dnes je 24.9.2020

Input:

Komentár k § 155 Vzdelávanie zamestnancov

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.3 Komentár k § 155 Vzdelávanie zamestnancov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 155

(1) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom, a zamestnanec sa zaväzuje zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia. Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

(2) Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať

a. druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,

b. študijný odbor a označenie školy,

c. dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,

d. druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

(3) Celková dohodnutá doba zotrvania v pracovnom pomere nesmie prekročiť päť rokov. Ak zamestnanec splní svoj záväzok iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

 

(4) Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava čas

a. výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

b. materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166,

c. neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

 

K § 155: [Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie, dohoda o prehlbovaní kvalifikácie]


Zákonník práce umožňuje uzatvoriť dve dohody:

 1. dohoda o zvyšovaní kvalifikácie,

 2. dohoda o prehlbovaní kvalifikácie.

K ods. 1 až 4: [Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie]

Podstata tejto dohody spočíva v dvoch záväzkoch - jeden zamestnávateľa a jeden zamestnanca.

 1. záväzok zamestnávateľa

Zamestnávateľ sa dohodou zaväzuje umožniť zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom.

 • záväzok zamestnanca

Zamestnanec sa zaväzuje k alternatívnym záväzkom, a to zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, keď zamestnanec skončí pracovný pomer pred skončením štúdia.

Vyjadrenie týchto záväzkov je obsahom tzv. dohody o zvyšovaní kvalifikácie. Z hľadiska formy sa dohoda musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Obsahové náležitosti vymedzuje § 155 ods. 2. Dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať

 1. druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia,

 2. študijný odbor a označenie školy,

 3. dobu, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere,

 4. druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú bude zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplní svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby.

Zákonodarca obmedzuje maximálnu dĺžku zotrvania v pracovnom pomere (maximálne 5 rokov), ktorú je možné dojednať so zamestnancom. Napriek tomu, že to Zákonník práce v § 155 ods. 3 výslovne nevyjadruje, od ktorého okamihu sa 5 rokov počíta, možno z odseku 1 vyvodiť, že ide o 5 rokov odo dňa ukončenia štúdia.

Maximálny rozsah úhrady zamestnanca - nesmie presiahnuť sumu vynaložených nákladov (vždy sa musí odpočítať pomerná časť odpracovaných nákladov).

Ak zamestnanec splní svoju povinnosť (záväzok) v plnom rozsahu, nie je povinný uhradiť žiadne náklady. Ak zamestnanec svoju povinnosť (záväzok) splní len iba sčasti, povinnosť nahradiť náklady sa pomerne zníži.

V § 155 ods. 4 sa výslovne vymedzujú obdobia, ktoré, napriek tomu že pracovný pomer trval, sa nezapočítavajú do času odpracovania, a teda splnenia základného záväzku. Ide o čas:

 1. výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,

 2. materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky ,

 3. neprítomnosti v práci z dôvodu výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.


(5) Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť dohodu podľa odseku 2 aj pri prehlbovaní kvalifikácie, ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1700 eur. V týchto prípadoch nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.

 

K ods. 5: [Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie]


Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom aj tzv. dohodu o prehlbovaní kvalifikácie. Ide o rovnaký záväzok medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnanec musí buď odpracovať určité obdobie, alebo zaplatiť náklady prehlbovania kvalifikácie.

Zákonodarca tu stanovuje spodnú hranicu nákladov, pri ktorých je možné uzatvoriť takúto dohodu. Platí totiž všeobecné pravidlo, že prehlbovanie kvalifikácie je základnou povinnosťou zamestnávateľa (rovnako aj zamestnanca), a teda náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie (najmä

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk