organizácií (ktorých zriaďovateľom je štát, obce alebo VÚC) z prenájmu a z predaja majetku – podmienkou oslobodenia je, že tento príjem je zahrnutý v rozpočte zriaďovateľa. V prípade rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec alebo VÚC, bolo oslobodenie príjmov z prenájmu a z predaja majetku opätovne zavedené s účinnosťou od 1. 1. 2013, pričom podľa § 52t ods. 6 sa toto oslobodenie prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2012. Na príjmy zdaňované zrážkou podľa § 43 ZDP sa oslobodenie nevzťahuje,

 • písm. d) – špecifikuje nasledovné oslobodené príjmy v prípade, že daňovník ako dlžník sa nachádza v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní:

  • príjmy z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty – podmienkou však je, že ide o majetok zahrnutý do konkurznej podstaty (všeobecne ide o majetok dlžníka, ktorý mu patril ku dňu vyhlásenia konkurzu a ktorý nadobudol počas konkurzu, ale zákon o konkurze v § 72 pozná aj majetok, ktorý nepodlieha konkurzu),

  • výnosy z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi, pričom od 1. 1. 2016 sa spresnilo, že časť záväzku, ktorá u veriteľa predstavuje iné majetkové právo, sa v účtovníctve odpíše do výnosov a podľa ZDP je odpis tohto záväzku (výnos) oslobodený v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu súdom,

  • výnosy z odpisu záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty – ide o prípady zrušenia spoločnosti, keď sa nevyžaduje likvidácia podľa § 68 Obchodného zákonníka,

 • písm. e) – s účinnosťou od 1. 1. 2013 sa opätovne zaviedlo oslobodenie príjmov, ktoré obce a vyššie územné celky dosiahnu z predaja majetku. Zdanenie príjmov z prenájmu a predaja majetku obcí a vyšších územných celkov zaznamenáva od roku 2011 už tretiu významnú zmenu v poradí, keď:

  • od 1. 1. 2011 sa zákonom 548/2010 Z. z. zrušilo oslobodenie obcí, vyšších územných celkov a ich rozpočtových organizácií z prenájmu a predaja ich majetku,

  • od 1. 1. 2012 sa zákonom 548/2011 Z. z. opätovne zaviedlo oslobodenie obcí a vyšších územných celkov, ale len z prenájmu ich majetku [§ 13 ods. 1 písm. e) ZDP] a

  • od 1. 1. 2013 sa opätovne zaviedlo oslobodenie príjmov, ktoré z predaja majetku dosiahnu obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie [§ 13 ods. 1 písm. b) a e)].

Podľa § 52t ods. 6 ZDP sa toto oslobodenie na príjmy z predaja majetku obcí a vyšších územných celkov prvýkrát môže použiť už pri podávaní daňového priznania po 31. decembri 2012. To znamená, že ak títo daňovníci dosiahli príjem z predaja majetku v roku 2012, ktorý zaúčtovali do výnosov, mohli ho oslobodiť od dane už pri podaní daňového priznania za rok 2012.

 • písm. g) – od 1.1.2018 sa rozšíril rozsah príjmov oslobodených od dane u daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) ZDP (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) aj na príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely (vymedzené v § 50 ods. 5 ZDP) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník vymedzený v § 12 ods. 3 písm. a) ZDP je povinný tieto príjmy použiť na účel vymedzený v § 50 ods. 5 ZDP najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku ich prijatia. V prípade ich nepoužitia v stanovenej lehote je daňovník povinný zahrnúť ich do základu dane najneskôr toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplynie lehota na ich najneskoršie použitie.


Profesijná komora je povinná na základe zákona, ktorý upravuje jej zriadenie, vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov o oprávnenie na výkon určitej činnosti. Komora súčasne pre uchádzačov organizuje prípravný nepovinný seminár ku skúške za primeranú úhradu. Akým spôsobom na účely zdanenia posúdi profesijná komora príjmy za takéto prípravné semináre?

Podľa § 13 ods. 1 písm. a)ZDP sú od dane oslobodené príjmy, ktoré plynú profesijnej komore z činnosti, na ktorej účel profesijná komora vznikla alebo ktorá je jej základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom. Ak osobitný predpis, na základe ktorého je profesijná komora zriadená a následne jej štatút podmieňuje vznik členstva v komore úspešným absolvovaním skúšky odbornej spôsobilosti, potom organizovanie prípravných seminárov ku skúške pre uchádzačov je možné klasifikovať ako jednu zo základných činností profesijnej komory. Z uvedeného vyplýva, že aj príjmy, ktoré profesijná komora dosahuje za tieto prípravné semináre, plynú z činnosti, na ktorej účel profesijná komora vznikla alebo ktorá je jej základnou činnosťou, a preto sú oslobodené od dane z príjmov. Skutočnosť, že absolvovanie seminára nie je pre uchádzačov o členstvo povinné, nie je rozhodujúca.

K ďalším oslobodeným príjmom právnickej osoby patria podľa odseku 2 predovšetkým:

 • písm. a) – výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam,

 • písm. b) – členské príspevky u tzv. neziskových organizácií podľa ich štatútu, stanov alebo zriaďovacích listín, a to bez ohľadu na to, či plynú z povinného alebo nepovinného členstva,

 • písm. c) – úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane – v prípade, ak správca dane nemôže použiť preplatok podľa daňového poriadku a následne tento nevráti v ustanovenej lehote, je povinný do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku z tejto sumy vo výške podľa § 79 ods. 3daňového poriadku,

 • písm. d) – úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových družstiev spravovaných týmito bytovými družstvami a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov, ktoré plynú týmto bytovým družstvám a spoločenstvám vlastníkov bytov. Zriaďovanie spoločenstva vlastníkov bytov a pojem správa domu bližšie definuje zákon č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,

 • písm. f) – tzv. úrokové príjmy a iné výnosy v prípade, ak plynú právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku alebo jej stálej prevádzkarni umiestnenej na území iného členského štátu EÚ od právnickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (NDP) alebo od jej stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR. Súčasne ZDP požaduje splnenie časového testu držby minimálneho 25 % priameho podielu na základnom imaní medzi vyplácajúcou spoločnosťou a konečným príjemcom úrokového príjmu. Toto oslobodenie vychádza zo smernice Rady 2003/49/ES z 3. 6. 2003, v ktorej je bližšie definovaný aj pojem konečný príjemca úrokového príjmu,

 • písm. h) – tzv. licenčné poplatky v prípade, ak plynú právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte EU alebo jej stálej prevádzkarni umiestnenej na území iného členského štátu EÚ od právnickej osoby – daňovníka s NDP alebo od jej stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR. Aj v tomto prípade ZDP požaduje splnenie časového testu držby minimálneho 25 % priameho podielu na základnom imaní medzi vyplácajúcou spoločnosťou a konečným príjemcom tzv. licenčného poplatku,

 • písm. i) – výnosy z verejného zdravotného poistenia, ktoré plynú zdravotnej poisťovni, ak sa sama rozhodne považovať tieto výnosy za oslobodené. V tom prípade ale musia byť tieto výnosy súčasťou kladného výsledku hospodárenia z verejného zdravotného poistenia zisteného v účtovníctve a takto zistený kladný výsledok hospodárenia bude použitý iba na úhrady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou podľa zákona č. 577/2004 Z. z.

 • písm. j) – od 1.1.2018 prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk