dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.25 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

Ing. Peter Horniaček


(1) Nazdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012.

(2) Ustanovenie PAR. 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2013 s výnimkou uvedenou v odseku 10.

(3) Ustanovenia PAR. 7 ods. 4 a 7, PAR. 8 ods. 3 a 12 a PAR. 9 ods. 2 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012.

(4) Do začatia preddavkového obdobia podľa PAR. 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.

(5) Ustanovenie PAR. 39 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije pri podávaní hlásenia za zdaňovacie obdobie 2012 a pri podávaní prehľadu za mesiac január 2013.

(6) Ustanovenia PAR. 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2012.

(7) Ustanovenia PAR. 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa PAR. 49 ods. 2 a súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa PAR. 49 ods. 2 predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu podľa druhej vety; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

(8) Lehotu podľa odseku 7 možno v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7. Ak daňovník do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7 neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, je povinný daňové priznanie podať v lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení podľa odseku 7. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.

(9) Ak podľa daňového priznania podaného v lehote podľa odseku 7 alebo odseku 8 daňovník nedosiahol príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, daňové priznanie sa považuje za podané po lehote podľa PAR. 49 ods. 2 a správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.132a)

(10) Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v kalendárnom roku 2012 a ktorý skončí v roku 2013, vypočíta svoju daňovú povinnosť ako súčet

  1. súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a sadzby dane vo výške 19 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od začiatku zdaňovacieho obdobia do 31. decembra 2012 a

  2. súčinu pomernej časti základu dane za počet mesiacov od začiatku kalendárneho roka 2013 do konca zdaňovacieho obdobia a sadzby dane vo výške 23 %; táto pomerná časť základu dane sa vypočíta ako súčin podielu základu dane zníženého o daňovú stratu a počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia, a počtu mesiacov od 1. januára 2013 do konca zdaňovacieho obdobia.

(11) Ustanovenie PAR. 51d v znení účinnom od 1. januára 2013 sa použije na podiely na zisku (dividendy) vyplatené najneskôr do 31. decembra 2013.


Obmedzenie možnosti na odklad lehoty podania daňového priznania a zaplatenia dane - PAR. 52t

Podľa PAR. 49 ods. 2 ZDP sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP neustanovuje inak. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Daň sa platí na číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, ktoré daňovníkovi oznámi správca dane. Ak správca dane číslo účtu daňovníkovi neoznámi do lehoty na podanie daňového priznania, daňovník je povinný daň zaplatiť do 8 dní od doručenia oznámenia.

Podľa PAR. 27 ods. 4 daňového poriadku platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.


Keďže v roku 2013 pripadol posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za obdobie kalendárneho roka 2012 na nedeľu 31.3. a nasledujúci deň 1.4.2013 bol štátny sviatok, lehota na podanie daňového priznania sa posunula na najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.3.2013, t. j. na 2.4.2013.

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2013 priniesla významnú zmenu oproti predchádzajúcim zdaňovacím obdobiam, keď daňovníci mali možnosť využiť pomerne jednoduchý administratívny postup na predĺženie lehoty podania daňového priznania. S tým zároveň súvisel aj odklad zaplatenia dane, keďže v lehote na podanie daňového priznania je daň aj splatná. Základná lehota na podanie daňového priznania vyplýva z PAR. 49 ods. 2 ZDP, podľa ktorého sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak.

Podľa PAR. 49 ods. 3 písm. a) ZDP bolo možné v uplynulých zdaňovacích obdobiach každému daňovníkovi - s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii - túto lehotu predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, a to iba na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. V tomto oznámení daňovník uviedol novú lehotu, ktorou bol koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej sa podalo daňové priznanie a v tejto lehote bola daň aj splatná.

Daňovníci, ktorých súčasťou boli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí - s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii - mali podľa PAR. 49 ods. 3 písm. b) ZDP ešte výhodnejšiu možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, a síce o šesť celých kalendárnych mesiacov, a to znova na základe jednoduchej administratívnej procedúry podania oznámenia príslušnému správcovi dane. V tomto oznámení daňovník uviedol skutočnosť plynutia príjmov zo zdrojov v zahraničí a taktiež novú lehotu, ktorou bol koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie a v tejto novej lehote bola daň aj splatná. Dôležitou skutočnosťou bolo uviesť v podanom daňovom priznaní príjmy zo zdrojov v zahraničí, lebo v opačnom prípade bol správca dane oprávnený nazerať na podané daňové priznanie ako na podané po lehote.

Novelou zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2013 boli doplnené prechodné ustanovenia PAR. 52t ods. 7 až 9 (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2013), ktoré obmedzili možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania podľa PAR. 49 ods. 3 písm. a) a b). Toto obmedzenie sa však týka tej lehoty na podanie daňového priznania, ktorej posledný deň pripadne na kalendárny rok 2013. Z toho vyplýva, že toto obmedzenie má ročnú platnosť a pri podávaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne v nasledujúcom kalendárnom roku 2014, bude možné opätovne uplatniť postup podľa PAR. 49 ods. 3 písm. a) a b) ZDP.

Len daňovníci, ktorých súčasťou príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí - s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii - majú pri podávaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013, možnosť predĺženia lehoty. Pre týchto daňovníkov sa v PAR. 52t ods. 7 a 8 zavádza osobitný postup, podľa ktorého:

  • sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa PAR. 49 ods. 2 predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov; daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná;

  • oznámením predĺženú lehotu najviac o tri celé kalendárne mesiace možno v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr do 15 dní pred uplynutím oznámením predĺženej lehoty na podanie daňového priznania; pričom ak daňovník do uplynutia oznámením predĺženej lehoty na podanie daňového priznania neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty, je povinný daňové priznanie podať v lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.

  • nemali príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí si nemohli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania,

  • mali príjmy zo zdrojov v zahraniční si mohli oznámením predĺžiť lehotu najviac o 3 kalendárne mesiace a takto predĺženú lehotu v odôvodnených prípadoch budú môcť opätovne predĺžiť na základe žiadosti podanej správcovi dane.


Problém

Spoločnosť Prvá vodovodná, a. s. uplatňuje ako zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1.11.2011 do 31.10.2012. Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie uplynul spoločnosti podľa PAR. 49 ods. 2 ZDP 31.1.2013. V decembri 2012, po schválení novely ZDP, sa spoločnosť rozhodla podať oznámenie správcovi dane, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania o tri celé kalendárne mesiace na základe PAR. 49 ods. 3 písm. a) ZDP. Predĺžila sa spoločnosti na základe tohto postupu lehota na podanie daňového priznania?

Riešenie

Nie, spoločnosti sa lehota na podanie daňového priznania nepredĺžila na základe skutočnosti, že stihla podať správcovi dane do 31.12.2012 oznámenie o predĺžení lehoty. Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 1.11.2011 do 31.10.2012 totiž pripadol na kalendárny rok 2013 a preto spoločnosť, pokiaľ nemá príjmy zo zdrojov v zahraničí, nemôže podať daňové priznanie v predĺženej lehote. Správca dane po 1.1.2013, teda po nadobudnutí účinnosti novely zákona o dani z príjmov, daňovníkovi oznámil, že nemá nárok na predĺženie lehoty a daňové priznanie musí podať v lehote podľa PAR. 49 ods. 2 ZDP. Skutočnosť, že spoločnosť podala oznámenie o predĺžení lehoty do konca roka 2012 nebola rozhodujúca.

Naposledy mohli využiť postup predĺženia lehoty na podanie daňového

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk