dnes je 13.12.2019
Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 30c - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.26 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 30c - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Ing. Peter Horniaček


§ 30c

(1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať 100 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj1v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

(2) Odpočet podľa odseku 1 možno v zdaňovacom období zvýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) vynaložených v

a) zdaňovacom období na výskum a vývoj1zahrnovaných do odpočtu a úhrnom výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj1zahrnovaných do odpočtu a

b) dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach na výskum a vývoj1zahrnovaných do odpočtu.

(3) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane podľa odsekov 1 a 2postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11.

(4) Od základu dane možno podľa odsekov 1 a 2odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj1) súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

(5) Odpočet podľa odsekov 1 a 2nemožno uplatniť na výdavky (náklady)

a) na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií,

b) na služby, licencie,1okrem licencií1na počítačový program (softvér) priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja,a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb s výnimkou výdavkov (nákladov) na

1. služby, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od Slovenskej akadémie vied,120g) právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy,120h) verejných vysokých škôl70) a štátnych vysokých škôl,70)

2. nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od osôb podľa osobitného predpisu,120i) ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,120j)

3. certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja, ktoré vynaložil daňovník.

(6) Odpočet podľa odsekov 1 a 2môže využiť daňovník, ktorý

a) v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b,

b) ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj120j) nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja.

(7) Projektom výskumu a vývoja, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odsekov 1 a 2, sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja. Tento dokument musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu výskumu a vývoja. Lehota na predloženie projektu výskumu a vývoja daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

(8) Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odsekov 1 a 2, tieto údaje:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, daňové identifikačné číslo,

b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,

c) dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja,

d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

(9) Ak odpočet podľa odsekov 1 a 2nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odsekov 1 a 2, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2vznikol.

(10) Ak daňovník, ktorý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,120j) ) predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, pričom pri realizácii projektu výskumu a vývoja, ktorého sú výsledkom, uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2, stráca nárok na odpočet podľa odsekov 1 a 2v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odsekov 1 a 2Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote podľa osobitného predpisu;128v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.


Od 1. 1. 2015 majú daňovníci možnosť uplatniť si novú úľavu, tzv. super odpočet výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty. Výdavky (náklady) musia byť vynaložené v súvislosti s realizovaným projektom výskumu a vývoja a na účely tohto odpočtu sa pri definícii výskumu a vývoja vychádza z účtovných predpisov (§ 37 postupov účtovania). Odpočet od základu dane sa po zmene od 1.1.2018 vypočíta ako súčet:

  • 100 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zdaňovacom období,

  • 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu vynaložených v zdaňovacom období a úhrnom výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období a dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích období zahrnovaných do odpočtu.

Výdavky (náklady) kvalifikované na uplatnenie odpočtu musia byť daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i). Na účely odpočtu je daňovník povinný viesť oddelenú analytickú evidenciu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Ak výdavky (náklady) súvisia s realizovaným projektom výskumu a vývoja len sčasti, do odpočtu možno zahrnúť len časť, ktorá priamo súvisí s realizovaným projektom výskumu a vývoja.

V odseku 4 je stanovený rozsah výdavkov (nákladov), na ktoré odpočet nemožno uplatniť. Ide predovšetkým o výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá čo aj len čiastočná podpora z verejných financií (napr. rôzne fondy EÚ) a ďalej výdavky (náklady) na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb, pričom výnimku tvoria verejné VŠ, výskumné ústavy a SAV a osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Podľa odseku 5 v zdaňovacom období nie je možné súbežne uplatňovať odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c a úľavu na dani podľa § 30b. Taktiež daňovník, ktorý ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj realizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja nemôže využiť túto formu daňovej úľavy. Ďalej v ods. 5 sú vymedzené druhy výdavkov, ktoré nie je možné do odpočtu zahrnúť.

V odseku 6 sú stanovené náležitosti projektu výskumu a vývoja ako písomného dokumentu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk