Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 33 Daňový bonus

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.3 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 33 Daňový bonus

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová


§ 33

(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je

a) 22,17 eura mesačne, alebo

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

(2) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125) Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.125a)

(3) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti,57) môže si uplatniť daňový bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 2 písm. a).

(4) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti57) viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 5 môže uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

(5) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu podľa odseku 1 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

(6) Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa tohto zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku;126) ak ide o daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo ktorému sa vykonalo ročné zúčtovanie, uplatní sa postup podľa § 35 ods. 5 a 7 alebo § 36 ods. 5, alebo § 38.

(7) Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

(8) Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy,123) ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy123) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

(9) Ak daňovník v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období daňovník vykázal aj základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, uplatniť pri podaní daňového priznania.

(10) Daňový bonus podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.


Daňový bonus je suma daňového zvýhodnenia na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Ide o príjem od dane oslobodený. Týka sa len zamestnancov a podnikateľov. Daňovníkov s príjmami z prenájmu, z kapitálového majetku, ostatnými príjmami sa netýka (tzv. pasívne príjmy). Po skončení roka znižuje daň z príjmov fyzických osôb a v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo ZČ.

Počnúc rokom 2015 v nadväznosti na § 52zd ods. 7 ZDP sa mesačný daňový bonus upravuje vždy k 1.1. príslušného roka na základe úpravy životného minima k 1.7. predchádzajúceho roka.

Na jeho uplatnenie musia byť splnené podmienky, pričom podstatný je stav ich splnenia na začiatku kalendárneho mesiaca. Ak sa dieťa narodí, ak začína sústavná príprava na povolanie alebo ak je dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, vtedy sa daňový bonus môže uplatniť už za príslušný kalendárny mesiac.

Nárok na všetky deti si môže uplatniť za rovnaké obdobie (mesiac) len jedna oprávnená osoba. Ak ich je viac (napr. matka alebo otec), za celý rok si nárok uplatní buď jedna osoba, alebo časť roka jedna osoba a zostávajúcu časť roka druhá osoba na všetky deti. Ak sa nedohodnú, nárok na všetky deti sa uplatňuje alebo prizná (pri kontrole) v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podmienky na uplatnenie

Nárok na daňový bonus má len ten daňovník, ktorý je našim daňovým rezidentom (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR), t. j. ktorý má trvalý pobyt na území SR alebo povolenie na trvalý pobyt, bydlisko alebo ktorý sa tu obvykle zdržiava (ak medzinárodná zmluva napr. o zamedzení dvojitého zdanenia neustanovuje inak).

Daňový nerezident (daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou - nemá na našom území trvalý pobyt, ani povolenie na trvalý pobyt a ani sa tu obvykle nezdržiava), má nárok na daňový bonus za podmienky, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR tvorí v príslušnom roku aspoň 90 % celosvetových príjmov.

Mesačný daňový bonus

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus už v priebehu roka u zamestnávateľa mesačne, ak na ten účel podpíše u neho vyhlásenie na zdanenie príjmov zo ZČ a predloží potrebné doklady. Od apríla 2019 si môže daňovník uplatniť dvojnásobok sumy daňového bonusu na vyživované dieťa mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Účelom tohto opatrenia by mala byť podpora rodín, s dôrazom na mladú rodinu, vytváranie vhodných podmienok na jej založenie a rast pôrodnosti.


Majko dovŕšil 6 rokov veku napr.:

- 31. marca 2019 – nevznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

- 1. apríla 2019 – len za mesiac apríl vznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

- 26. júna 2019 - za mesiace apríl až jún vznikol nárok na dvojnásobný daňový bonus,

- 24. decembra 2019 - za mesiace apríl až december vznikol

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: