dnes je 28.9.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 43a

9.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.13 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 43a

Ing. Beáta Buláková; Ing. Viera Mezeiová


§ 43a

(1) Ak má daňovník pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň, môže požiadať o vysvetlenie platiteľa dane v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď k zrážke dane alebo preddavku na daň došlo. V žiadosti uvedie dôvody preukazujúce jeho pochybnosti. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť daňovníkovi požadované údaje v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a v tej istej lehote prípadnú chybu opraviť. Ak platiteľ dane nesplní túto povinnosť, daňovník je oprávnený podať sťažnosť správcovi dane v lehote do 60 dní odo dňa, keď mal platiteľ dane doručiť daňovníkovi písomné vysvetlenie a prípadnú chybu opraviť.

(2) Ak po doručení písomného vysvetlenia platiteľa dane podľa odseku 1 daňovník nesúhlasí s postupom platiteľa dane, môže podať sťažnosť na postup platiteľa dane správcovi dane, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného vysvetlenia platiteľa dane daňovníkovi.

(3) Správca dane, ktorý je miestne príslušný platiteľovi dane podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,136ab) o sťažnosti uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 rozhodne tak, že sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu alebo vyhovie čiastočne a súčasne uloží platiteľovi dane povinnosť vykonať nápravu v určenej lehote, alebo sťažnosť zamietne. Rozhodnutie o sťažnosti sa doručí daňovníkovi aj platiteľovi dane, pričom daňovník a platiteľ dane sa môžu proti nemu odvolať v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie má odkladný účinok. Ak platiteľ dane nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí, správca dane uloží platiteľovi dane pokutu podľa osobitného predpisu.136ac)


Ak daňovník má pochybnosti o tom, či mu platiteľ dane správne zrazil daň alebo preddavok na daň z príjmov, ktoré mu vyplatil, poukázal alebo pripísal k dobru, má právo požiadať platiteľa dane o vysvetlenie.


- Preddavok na daň = povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa [§ 2 písm. u)zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p.- ZDP].

- Platiteľ dane = fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „osoba”), ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka, a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá [§ 2 písm. v) ZDP], tzn. platiteľom je osoba, ktorá ako zamestnávateľ zráža zamestnancom preddavky na daň a daň z príjmov zo závislej činnosti a odvádza ich správcovi dane alebo osoba, ktorá daňovníkovi vypláca, poukazuje alebo pripisuje k dobru príjmy, z ktorých je povinná vybrať daň zrážkou a zrazenú sumu odviesť správcovi dane (§ 43ZDP). Osobu, ktorá je povinná vykonať zabezpečenie dane (§ 44ZDP) a sumu zrazenú na zabezpečenie dane je povinná odviesť správcovi dane, § 44 ZDP označuje ako platiteľa príjmu.

Žiadosť o vysvetlenie musí:

  • daňovník podať v lehote do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, keď k zrážke dane alebo preddavku na daň došlo,

  • obsahovať dôvody, pre ktoré daňovník pochybnosti nadobudol.

Po doručení žiadosti o vysvetlenie je platiteľ dane povinný zaslať daňovníkovi písomné vyjadrenie (vysvetlenie) – v lehote do 30 dní, pričom začiatok tejto lehoty sa počíta odo dňa, kedy bola žiadosť platiteľovi doručená. Ak platiteľ dane uzná, že pri zrazení dane alebo preddavku na daň pochybil, je povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti chybu napraviť. V prípade, že platiteľ dane trvá na správnosti svojho postupu pri zrazení dane alebo preddavku na daň, v písomnom vyjadrení svoj postup vysvetlí.

Ak platiteľ dane na žiadosť daňovníka nereaguje a vysvetlenie mu nezašle, resp. ak vysvetlenie podá, chybu si uzná, ale nápravu nevykoná, alebo ak pri plnení tejto svojej povinnosti nedodrží zákonom ustanovenú lehotu, daňovník môže na platiteľa dane podať sťažnosť správcovi dane (ods. 1). Sťažnosť je potrebné podať v lehote do 60 dní odo dňa, keď platiteľ dane mal daňovníkovi doručiť písomné vysvetlenie a prípadnú chybu opraviť.

ODPORÚČANIE: Aby daňovník vedel preukázať dodržanie lehoty na podanie sťažnosti, odporúčame žiadosť o vysvetlenie zaslať platiteľovi dane napr. ako doporučený list 1. triedy. Ak sa list zasiela ako doporučená listová zásielka, odosielateľ má doklad o tom, že list podal na poštové doručenie; list 1. triedy pošta adresátovi doručuje v nasledujúci pracovný deň po dni jeho podania.

Ak platiteľ dane zašle daňovníkovi vysvetlenie, v ktorom trvá na správnosti svojho postupu pri zrazení dane, resp. preddavku na daň a daňovník napriek tomuto vysvetleniu s postupom platiteľa dane nesúhlasí, môže správcovi dane podať sťažnosť na postup platiteľa dane (ods. 2). Túto sťažnosť je potrebné podať v lehote do 30 dní odo dňa, kedy bolo daňovníkovi písomné vysvetlenie doručené.

Obe sťažnosti (sťažnosť podľa ods. 1 i sťažnosť podľa ods. 2) sa podávajú správcovi dane, ktorý je miestne príslušný platiteľovi dane.

Správca dane o sťažnosti rozhodne:

  • sťažnosti vyhovie v plnom rozsahu, alebo

  • sťažnosti vyhovie len čiastočne, alebo

  • sťažnosť zamietne.

Svoje rozhodnutie správca dane doručí daňovníkovi i platiteľovi dane a obaja – daňovník i platiteľ dane – sa môžu proti tomuto rozhodnutiu odvolať v lehote do 30 dní odo dňa, kedy im bolo rozhodnutie správcu dane doručené. Odvolanie má odkladný účinok.

Ak správca dane sťažnosti daňovníka vyhovie v plnom rozsahu, alebo jej vyhovie čiastočne, uloží platiteľovi dane povinnosť vykonať nápravu a zároveň mu určí lehotu, v ktorej má túto nápravu vykonať. Ak platiteľ dane v určenej lehote nápravu nevykoná, dopustí sa správneho deliktu (nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane) a správca dane mu za tento správny delikt vyrubí pokutu podľa daňového poriadku (od 60 do 3 000 eur).


Pri uplatňovaní dane vyberanej zrážkou alebo pri zabezpečovaní dane daňovú povinnosť daňovníka určuje platiteľ dane (pri výplate, poukázaní alebo pripísaní príjmu v prospech daňovníka) - a to bez priamej účasti správcu dane alebo priamej účasti daňovníka. Preto zákon musí zabezpečovať aj určitú ochranu daňovníka voči platiteľovi dane – a práve na to slúžia ustanovenia § 43aZDP(ustanovenia o sťažnosti).


Ustanovenia o sťažnosti boli pôvodne súčasťou „starého” zákona o správe daní a poplatkov; § 49 zákona č. 511/1992 Zb. v zn.n.p. (tento zákon bol účinný do 31. 12. 2011). S účinnosťou od 1. 1. 2012 bol do ZDP doplnený nový paragraf - § 43a, ktorým sa ustanovia o sťažnosti a s tým súvisiace práva daňovníka a zároveň aj nadväzujúce povinnosti platiteľa dane preniesli priamo do ZDP (táto zmena bola realizovaná zákonom č.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk