dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 44 - Zabezpečenie dane

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.14 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 44 - Zabezpečenie dane

Ing. Beáta Buláková, Ing. Viera Mezeiová


§ 44

(1) Správca dane môže rozhodnutím uložiť fyzickým osobám a právnickým osobám, aby pri peňažnom plnení poskytnutom inému daňovníkovi zrážali na zabezpečenie dane sumu vo výške 9,5 % z peňažného plnenia. Suma zabezpečenia dane sa považuje za preddavok na daň.

(2) Na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov zo závislej činnosti, z ktorých sa zráža preddavok na daň podľa § 35, je platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia. Ak ide o podiel daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárom komanditnej spoločnosti alebo členom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, suma na zabezpečenie dane sa zráža bez ohľadu na vyplatenie podielu na zisku najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

(3) Sumy na zabezpečenie dane podľa odsekov 1 a 2 sa odvádzajú do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. Túto skutočnosť je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný oznámiť správcovi dane, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje súhrnné údaje o zabezpečenej a odvedenej dani v členení na daňovníkov podľa

a) § 2 písm. d), okrem daňovníka podľa § 2 písm. x),

b) § 2 písm. e), okrem daňovníka podľa § 2 písm. x); ak tento daňovník požiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, tlačivo obsahuje aj údaje v členení podľa písmena c),

c) § 2 písm. x); pre tohto daňovníka tlačivo obsahuje aj údaje o zabezpečenej dani v členení na jednotlivé druhy príjmov podľa § 16 ods. 1, sumu zdaniteľného príjmu, sadzbu dane, zrazenú sumu na zabezpečenie dane, dátum úhrady zdaniteľného príjmu a dátum odvedenia zabezpečenej dane, pričom, ak ide o

1. fyzickú osobu, tlačivo obsahuje tiež meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,

2. právnickú osobu, tlačivo obsahuje tiež názov, adresu sídla a jej identifikačné číslo.

(4) Platiteľ dane nezrazí sumu na zabezpečenie dane podľa odseku 2, ak daňovník predloží potvrdenie od správcu dane, že platí preddavky na daň podľa § 34 alebo § 42, ak správca dane nerozhodne inak.

(5) Ak daňovník nepodá daňové priznanie, zrazením sumy na zabezpečenie dane podľa odsekov 1 a 2 môže správca dane rozhodnúť, že daňová povinnosť daňovníka je splnená.

(6) Platiteľ dane, ktorý nevykoná zrážku sumy na zabezpečenie dane alebo ju zrazí v nesprávnej výške, alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane včas neodvedie, zodpovedá za daň, ktorá sa mala zabezpečiť rovnako, ako za daň nezaplatenú platiteľom dane.

(7) Ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ods. 1, zrazí na zabezpečenie dane sumu vo výške 35 % z tohto príjmu a v oznámení o zrazení a odvedení dane podávanom podľa odseku 3 písm. c) neuvádza identifikačné údaje o prijímateľovi, ak ide o

a) fyzickú osobu v členení meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,

b) právnickú osobu v členení názov, adresa sídla a jej identifikačné číslo.


Zabezpečenie dane je inštitútom, ktorý umožňuje zabezpečiť (zaistiť) výber dane z príjmov a splnenie daňovej povinnosti daňovníka (predovšetkým daňovníka, ktorý na území SR má iba obmedzenú daňovú povinnosť) a v konečnom dôsledku tak napomáha predchádzať daňovým únikom. Princíp tohto inštitútu spočíva v tom, že fyzická alebo právnická osoba pri peňažnom plnení v prospech daňovníka zráža určitú sumu ako preddavok na daň a túto sumu následne odvádza správcovi dane.

Odsek 1

Ods. 1 oprávňuje správcu dane k tomu, aby svojim rozhodnutím uložil ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe povinnosť zabezpečovať daň pri peňažnom plnení poskytnutom inému daňovníkovi - tzn., zraziť z toho peňažného plnenia sumu vo výške 9,5 % na zabezpečenie dane (zrazená suma sa považuje za preddavok na daň).

Odsek 2

Ods. 2 ukladá priamo platiteľovi dane (fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhradu v prospech daňovníka) povinnosť, aby pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zrazil sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a s účinnosťou od 1. 3. 2014 aj povinnosť, aby pri zabezpečovaní dane zabezpečovať voči daňovníkom nezmluvných štátov [§ 2 písm. x)] uplatňoval zvýšenú sadzbu 35 % z peňažného plnenia.

Toto sa však nevzťahuje na:

  • daňovníkov podľa § 2 písm. t) – daňovníkov členského štátu Európskej únie, ktorí na území SR nie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk