dnes je 27.9.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 29 Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

24.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.21 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 29 Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

Ing. Mária Dimitrovová; Ing. Peter Horniaček


§ 29

(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.120aa)

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 € za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku,1) ktorého obstarávacia cena bola 1 700 € a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

(5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.


Ak daňovník vynaloží výdavky na technické zhodnotenie HM a NHM, tieto nie sú daňovým výdavkom podľa § 21 ods. 1 písm. g)ZDP jednorazovo, ale postupne prostredníctvom odpisov podľa § 19 ods. 3 písm. a)ZDP počas doby používania majetku, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané.

ZDP vymedzuje pojem „technické zhodnotenie” v § 29, pričom ním rozumie:

1. „povinné” technické zhodnotenie, ktorým sú:

- výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, ak pri jednotlivom majetku tieto výdavky presahujú 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie,

- rekonštrukcie a modernizácie, ak pri jednotlivom majetku tieto výdavky presahujú 1 700 € úhrne za zdaňovacie obdobie,

- technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 € za zdaňovacie obdobie, ak je vykonané na dlhodobom HM, ktorého obstarávacia cena bola 1 700 € a menej,

2. „dobrovoľné” technické zhodnotenie, za ktoré považuje:

- výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy neprevyšujúce pri jednotlivom majetku sumu 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie,

- rekonštrukcie a modernizácie do sumy 1 700 € pri jednotlivom majetku v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Daňovník má možnosť podľa § 29 ods. 2ZDP považovať za technické zhodnotenie aj také technické zhodnotenie, ktorého výdavky v úhrne za zdaňovacie obdobie neprevyšujú 1 700 €. Rozhodnutie považovať aj takto nízke výdavky za technické zhodnotenie musí daňovník prijať v roku, v ktorom takéto technické zhodnotenie uvedie do užívania. Aj pri tzv. dobrovoľnom technickom zhodnotení platí, že naň vynaložené výdavky sa zahrnú do daňových výdavkov postupne v podobe daňových odpisov podľa ZDP.

Výdavky na technické zhodnotenie, po jeho dokončení a zaradení do užívania, podľa § 25 ods. 2 a 4ZDP zvyšujú vstupnú cenu majetku alebo zostatkovú cenu majetku, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané. Výdavky na technické zhodnotenie vykonané na dlhodobom HM, ktorého obstarávacia cena bola 1 700 € a menej, zvyšujú túto obstarávaciu cenu.

Základným predpokladom začatia odpisovania technického zhodnotenia je, rovnako ako u HM a NHM, uvedenie do užívania podľa § 33 PÚP.

Nadstavby, prístavby, stavebné úpravy

Tieto pojmy vymedzuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.

Vždy ide o zmenu už dokončenej stavby, pričom:

- nadstavbou sa dokončená stavba zvyšuje,

- prístavbou sa pôdorysne rozširuje pri dodržaní podmienky vzájomného spojenia stavby a prístavby,

- stavebnými úpravami sú také zmeny, pri ktorých sa zachovávajú vonkajšie výškové, aj pôdorysné parametre stavby.

Rekonštrukcie a modernizácie

Podľa § 29 ods. 4ZDPrekonštrukciou sú také zásahy do HM, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Ak sa pri technickom zhodnotení pôvodný materiál zamení a dodržia sa jeho porovnateľné vlastnosti, nepovažuje sa táto zámena za zmenu technických parametrov.


PO vlastní nehnuteľnosť, ktorú vykazuje v aktívach a používa ju na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov. V roku 2016 uskutočnila výmenu strešnej krytiny tejto nehnuteľnosti z dôvodu zatekania a na tento účel vynaložila náklady v sume 12 000 €. K zmene vzhľadu a tvaru strechy nedošlo, pôvodná strešná krytina bola zamenená za novú krytinu s porovnateľnými technickými parametrami.

Daňovník nebude vzniknuté náklady považovať za technické zhodnotenie v súlade s PAR. 29 ods. 4 posledná veta ZDP. Uvedené náklady sú nákladmi na opravu a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, ktorými sa podľa § 35 ods. 2 písm. f) PÚP rozumie aj vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, resp. predchádzanie následkov fyzického opotrebovania a odstránenie drobnejších nedostatkov. Tieto náklady zahrnie do daňových výdavkov jednorazovo v súlade s § 2 písm. i)a § 19 ods. 1ZDPv zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Modernizáciou sa podľa § 29 ods. 5ZDP rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti HM a NHM o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na samostatné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.


S. r. o. používa od januára roku 2015 na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov osobný automobil, ktorý vlastní. Vstupná cena tohto automobilu bola 15 000 €, HM je zaradený v 1. odpisovej skupine, daňovník zvolil zrýchlený spôsob odpisovania. V novembri 2016 (v 2. roku odpisovania) s. r. o. dala do automobilu napevno zabudovať ťažné zariadenie v hodnote 4 600 € a vstavaný prístroj satelitného sledovania prevádzky vozidla (GPS) v hodnote 900 €.

Jednotlivé náklady posúdi s. r. o. nasledovne:

1. Ťažné zariadenie. Je pevnou neoddeliteľnou súčasťou vozidla, rozširuje jeho vybavenosť o také súčasti, ktoré predtým vozidlo neobsahovalo, ide teda o modernizáciu HM. Keďže suma vynaložená na modernizáciu tohto HM presiahla hranicu 1 700 €, pôjde o povinné technické zhodnotenie HM.

2. GPS. Ak je GPS pevne zabudované vo vozidle, považuje sa za jeho neoddeliteľnú súčasť. V momente zaradenia automobilu do užívania, automobil túto súčasť neobsahoval, takže dochádza k rozšíreniu vybavenosti HM, čo je považované za technické zhodnotenie. Náklady na GPS sú pod hranicou 1 700 €, ale v úhrne za zdaňovacie obdobie náklady na technické zhodnotenie presiahli hranicu 1 700 € (ťažné zariadenie 4 600 € + GPS 900 €), takže musia zvyšovať zostatkovú cenu HM v roku 2011 (v roku zaradenia do užívania podľa PAR. 33 PÚP).

Pri odpisovaní tohto HM daňovník postupuje takto:

Zdaňovacie obdobie Vstupná cena Spôsob výpočtu Suma ročného odpisu v € Suma odpisu v daň. výdavkoch v € DZC v € 
1.  2015  15 000  15 000/4  3 750  3 750  11 250(15 000 – 3 750)  
2.  2016  20 500
(15 000 + 4 600 + 900)  
20 500 /4  5 125  5 125  11 625(11 250 + 4 600 + 900 – 5 125)  
3.  2017  20 500  20 500 /4  5 125  5 125  6 500(11 625 – 5 125)  
4.  2018  20 500  20 500 /4  5 125  5 125  1 375(6 500 – 5 125)  
5.  2019  20 500  20 500 /4  5 125  1 375  0(1 375 – 1 375  
Spolu x x x 20 500 x 

Vysvetlivky k stĺpcu „spôsob výpočtu”:

Rok 2015:

- majetok bol zaradený do užívania v januári 2015, preto bolo možné uplatniť celý ročný odpis (nie jeho pomerná časť, ako je to u majetku zaradeného do užívania v priebehu zdaňovacieho obdobia, t. j. neskôr ako v prvom mesiaci zdaňovacieho obdobia);

- postup výpočtu upravuje § 27 ods. 2ZDP - ide o prvý rok odpisovania;

- ide o hmotný majetok zaradený v odpisovej skupine 1, ktorý možno odpisovať len rovnomerným spôsobom.

Rok 2016:

- na majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, ktoré zvýšilo vstupnú cenu aj zostatkovú cenu;

- postup výpočtu upravuje § 27 ods. 2 písm. b)ZDP – ide o rok odpisovania, v ktorom bola zvýšená vstupná cena.

Rok 2017 a 2018:

- postup výpočtu upravuje § 27 ods. 2 písm. b) ZDP.

Rok 2019:

  • rok 2019 je rokom, v ktorom podľa § 26 ods. 5ZDP prišlo v dôsledku vykonania technického zhodnotenia o predĺženie doby odpisovania.


Akciová spoločnosť vo februári 2016 zaradila do užívania elektromedicínsky prístroj vo vstupnej cene 7 200 €. Stroj používa na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov, je zaradený v 2.odpisovej skupine pod položkou 2-10 prílohy č. 1 ZDP, vybrala si zrýchlený spôsob odpisovania. V decembri 2016 (v 1. roku odpisovania) dokončila a zaradila do užívania technické zhodnotenie tohto HM v sume 1 900 €.

Keď je na takomto majetku v jeho 1. roku odpisovania vykonané aj technické zhodnotenie, pri výpočte daňových odpisov sa postupuje nasledovne:

Zdaňovacie obdobie Vstupná cena Spôsob výpočtu Suma ročného odpisu v € Suma odpisu v daň. výdavkoch v € Neuplatnená pomerná časť ZC pre výpočet odpisu v € DZC v € 
1.  2016  9 100
(7 200 + 1 900)  
9 100 / 4  2 275  2 086
(2 275/12)*11,
zaokr. na celé € nahor  
189
(2 275 - 2 086)  
6 825
(9 100 - 2 275)  
7014
(9 100 - 2 086)  
2.  2017  9 100  (2 * 6 825)/(5-1) (1)  3 413  3 413  x  3412
(6 825 - 3 413)  
3 601
(7 014 - 3 413)  
3.  2018  9 100  (2 * 3 412)/(5-2)  2 275  2275  x  1 137
(3 412 - 2 275)  
1 326
(3 601 - 2 275)  
4.  2019  9 100  (2 * 1 137)/(5-3)  1 137  1137  x  0
( 1 137 - 1 137)  
189
(1 326 - 1 137)  
5.  2020  9 100  neuplatnená pomer. časť z 1. r. odpisovania  0  189  x  0  0
(189 - 189)  
Spolu x x x 9 100 x x x 

Vysvetlivky:

(1) Keďže technické zhodnotenie bolo vykonané už v prvom roku odpisovania, nezvýšilo zostatkovú cenu HM, ale jeho vstupnú cenu, preto sa odpisy počítajú podľa § 28 ods. 2. Výpočet odpisu podľa § 28 ods. 3ZDP sa v takomto prípade neuplatní, pretože technické zhodnotenie nezvyšovalo zostatkovú cenu.

Technické zhodnotenie plne odpísaného majetku

Daňovník nemá povinnosť vyradiť majetok, ktorý je plne daňovo odpísaný. Aj na takomto majetku môže vykonávať technické zhodnotenie.

Ak technické

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk