dnes je 16.11.2019
Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 30 ZDP - Odpočet daňovej straty

20.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.22 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 30 ZDP - Odpočet daňovej straty

Ing. Peter Horniaček


§ 30

(1) Od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa odpočítava u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Právny nástupca môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.

(3) Daňová strata u daňovníka, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

(4) Daňová strata u daňovníka, ktorý je komplementárom komanditnej spoločnosti, sa zvýši o časť daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúcej na tohto daňovníka alebo sa zníži o časť základu dane komanditnej spoločnosti pripadajúceho na tohto daňovníka.

(5) Na zistenie daňovej straty, ktorú možno odpočítať podľa odseku 1, platia ustanovenia § 17 až § 29.


Ak daňovník prechodne dosiahne daňovú stratu, ZDP umožňuje v budúcich zdaňovacích obdobiach, ak dosiahne základ dane (ďalej len „ZD”), túto v minulosti vykázanú daňovú stratu od ZD odpočítať. Pravidlá odpočtu daňovej straty, uvedené v § 30 ZDP. Daňovou stratou sa podľa § 2 písm. k) ZDP rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Pri výpočte daňovej straty sa postupuje rovnako ako pri výpočte ZD, a to u daňovníka, ktorý:

  • účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,

  • účtuje v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia,

  • ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že nemožno stotožňovať účtovnú stratu a daňovú stratu. Aj daňový subjekt, ktorý dosiahol účtovnú stratu, môže vykázať v daňovom priznaní ZD alebo môže dosiahnuť účtovný zisk a daňovú stratu. Skutočnosť, že účtovná a daňová strata sú dve rozdielne kategórie je spôsobená vplyvom tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek pri transformácii výsledku hospodárenia na ZD. U daňovníka – fyzickej osoby je možné vykazovať daňovú stratu len z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a o túto stratu je možné znižovať ZD v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach len z týchto príjmov.

Novela ZDP, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2014, sprísnila podmienky odpočtu daňovej straty:

1. obmedzuje sa doba, počas ktorej možno odpočítať daňovú stratu vykázanú za predchádzajúce zdaňovacie obdobia – od 1. 1. 2014 sa skracuje obdobie na odpočet daňovej straty zo siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období na štyri zdaňovacie obdobia,

2. daňová strata sa bude odpočítavať v rovnomernej výške.


Spoločnosť vykázala za zdaňovacie obdobie 2014 daňovú stratu vo výške 80 000 €. Akým spôsobom bude možné túto daňovú stratu odpočítať, ak za jednotlivé zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykáže nasledovné ZD:

ZO   ZDza zdaňovacie obdobie   Daňová strata za rok 2014 k odpočtu   ZD po odpočte daňovej straty   
Rovnomerne vypočítaná   Skutočne odpočítaná   Rozdiel   
2015   53 000   20 000   20 000   0   33 000   
2016   8 000   20 000   8 000   12 000   0   
2017   32 000   20 000   20 000   0   12 000   
2018   10 000   20 000   10 000   10 000   0   
Spolu   103 000   80 000   58 000   22 000   45 000   

Legenda: ZO – zdaňovacie obdobie, ZD – základ dane

Vidíme, že spoločnosť môže daňovú stratu vykázanú za rok 2014 odpočítavať v maximálne štyroch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach namiesto doterajších siedmich. Okrem toho povinnosť odpočtu v rovnomernej výške spôsobí, že spoločnosť počas štyroch zdaňovacích období reálne odpočíta z vykázanej daňovej straty len 58 000 €, hoci v úhrne za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 vykázala dostatočne vysoký ZD na odpočítanie celej daňovej straty (103 000 €), keď v roku 2016 mohla reálne odpočítať len 8 000 € a v roku 2018 len 10 000 €. Neodpočítanú časť z daňovej straty za rok 2014 nebude mať spoločnosť možnosť odpočítať, a definitívne o ňu prichádza.


Novelou ZDP, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2014, sa zároveň v § 52za ods. 4 upravil aj režim pre odpočet daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo ich súčet. Počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré sa začne najskôr 1. 1. 2014, sa daňové straty vykázané za tieto obdobia alebo ich súčet, odpočítavajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.


Spoločnosť vykázala zdaňovacie obdobie roku 2011 daňovú stratu vo výške 12 000 € za rok 2012 daňovú stratu vo výške 36 000 €. Za zdaňovacie obdobie roku 2013 vykázala ZD vo výške 4 000 €.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk