dnes je 15.8.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 15a Osobitná sadzba dane

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.2 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 15a Osobitná sadzba dane

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Beáta Buláková; Ing. Peter Horniaček


§ 15a

(1) Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi Slovenskej republiky, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, členovi vlády Slovenskej republiky, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „vybraný ústavný činiteľ”) podľa osobitného predpisu75a) vrátane príjmu uvedeného v § 5 ods. 1 písm. f) a ods. 3 písm. c) od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a vypláca vybranému ústavnému činiteľovi príjmy podľa osobitného predpisu75a) okrem sadzby dane podľa § 15 písm. a), podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5 % (ďalej len „osobitná daň”).

(2) Suma osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa, vypočítaná zo zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti uvedeného v odseku 1 sadzbou podľa odseku 1, zaokrúhlená na eurocenty nadol, pri výpočte základu dane neznižuje úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vybraného ústavného činiteľa.

(3) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zodpovedá za správnosť výpočtu, zrazenia a odvedenia osobitnej dane. Osobitnú daň vybraného ústavného činiteľa odvedie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane v lehote podľa § 35 ods. 6 a jej odvedením je osobitná daň vysporiadaná, pričom ak platiteľ dane nevykoná zrážku, nezrazí daň v správnej výške alebo zrazenú daň neodvedie, použije sa postup uvedený v § 43 ods. 12.

(4) Mzdový list podľa § 39 ods. 2 vybraného ústavného činiteľa obsahuje aj údaj o sume osobitnej dane z príjmu uvedeného v odseku 1.

(5) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný oznámiť správcovi dane výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti uvedeného v odseku 1 v lehote podľa § 49 ods. 2ustanovenej pre podávanie prehľadu na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo.

(6) Uplatnením osobitnej dane z príjmu zo závislej činnosti uvedeného v odseku 1 plynúceho vybranému ústavnému činiteľovi nie sú dotknuté ostatné ustanovenia tohto zákona o príjmoch zo závislej činnosti.


Od 1. 1. 2013 bola zavedená osobitná sadzba dane (§ 15a ZDP) vo výške 5 % z príjmov zo závislej činnosti, plynúcich vybraným ústavným činiteľom z príjmov podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov - ide o príjmy:

  • prezidenta SR,

  • poslancov NR SR,

  • členov vlády SR,

  • predsedu a podpredsedu NKÚ SR.

Táto osobitná sadzba sa uplatňuje spolu so sadzbou pre ostatných daňovníkov z tzv. hrubého príjmu, ktorý však na ďalšie výpočty (poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a základ dane) príjem neznižuje.

Teda príjmy vybraných ústavných činiteľov od 1. 1. 2013 podliehajú zdaneniu sadzbou dane podľa:

- § 15 písm. a) ZDP vo výške 19 % a 25 % a zároveň aj

- § 15a ZDP vo výške 5 %,

pričom suma osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa pri výpočte základu dane neznižuje úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a progresívne zdaňovanie u tejto skupiny daňovníkov zostane zachované.

Osobitnú daň vybraného ústavného činiteľa zamestnávateľ odvedie správcovi dane v rovnakom termíne ako preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti; osobitná daň je vysporiadaná jej zrazením a odvedením (tzn. ústavný činiteľ ju nebude uvádzať v daňovom priznaní a nebude uvádzaná ani v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti).

Za správnosť výpočtu, zrazenia a odvedenia osobitnej dane zodpovedá zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane; ak zrážku dane nevykoná, zrazí ju v nesprávnej výške alebo zrazenú daň riadne a včas

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk