dnes je 30.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úroky

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3.1 Komentár k ZDP § 33a Daňový bonus na zaplatené úroky

Ing. Viera Mezeiová


§ 33a

(1) Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie,57a) na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,57a) najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie,132b)ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,57a) najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie;57a) priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e.

(2) Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie57a) sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia osobitného predpisu57a) tým nie sú dotknuté.

(3) Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa odseku 1, najviac však do výšky 400 eur za rok.

(4) Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len „spoludlžník”),

a) podmienku podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj spoludlžník,

b) priemerný mesačný príjem podľa odseku 1 písm. b) dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca podľa odseku 1 písm. b),

c) spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

(5) Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a odseku 4 písm. b) musia byť splnené ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.57a)

(6) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie,57a) na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

(7) Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.57a) V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy uvedenej v odseku 3 pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

(8) O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,57a) ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak daňový bonus podľa § 33 uplatňuje.

(9) Daňový bonus na zaplatené úroky možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona zníženej o daňový bonus podľa § 33. Ak suma dane zníženej o daňový bonus podľa § 33 vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;126) ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 a ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 38. Daňovníkovi, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, daňový bonus na zaplatené úroky prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.

(10) Daňový bonus na zaplatené úroky podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

(11) Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie57a) po zomrelom daňovníkovi; podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a c) sa neuplatnia, pričom ustanovenia odseku 1 úvodnej vety a odsekov 2 a 6 tým nie sú dotknuté. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie,57a) počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u zomrelého daňovníka.

(12) Finančné riaditeľstvo poskytuje Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňových subjektov, ktoré si uplatnili daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a vrátane celkovej výšky uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.


Nové ustanovenie v ZDP definuje podmienky a spôsob uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky (BDZÚ). Dôležitými podmienkami na priznanie DBZÚ sú vek a príjem žiadateľa.

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, ak má

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.


Marta 23. mája 2018 dovŕšila 35 rokov veku. Žiadosť o úver na bývanie podala 26. júna 2018. Marte nevznikol nárok na DBZÚ, pretože ku dňu podania žiadosti mala viac ako 35 rokov veku (nesplnila podmienku veku žiadateľa).

Daňovníkovi vzniká nárok na DBZÚ v príslušnom zdaňovacom období, vypočítaný z výšky poskytnutého úveru na bývanie

- na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,

- najviac zo sumy 50 000 €,

- na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom,

- vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období,

- najviac do výšky 400 € za rok.

Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy, pričom ustanovenia § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. tým nie sú dotknuté.


Zuza splnila podmienky na priznanie DBZÚ a aj si ho uplatnila v podanom daňovom priznaní. Zaplatila na úrokoch 820 €. Ako DBZÚ si môže uplatniť sumu v percentuálnej výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však 400 € za rok. 50 % z 820 € je 410 €. Zuza aj napriek tomu, že 50 % zo sumy úroku je 410 €, ako DBZÚ si môže uplatniť len 400 €.

Ak je žiadateľ o DBZÚ spoludlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na DBZÚ, podmienku veku ku dňu podania žiadosti a príjmu ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie musí spĺňať aj spoludlžník, pričom spoludlžníkovi žiadateľa v tomto prípade nárok na DBZÚ nevzniká. Nárok DBZÚ tiež nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na DBZÚ.


Jana s Majom sú spoludlžníkmi zmluvy o úvere na bývanie. Ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má Jana má 28 rokov a Majo má 45 rokov. Nárok na DBZÚ nevzniká, pretože jeden so spoludlžníkov nesplňuje podmienku veku - najviac 35 rokov.

Nárok na DBZÚ vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy. Pri začatí (aj skončení) 5-ročnej lehoty sa DBZÚ uplatňuje vo výške 1/12 ustanovenej sumy (400 €/rok) za počet mesiacov v roku

- začatia úročenia úveru na bývanie daňovníkovi vzniká nárok na pomernú časť DBZÚ pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie,

- uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku DBZÚ, vzniká nárok na pomernú časť DBZÚ pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota uplynula.


Stano uzatvoril zmluvu na bývanie, ktorú začala banka úročiť v mesiaci novembri. Na úrokoch zaplatil za dva mesiace zdaňovacieho obdobia 500 €. Splnil podmienky na priznanie DBZÚ. Maximálna suma DBZÚ za 2 mesiace je 400:12 = 33,34 x 2 = 66,68 €. Stano si môže uplatniť sumu DBZÚ: 500 x 50% = 250 €, (250:12) x 2 = 41,6666 ~ 41,67 €. (Je v limite.)

O sumu DBZÚ sa znižuje daň dlžníka zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorá sa však najskôr zníži o sumu daňového bonusu na vyživované dieťa, ak si uplatňuje aj tento daňový bonus, pričom DBZÚ možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie, zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa.

Ak suma dane zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného DBZÚ, daňovník, ktorý

- podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou DBZÚ a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus na vyživované dieťa,

- požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu toto ročné zúčtovanie aj vykonal, DBZÚ prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ.


Mišo požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, pričom si uplatňoval daňový bonus na dve vyživované deti a DBZÚ. Zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie vykonal, pretože na jeho vykonanie Mišo splnil všetky podmienky. Jeho daň, znížená o daňový bonus na vyživované deti bola v nižšej sume, ako nároková časť DBZÚ o 20 €. Zamestnávateľ Mišovi na jeho žiadosť vyplatil po vykonaní ročného zúčtovania sumu 20 € a táto suma bude pre Miša od dane oslobodená.

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na DBZÚ, nárok na DBZÚ si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom. Nárok na DBZÚ sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku DBZÚ (počíta sa od vzniku nároku u zomrelého daňovníka). V takom prípade sa neuplatnia podmienky týkajúce sa veku a príjmu daňovníka, pretože tieto museli byť splnené ku dňu podania žiadosti o úver (podmienka veku) a ku dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie (podmienka príjmu). Zároveň však aj daňovník, ktorý prevzal úver po zomrelom daňovníkovi, si môže uplatniť nárok na DBZÚ za príslušné zdaňovacie obdobie len na jednu zmluvu o úvere na bývanie a ak je zároveň dlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú spĺňa podmienky na uplatnenie DBZÚ, tento si môže uplatniť len na jednu zmluvu.

Finančné riaditeľstvo bude poskytovať Ministerstvu dopravy a výstavby SR na účely plnenia úloh v oblasti štátnej bytovej politiky súhrnné údaje o počte daňovníkov, ktorí si uplatnili DBZÚ vrátane jeho celkovej uplatnenej výšky. (Prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2018.)

§ 33a (novela č. 279/2017 Z. z.)

S účinnosťou od roku

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk