dnes je 7.8.2020

Input:

Komentár k zákonu o dani z príjmov § 10 Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou

9.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.8 Komentár k zákonu o dani z príjmov § 10 Výpočet príjmov a výdavkov spoluvlastníka a účastníka združenia, ktoré nie je právnickou osobou

Ing. Viera Mezeiová


(1) Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel.61)

(2) Príjmy dosiahnuté daňovníkmi pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), na základe písomnej zmluvy o združení62) a daňové výdavky sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov rovným dielom, ak nie je v zmluve o združení určené inak. To platí aj pre príjmy a daňové výdavky pri spoločnom podnikaní (§ 6) na základe písomnej zmluvy o združení62) medzi fyzickými osobami a právnickými osobami.


Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP) postupujú podľa ich spoluvlastníckych podielov. Podielový spoluvlastník nehnuteľnosti si nemôže na daňové účely určiť iný podiel na príjmoch a výdavkoch z prenájmu nehnuteľností ako je jeho podiel na nehnuteľnosti v rámci ostatných spoluvlastníkov (ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel – § 142 OZ., resp. ak nie je písomne zrušené spoluvlastníctvo a uzavretá dohoda o vysporiadaní - § 141 OZ).

(§ 142 OZ: Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vysporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk