dnes je 29.10.2020

Input:

Komentár k ZDP § 12 Predmet dane

8.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1 Komentár k ZDP § 12 Predmet dane

Ing. Peter Horniaček


§ 12

(1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je

a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy, 66) sú len príjmy správcovskej spoločnosti,

b) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a vytvára doplnkové dôchodkové fondy, 35) sú len príjmy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

c) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy, 40a) sú len príjmy dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) investičným fondom s premenlivým základným imaním,66a) sú príjmy tohto fondu vrátane príjmov podfondov, ktoré vytvára.

(2) Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, 67) sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab) .

(3) Daňovníkmi podľa odseku 2 sú

a) občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

b) záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky,68) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy,69) vysoké školy,70) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,71) Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií,59) organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.

(4) Predmetom dane daňovníka, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou a Národnou bankou Slovenska,72) sú iba príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.

(5) Predmetom dane daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, je aj príjem podľa § 14 ods. 4 a 6.

(6) Predmetom dane daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, je aj príjem podľa § 14 ods. 5 a 7.

(7) Predmetom dane nie je

a) príjem podľa § 50,

b) príjem získaný darovaním4) okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,5)

c) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 3 ods. 1 písm. g)], okrem

1. príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), alebo je vyplácaný daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x),

2. príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácaného právnickej osobe,

d) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií 7) a podielov 7a) ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.


Predmet dane z príjmov fyzickej aj právnickej osoby je všeobecne vymedzený v § 2 písm. b) ZDP ako príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12. V tomto ustanovení je predmet dane osobitne vymedzený pre niektoré špecifické skupiny daňovníkov.

§ 12 ods. 1 – predmetom dane správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú len ich vlastné príjmy bez zahrnutia príjmov podielových fondov, doplnkových dôchodkových fondov a dôchodkových fondov, ktoré títo daňovníci vytvárajú za účelom kolektívneho investovania alebo zhromažďovania príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo dôchodkové sporenie. Majetok zhromaždený vo fondoch nie je majetkom spoločností, ktoré fondy vytvárajú a zároveň platí, že fondy nemajú právnu subjektivitu. S účinnosťou od 18. 3. 2016 sa novelou zákona o kolektívnom investovaní č. 361/2015 Z. z. zaviedol nový subjekt kolektívneho investovania, ktorý je v zahraničí známy pod skratkou SICAV, a to investičný fond s premenlivým základným imaním. Predmetom dane investičného fondu s premenlivým základným imaním sú všetky príjmy, ktoré tomuto typu investičného fondu plynú, vrátane príjmov, ktoré plynú jednotlivým podfondom. Ak bude investičný fond s premenlivým základným imaním vytvárať podfondy, budú tieto podfondy zdaňované na úrovni celého investičného fondu s premenlivým základným imaním. Táto forma akciovej spoločnosti sa zdaňuje ako bežná právnická osoba daňou z príjmov právnickej osoby so sadzbou dane 22 %, resp. sadzbou dane platnou pre dané zdaňovacie obdobie.

§ 12 ods. 2 a 3ZDP špecificky vymedzuje predmet dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania a zároveň v ods. 3 písm. a) a b) stanovuje daňovníkov, ktorí sú považovaní za takýchto daňovníkov. Ide napr. o občianske združenia, profesijné komory, politické strany a hnutia, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátom určené cirkvi a náboženské spoločnosti, obce, vyššie územné celky, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z právneho predpisu a pod. Predmetom dane týchto daňovníkov sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, pričom ide predovšetkým o príjmy:

  • z predaja majetku

  • z nájomného,

  • z reklám,

  • z členských príspevkov,

  • príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu daňou vyberanou zrážkou,

  • príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v školstve podľa § 50 a § 51 zákona č. 440/2015 Z. z.

Príjmy, ktoré sú predmetom dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú považované aj za zdaniteľné príjmy, ak nie sú oslobodené od dane podľa § 13 ZDP. Je potrebné poznamenať, že obchodné spoločnosti aj keď nie sú založené na podnikanie, sa nepovažujú za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Ide napr. o športové kluby, ktoré aj keď sa zriaďujú za iným účelom ako je podnikanie, vo forme akciových spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným, na účely zákona o dani z príjmov nie sú považované za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie a základ dane stanovujú tak ako iné obchodné spoločnosti založené za účelom podnikania.Príspevková organizácia dosahuje okrem iných príjmov aj príjmy z prenájmu budovy. Sú tieto príjmy považované za zdaniteľné príjmy príspevkovej organizácie?

Príspevková organizácia sa na účely ZDP považuje podľa § 12 ods. 3 za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený za účelom podnikania. V súlade s § 12 ods. 2ZDP predmetom dane takéhoto daňovníka sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z nájomného. Podľa § 13 ods. 1 písm. a)ZDP má príspevková organizácia ako daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený za účelom podnikania, od dane oslobodené iba príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikol alebo ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou zriaďovacou listinou.

Príjmy z prenájmu majetku predstavujú pre príspevkovú organizáciu podľa § 12 ods. 2ZDP zdaniteľné príjmy bez ohľadu na to, či sa prenájom uskutočňuje v hlavnej alebo podnikateľskej činnosti, ku ktorým si do daňových výdavkov môže uplatniť výdavky (náklady) súvisiace s prenájmom tohto majetku za podmienok stanovených v ZDP. Ide najmä o odpisy z prenajímaného majetku stanovené na základe § 27 alebo § 28ZDP. Okrem odpisov si môže príspevková organizácia k príjmom plynúcim z prenájmu majetku uplatniť aj ďalšie náklady súvisiace s týmto prenájmom, ako napr. časť miezd zamestnanca, ktorého súčasťou pracovnej náplne je aj oblasť prenájmu majetku a to v takom pomere, v akom sa zamestnanec zaoberá prenájmom majetku z jeho celkovej pracovnej činnosti.Rozpočtová organizácia Ministerstva kultúry SR vyhrala v propagačnej súťaži, do ktorej boli zahrnutí všetci klienti telekomunikačného operátora, nepeňažnú výhru vo forme osobného automobilu. Predstavuje výhra automobilu pre rozpočtovú organizáciu zdaniteľné príjmy?

Rozpočtová organizácia vedie účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve a na základe opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie”).

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý bol získaný výhrou, predstavuje bezodplatné nadobudnutie majetku. Podľa § 26 citovaného opatrenia sa dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne účtuje na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období, pričom účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky.

Účtovanie bezodplatného nadobudnutia osobného automobilu od subjektu mimo verejnej správy

   
Popis účtovného prípadu  MD  D  
Dopravný prostriedok nadobudnutý výhrou   042   384   
Zaradenie dopravného prostriedku do používania    023   042   
Odpisy dopravného prostriedku podľa odpisového plánu   551   083   
Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi sa účtuje zúčtovanie daru do výnosov   384   688   

Rozpočtová organizácia sa na účely ZDP považuje v súlade s § 12 ods. 3 za daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie. Podľa § 12 ods. 2ZDP predmetom dane takéhoto daňovníka sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43ZDP.

V súlade s § 13 ods. 1 písm. a)ZDP má rozpočtová organizácia ako daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený za účelom podnikania, od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikol, alebo ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou zriaďovacou listinou. V súlade s § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o vysokých školách), t. j. dosiahnutie nepeňažnej výhry z propagačnej súťaže sa nepovažuje za vykonávanie podnikateľskej činnosti. Na základe uvedených skutočností nepeňažný príjem plynúci rozpočtovej organizácii z výhry osobného automobilu zaúčtovaný v prospech účtu výnosov možno považovať za príjem plynúci z činnosti, na ktorej účel bol zriadený a v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP je od dane oslobodený.

§ 12 ods. 4 až 6 – predmetom dane verejnej obchodnej spoločnosti sú len príjmy zdaňované zrážkou podľa § 43 ZDP, nakoľko v. o. s. po

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk