dnes je 29.9.2020

Input:

Komentár k ZDP § 32a Zamestnanecká prémia

13.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2 Komentár k ZDP § 32a Zamestnanecká prémia

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček; Ing. Viera Mezeiová

§ 32a

(1) Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi

a) vzniká, ak

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) , vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy”), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,123)

2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43,

4. nepoberal príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h) a § 5 ods. 3,

5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8) okrem príjmov uvedených v treťom bode,

6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia a

7. suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo,

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu.122b)

(2) Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,122c) tento mesiac sa do obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) druhom bode nezapočíta.

(3) Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Ak zamestnanec za zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje podľa § 47.

(4) Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu podľa odseku 3 v plnej výške. Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období menej ako 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za kalendárne mesiace, za ktoré poberal tieto príjmy. Vypočítaná pomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje podľa § 47.

(5) Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ. Ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35), zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, pri vykonaní ročného zúčtovania použije postup podľa § 38 ods. 6.

(6) Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie, zamestnaneckú prémiu vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri vyplatení zamestnaneckej prémie postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.126)Rovnako postupuje správca dane aj v prípade, ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35).

(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zodpovedá za vyplatenie zamestnaneckej prémie v správnej výške a v lehote podľa tohto zákona.

(8) Ak sa postupuje pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania podľa odsekov 5 alebo 6, na účely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa vypočítaná daň rovná nule a postup podľa § 11 sa nepoužije.


Komentár

Zamestnanecká prémia je alternatíva nezdaniteľnej časti základu dane. Uplatní sa na žiadosť v prípade, ak zamestnanec nemá dostatočne vysoké príjmy na jej uplatnenie.

Týka sa len zamestnancov s vybranými príjmami zo závislej činnosti za stanovených podmienok,

Ide o príjem od dane oslobodený a nezapočítava sa do vlastných príjmov manželky/manžela na účely uplatnenia nezdaniteľnej sumy základu dane z titulu jej/jeho vyživovania.

Realizuje sa po skončení roka, a to buď v rámci daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Za rok 2016 sa zamestnanecká prémia počítala podobne, ako za rok 2015. Zmena je vo zvýšení hranice výšky posudzovaných príjmov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy (počítanie jej 6 a 12-násobku).

Nárok na zamestnaneckú prémiu si môže uplatniť len ten zamestnanec, ktorý splní všetky ďalej uvedené podmienky, vyplývajúce z § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP):

1. Za rok 2012 musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len podľa § 5 ods. 1 písm. a) a f) ZDP za prácu vykonávanú len na území SR; v ZDP sú tieto príjmy uvádzané skratkou „posudzované príjmy”.

Za rok 2016 zamestnanec mohol mať len tieto zdaniteľné príjmy:

  • príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo obdobného vzťahu, v ktorom bol zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny alebo príkazy, príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a príjmy zo sociálneho fondu,

  • iné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti zamestnanec nemohol mať,

  • ak by napríklad zamestnanec mal v roku 2016 okrem príjmov na základe pracovného pomeru aj príjem zo závislej činnosti ako člen predstavenstva a. s. (ide o príjem podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP), nárok na zamestnaneckú prémiu mať nebude.

2. Posudzované príjmy zamestnanec musí mať v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (aspoň vo výške 2 430 eur a viac). Ak ich mal v nižšej sume, nárok na zamestnaneckú prémiu nemá. Do úvahy sa berú len posudzované zdaniteľné príjmy zúčtované a vyplatené v roku 2016, najneskôr do 31. januára 2017, ak sa týkali roku 2016 alebo aj skorších období.

3. Posudzované príjmy musel zamestnanec poberať aspoň šesť kalendárnych mesiacov . Tieto mesiace nemuseli ísť po sebe, nie je stanovené v akej výške a ani skutočnosť, že by predmetné príjmy musel zamestnanec poberať celý mesiac. Ak mal zamestnanec v niektorom kalendárnom mesiaci príjem na dohodu a súčasne (alebo postupne) aj napr. na základe pracovného pomeru, bez ohľadu na počet dní poberania príjmov, tento mesiac sa do potrebného minimálneho počtu (6) mesiacov započíta. Nezapočítajú sa mesiace, v ktorých mal zamestnanec príjmy len na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (resp. v kombinácii) .

4. Zamestnanec nemohol mať v roku 2016 súčasne niektoré vymedzené druhy príjmov (uvedené sú v § 32a ods. 1 písm. a) body 4. a 5. ZDP). Ide napr. o tieto príjmy:

  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (napr. podiely na zisku /dividendy/ zo zisku po zdaní obchodnej spoločnosti alebo družstva určené osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, podiely na zisku členom štatutárnych a dozorných orgánov týchto právnických osôb (aj bez podielu na základnom imaní), podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na výnosoch a na majetku),

  • z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) až g) a h),§ 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) ZDP:

- za prácu likvidátora, prokuristu, núteného správcu, člena družstva, ako spoločník a konateľ s. r. o., komanditistu komanditnej spoločnosti,

- príjmy ústavných činiteľov SR, verejného ochrancu práv, poslancov Európskeho parlamentu, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR,

- odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb (členovia štatutárnych a dozorných orgánov) alebo spoločenstiev,

- odmeny obvinených vo väzbe a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,

- príjmy v súvislosti s výkonom závislej činnosti,

- obslužné,

- príjem plynúci z toho, že mal poskytnuté motorové vozidlo zamestnávateľa na služobné a súkromné účely,

- poskytnuté zamestnanecké opcie na nákup zamestnaneckých akcií a ani

- podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva (netýka sa štátnych podnikov a fyzických osôb, ktoré takéto podiely zamestnancom vyplatia).

Vrátené poistné zo zaplateného poistného z ročného zúčtovania zdravotného poistenia medzi týmito príjmami v zákone uvedené nie je. Tento príjem nie je uvedený ani medzi príjmami zo závislej činnosti, ktoré zamestnanec môže poberať (§ 32a ods. 1 písm. a) a ani medzi príjmami, ktoré poberať nemôže (§ 32a ods. 1 písm. a) bod 4.). Je to nezrovnalosť ZDP.

Tento príjem je daňovo vysporiadaný (§ 43 ods. 6 ZDP). Z uvedeného dôvodu sa nemôže do príjmov zo závislej činnosti po skončení roka započítať.

  • Nemohol poberať ani zdaniteľné príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku a ostatné príjmy, okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane (úroky z vkladov atď.), a súčasne ktoré si nebude nárokovať vrátiť v daňovom priznaní (napr. z podielových listov).

  • Zamestnanec však mohol mať od dane oslobodené uvedené príjmy (napr. ceny a výhry do stanovenej hranice atď.).

5. Zamestnanec na účely zamestnaneckej prémie nemohol byť k 1. januáru 2016 poberateľom príslušného dôchodku. Platí to aj v prípade, ak mu bol priznaný spätne k tomuto alebo aj k skoršiemu dátumu. Ak by išlo o poberateľa predčasného starobného dôchodku (k 1. januáru 2016, ktorý ho prestal poberať v priebehu roka 2016 (napr. z dôvodu nemožnosti súbehu s pracovným pomerom), považuje sa na tieto účely za dôchodcu bez nároku na zamestnaneckú prémiu.

6. Na zamestnaneckú prémiu nemá nárok ten zamestnanec, na ktorého bol poskytnutý príspevok na podporu udržania v zamestnaní podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení zákona č. 139/2008 Z. z.

Iných druhov príspevkov podľa zákona o zamestnanosti sa uvedené netýka.

7. Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie musí byť kladné číslo. To prakticky znamená, že čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti musí mať zamestnanec nižší, ako je platná základná nezdaniteľná suma (3 803,33 eura). Ak vyjde záporné číslo, nárok na zamestnaneckú

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk