dnes je 1.10.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 51d Samostatný základ dane

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.5 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 51d Samostatný základ dane

Ing. Peter Horniaček


(1) Príjmamizahrňovanými do samostatného základu dane sú podiely na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva vykázanom za zdaňovacie obdobia najneskôr do 31. decembra 2003, o ktorých vyplatení valné zhromaždenie rozhodlo po 31. decembri 2012, okrem podielov na zisku spoločníkov verejných obchodných spoločností a komplementárov komanditných spoločností. Ide o podiely na zisku (dividendy) vyplácané

 1. daňovníkom podľa PAR. 2 písm. d) druhého bodu daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky [PAR. 2 písm. d)],

 2. daňovníkom podľa PAR. 2 písm. d) druhého bodu daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky [PAR. 2 písm. e)],

 3. daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou [PAR. 2 písm. d)] zo zdrojov v zahraničí.

(2) Z podielov na zisku (dividend) vyplácaných daňovníkovi podľa odseku 1 písm. a) a b) sa daň vyberá zrážkou podľa PAR. 43, sadzbou dane vo výške 15 %. Na zdanenie podielov na zisku (dividend) sa uplatní postup podľa PAR. 43 a vyplácajúca obchodná spoločnosť alebo družstvo sa považuje za platiteľa dane podľa PAR. 43, na ktorého sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto ustanovenia.

(3) Ak sa vyplácajú podiely na zisku (dividendy) daňovníkovi podľa odseku 1 písm. c), tieto sú súčasťou samostatného základu dane na zdanenie pri podaní daňového priznania podľa PAR. 32 alebo PAR. 41, pričom samostatným základom dane je príjem neznížený o výdavky. Sadzba dane zo samostatného základu dane je vo výške 15 %.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa neuplatnia, ak sa tento príjem vypláca

 1. daňovníkovi so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie,

 2. daňovníkovi podľa PAR. 2 písm. d) od subjektu, ktorý má sídlo v inom členskom štáte Európskej únie a tento daňovník má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie.

(5) Pri zdanení podielov na zisku (dividend) podľa odseku 4 sa neuplatní postup podľa PAR. 52 ods. 24.


Zmeny v zdaňovaní „starých“ dividend

Novela zákona o dani z príjmov realizovaná zákonom zákon č. 395/2012 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2013 priniesla aj zmeny v zdaňovaní tzv. starých dividend. Paragraf 51d ZDP umožňuje zdaniť „staré“ dividendy nie sadzbou dane vo výške 23 %, ale iba vo výške 15 %. Avšak táto nižšia sadzba dane sa môže použiť len v zákonom vymedzených prípadoch.

Od roku 2004 nie sú podiely na zisku (dividendy), ktorých definícia je uvedená v PAR. 3 ods. 2 písm. c) ZDP a za rovnakých podmienok aj u právnických osôb v PAR. 12 ods. 7 písm. c) ZDP, predmetom dane. Ide o podiely na zisku vyplácané zo zisku po zdanení obchodnou spoločnosťou (akciová spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným) a družstvom, resp. aj inou právnickou osobou v zahraničí za predpokladu, že podiel na zisku sa vypláca zo zisku po zdanení osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní. Z toho vyplýva, že ak by sa podiel na zisku vyplácal zo zisku, ktorý predtým nebol zdanený na úrovni právnickej osoby, postupuje sa ako u spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementára komanditnej spoločnosti.

Nezdaňovanie dividend sa však podľa PAR. 52 ods. 24 ZDP (prechodné ustanovenia) týka dividend zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia počnúc 1. januárom 2004.

Na tzv. staré dividendy, t.j. dividendy zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 sa v prípade ich výplaty po 1. januári 2004 uplatňuje zdanenie sadzbou dane platnou v zdaňovacom období, v ktorom sa podiel na zisku vypláca (podľa PAR. 15 ZDP).

Skôr než uvedieme zmenu, ktorá v oblasti zdanenia tzv. starých dividend nastala s účinnosťou od 1. januára 2013, zhrnieme uplatňovanie PAR. 52 ods. 24 (prechodné ustanovenia) pri zdanení týchto starých dividend.

Ak vyplácajúcou spoločnosťou je slovenská obchodná spoločnosť a staré dividendy vyplácala/vypláca:

1. daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorým je:

 1. fyzická osoba – zdania sa podaním daňového priznania ako príjem podľa PAR. 8 ZDP,

 2. právnická osoba – zdania sa podaním daňového priznania ako súčasť výsledku hospodárenia na účte 665 (prípadne 668), ktorý sa na účely zistenia základu dane z výsledku hospodárenia nevyníma,

2. daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou:

 1. v čase od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 – nezdaňovali sa v tomto čase, resp. vyplácali sa v hrubej výške daňovníkovi, ktorý mal sídlo alebo trvalý pobyt mimo územia SR,

 2. v čase od 1. 4. 2004 – zdaňujú sa zrážkou podľa PAR. 43 ZDP, a to aktuálne platnou sadzbou - ale s výnimkou:

  • právnickej osoby – rezidenta členského štátu EÚ – na vyplatené dividendy sa neuplatní zrážková daň, ak táto právnická osoba má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania tohto príjmu v jej prospech priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej slovenskej obchodnej spoločnosti minimálne 25 %, a potom sa uplatní postup podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,

  • fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je rezidentom štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia – zrážková daň sa uplatní vo výške podľa príslušnej zmluvy (čl. 10 – Dividendy),

  • fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je rezidentom štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia – pri zdanení sa uplatní sadzba dane podľa PAR. 15 ZDP.

Ak vyplácajúcou spoločnosťou je zahraničná obchodná spoločnosť a „staré“ dividendy vyplácala/vypláca:

 1. v čase od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004 – prijímajúci rezident SR tieto dividendy zdanil ako súčasť príjmov (výnosov) podaním daňového priznania a prípadnú daň zaplatenú v zahraničí započítal na daňovú povinnosť,

 2. v čase od 1. 5. 2004 (po vstupe SR do EÚ) – prijímajúci rezident SR tieto dividendy zdaní postupom podľa smernice EÚ č. 90/435/EEC, pričom ak vyplácajúcou spoločnosťou je spoločnosť na území členského štátu EÚ a rezident SR (fyzická alebo právnická osoba) má:

  • v čase výplaty, poukázania alebo pripísania dividend priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti najmenej 25 % - neuplatní sa zdanenie,

  • v čase výplaty, poukázania alebo pripísania dividend priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti menej ako 25 % - prijímajúci rezident tieto dividendy zdaní ako súčasť svojich príjmov aktuálne platnou sadzbou dane a prípadnú daň zaplatenú v zahraničí započíta na svoju daňovú povinnosť podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Z uvedeného by vyplývalo vo vzťahu k dividendám zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31.12.2003, ku ktorých rozdeleniu a výplate príde počnúc 1. januárom 2013, že sa zdania aktuálne platnou sadzbou dane podľa PAR. 15 ZDP, t. j. 23 %.

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2013 (zákon č. 392/2012 Z. z.)však v PAR. 51d zavádza možnosť zdanenia starých dividend nižšou sadzbou dane vo výške 15 %, ale len v tom prípade, ak:

 1. o ich vyplatení valné zhromaždenie rozhodne po 31. decembri 2012, a súčasne

 2. k ich k výplate príde v čase od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 (PAR. 52t ods. 11 ZDP), teda len počas tohto jedného kalendárneho roka.

V prípade splnenia týchto podmienok budú vyplatené staré dividendy tvoriť samostatný základ dane pre zdanenie sadzbou dane 15 %.

Znížená sadzba dane vo výške 15 % oproti sadzbe dane 23 % v prípade právnických osôb sa zaviedla ako motivačné opatrenie za účelom podpory ich vyplatenia. Ak príde k výplate starých dividend po 1. januári 2014, budú sa znova zdaňovať štandardnou sadzbou dane platnou v čase výplaty.

Sadzba dane 15 % sa bude vzťahovať na:

 1. dividendy vyplácané právnickou osobou – rezidentom SR:

  1. daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (fyzickej aj právnickej osobe),

  2. daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (fyzickej aj právnickej osobe),

 2. dividendy plynúce daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (fyzickej aj právnickej osobe) zo zdrojov v zahraničí.

Táto sadzba dane (15 %) sa bude uplatňovať tak, že ak dividendy budú plynúť:

 • zo zdrojov na území SR, daň sa bude vyberať zrážkou podľa PAR. 43 ZDP,

 • zo zdrojov v zahraničí, potom budú tvoriť samostatný základ dane v podanom daňovom priznaní.

Za platiteľa zrážkovej dane (dane vyberanej zrážkou podľa PAR. 43 ZDP) sa bude považovať vyplácajúca spoločnosť, na ktorú sa zároveň bude vzťahovať postup a povinnosti podľa PAR. 43 ZDP.


Problém

Spoločnosť ZAFIR, s.r.o. vykazuje na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov zostatok vo výške 5 000 eur, ktorý pozostáva z nerozdelených dividend zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie roku 2002. Valné zhromaždenie spoločnosti 30. novembra 2012 rozhodlo, že tieto dividendy vyplatí svojim dvom spoločníkom, pričom k výplate v ich prospech došlo 31. mája 2013. Uplatní pri zdanení týchto dividend spoločnosť postup podľa PAR. 51d ZDP?

Riešenie

Nie, na zdanenie týchto dividend nebude možné uplatniť postup podľa PAR. 51d ZDP a teda ani výhodnejšiu sadzbu dane 15 %, keďže nie sú súčasne splnené podmienky na takýto postup. Aj keď k výplate dividend príde v roku 2013, o tejto skutočnosti rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti ešte v roku 2012, a preto sa prípadné zdanenie bude realizovať pri uplatnení sadzby dane podľa PAR. 15 ZDP.

Postup zdanenia dividend podľa prechodného ustanovenia PAR. 52 ods. 24 ZDP, ktorý sme vyššie uviedli, sa však neuplatní, ak sa dividendy budú vyplácať:

 • daňovníkovi so sídlom (právnická osoba) v inom členskom štáte EÚ, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania tohto príjmu v jeho prospech aspoň 10%-ný priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej slovenskej obchodnej spoločnosti,

 • slovenskému rezidentovi (fyzická aj právnická osoba) od vyplácajúcej spoločnosti, ktorá má sídlo v inom členskom štáte EÚ a slovenský rezident má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania tohto príjmu v jeho prospech aspoň 10 % priamy podiel na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti, od ktorej takýto príjem plynie.

Z uvedeného je vidieť, že sa v porovnaní s podmienkami podľa PAR. 52 ods. 24 ZDP znižuje predovšetkým hranica priameho podielu, ktorý má prijímajúci subjekt na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti.


Problém

Spoločnosť METALEX, s.r.o. vykazuje zostatok za účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 100 000 eur , ktorý vznikol nevyplatením dividend zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie roku 2003. Spoločnosť má dvoch spoločníkov, ktorí majú rovnaký podiel na základnom imaní, t. j. po 50 %. Prvým spoločníkom je spoločnosť METAL, s.r.o. so sídlom v SR a druhým spoločníkom je fyzická osoba Ján Železný s trvalým bydliskom v SR. Valné zhromaždenie spoločnosti METALEX, s.r.o. rozhodlo o rozdelení starých dividend dňa 31. januára 2013 a k ich výplate príde 20. júna 2013. Akým spôsobom sa uplatní zdanenie dividend na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2003?

Riešenie

Pri výplate dividend v prípade obidvoch spoločníkov ide o výplatu daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Vyplácajúca spoločnosť METALEX, s.r.o. je ako platiteľ dane povinná uplatniť na hrubý príjem 50 000 eur pre každého spoločníka sadzbu dane 15 % spôsobom podľa PAR. 43 ZDP, t. j. 7 500 eur. Spoločníkom poukáže netto dividendy každému vo výške 42 500 (50 000 – 7 500). Správcovi dane odvedie zrazenú daň najneskôr do pätnásteho dňa za predchádzajúci kalendárny mesiac, t. j. do 15. júla 2013 a túto skutočnosť súčasne oznámi správcovi dane (PAR. 43 ods. 10 ZDP).

Prijímajúca spoločnosť METAL, s.r.o. so sídlom v SR zaúčtuje prijatú dividendu do výnosov a pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane bude suma dividendy položkou znižujúcou základ dane a zrážková daň bude považovaná za vysporiadanú (PAR. 17 ods. 3 písm. a) ZDP). Rovnako bude postupovať spoločník Ján Železný, ktorý prijatú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk