dnes je 25.9.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 7 - Príjmy z kapitálového majetku

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.5 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 7 - Príjmy z kapitálového majetku

Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková; Ing. Viera Mezeiová


§ 7

(1) Príjmami z kapitálového majetku, ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d), sú

a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,

b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b),

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,

d)dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu;35) rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu,35)

e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia,

f) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

g) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia),

h) výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.

(2) Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotou cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní; v prípade predčasného splatenia cenného papiera sa namiesto menovitej hodnoty použije cena, za ktorú sa cenný papier kúpi späť.

(3) Z príjmov uvedených v odseku 1 písm. a), b), d), e) a g), plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43. V prípade dlhopisov a pokladničných poukážok predávaných pod ich menovitú hodnotu sa príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou u majiteľa zahrnie do osobitného základu dane pri ich splatnosti. Ak príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d), e) a g) a v odseku 2 plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do osobitného základu dane.

(4) Do osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. a) až c), f) a h) neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených v odseku 7.

(5) Do osobitného základu dane sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g) prevyšuje úhrn vkladov podielnika; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada.

(6) Ak daňovník využije možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou podľa § 43 ods. 10 ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7, osobitný základ dane sa zistí podľa odseku 5.

(7) Pri príjmoch podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane, sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné20) z týchto príjmov.

(8) Do osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e) zo zdrojov v zahraničí znížené o zaplatené vklady alebo poistné, pričom ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať.

(9) Príjmy podľa odsekov 1 až 3, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do osobitného základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do osobitného základu dane výdavky, o ktoré je podľa odsekov 2, 3, 5, 7 a 8 možné znížiť príjmy zahrnované do osobitného základu dane.

(10) Príjmy podľa odsekov 1 až 3, z ktorých je možné daň vyberanú zrážkou podľa § 43 ods. 6 písm. a) až c) považovať za preddavok na daň, sa zahŕňajú do osobitného základu dane, ak daňovník využil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7. Príjmy, pre ktoré je ustanovené, že sa daň vybraná podľa § 43 ods. 6 považuje za splnenie daňovej povinnosti, sa do osobitného základu dane nezahŕňajú.


Od 1. 1. 2016 sa príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), ktoré sa do tejto lehoty zahrnovali do ZD (čiastkového ZD) daňovníka, sa zahrnujú do osobitného ZD, a tým sa zabezpečí ich zdanenie sadzbou 19 % bez ohľadu na to, či plynú zo zdrojov v zahraničí alebo zo zdrojov na území SR.

Odsek 1

Odsek 1 ustanovuje, ktoré príjmy sú príjmami z kapitálového majetku – sú to tieto príjmy:

 • úroky a ostatné výnosy z cenných papierov (ďalej len „c. p.”),

 • úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Novelou ZDP sa od 1. 1. 2014 toto ustanovenie len spresnilo – a to tak, aby bolo jednoznačne zrejmé, že akékoľvek úroky, výhry alebo iné výnosy plynúce nielen z vkladov na vkladných knižkách, ale aj z vkladov na vkladovom účte, účte stavebného sporiteľa alebo bežnom účte sú príjmami z kapitálového majetku (okrem zákonom ustanovenej výnimky). 

Upozornenie: Ak tieto príjmy budú daňovníkovi plynúť zo zdrojov na území SR, budú podliehať zdaňovaniu daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ZDP) a vykonaním zrážky bude daň z týchto príjmov vysporiadaná (zrážku dane vykoná platiteľ dane),

 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov v. o. s.; rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákon č. 650/2004 Z. z. v z. n. p.)

 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení ,

 • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia,

 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja,

 • príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia),

 • výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok (tieto príjmy boli do ods. 1 doplnené od 1. 1. 2014 – pozri nižšie).

U fyzických osôb (FO) sa s účinnosťou od 1. 1. 2014 opätovne zmenil spôsob zdaňovania výnosov (príjmov) z dlhopisov. Zákonom č. 135/2013 Z. z., ktorým bol ZDP s účinnosťou od 1. 7. 2013 novelizovaný, sa zmenilo zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou na zdaňovanie podaním daňového priznania [podľa § 7 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 medzi príjmy z kapitálového majetku patrili výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok].

Novelou ZDP sa zdaňovanie vrátilo k stavu platnému do 30. 6. 2013. Od 1. 1. 2014 podľa novelizovaného § 7 ods. 1 písm. h) ZDP medzi kapitálové príjmy patria iba výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok – a tieto sa v zmysle ods. 4 od roku 2016 zahŕňajú do osobitného ZD neznížené o výdavky a i naďalej sa budú zdaňovať prostredníctvom daňového priznania (§ 7 ods. 4 ZDP).

Výnosy z ostatných dlhopisov a pokladničných poukážok (teda výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok, s výnimkou výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok), ktoré budú FO plynúť od 1. 1. 2014, sa budú zdaňovať daňou vyberanou zrážkou [§ 43 ods. 3 písm. n) ZDP] vo výške 19 % priamo pri zdroji príjmu. Osoba, ktorá bude vyplácať výnosy z dlhopisov v prospech FO, bude v postavení platiteľa povinná vykonať zrážku dane a túto odviesť v stanovenej lehote správcovi dane, zároveň bude povinná zaslať správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.


Daň vyberaná zrážkou bude uplatňovaná na výnosy plynúce po 1. 1. 2014 bez ohľadu na dátum emisie dlhopisov a pokladničných poukážok.


Výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ktoré podliehajú dani vyberanej zrážkou a ktoré od r. 2014 plynú FO, nepodliehajú poistnému na zdravotné poistenie.


Pán Ján Šetrný nakúpil 15. 5. 2013 10 ks hypotekárnych záložných listov (HZL) slovenskej banky emitované v ten istý deň. Menovitá hodnota 1 ks HZL bola 10 000 eur, p. Šetrný nakúpil celkovo 10 ks. Splatnosť HZL je 3 roky. Výnos z HZL je stanovený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,0 % p. a. z menovitej hodnoty a vypláca sa ročne pri výročí HZL, teda k 15. 5. daného roka. Akým spôsobom sa zdaní výnos z HZL plynúci k 15. 5. 2014?

Výnos z HZL plynie prvýkrát k 15. 5. 2014 v brutto výške 3,0 % z 100 000 eur (10 000 x 10), t. j. 3 000 eur. Keďže výnos plynie po 31. 12. 2013, obchodník s CP, ktorý výnos poukazuje, uplatní daň vyberanú zrážkou vo výške 19 %, t. j. 570 eur a až následne daňovníkovi poukáže netto výnos vo výške 2 430 eur (3 000–570). Obchodník s CP v postavení platiteľa dane zodpovedá za včasné odvedenie dane správcovi dane. Keďže tento výnos bol zdanený daňou vyberanou zrážkou, nevstupuje do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotných odvodov. Pán Šetrný nebude povinný výnos z HZL zahrnúť v brutto výške do základu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2014.

Odsek 2

Príjmom z kapitálového majetku je aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti c. p. z rozdielu medzi menovitou hodnotou c. p. a emisným kurzom pri jeho vydaní. Ak dôjde k predčasnému splateniu c. p., namiesto menovitej hodnoty sa použije cena, za ktorú sa c. p. kúpi späť.

Odsek 3

Odsek 3 ustanovuje, že ak:

 • príjmy uvedené v ods. 1 písm. a), b), d), e) a g) tohto paragrafu plynú zo zdrojov na území SR, daň sa z nich vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP,

 • dlhopisy a pokladničné poukážky predávajú pod ich menovitú hodnotu, príjem vo výške rozdielu medzi ich menovitou hodnotou a nižšou obstarávacou cenou sa u majiteľa zahrnie do osobitného ZD pri ich splatnosti,

 • príjmy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d), e) a g) a v odseku 2 tohto paragrafu plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do osobitného ZD.

Odsek 4

Odsek 4 upravuje uplatňovanie výdavkov pri

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk