dnes je 29.9.2020

Input:

Kancelária v byte podnikateľa z pohľadu ZDP

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.2 Kancelária v byte podnikateľa z pohľadu ZDP

Ing. Viera Mezeiová

V súčasnosti podnikatelia, zväčša tí, ktorých predmetom činnosti nie je výroba alebo služby spojené s permanentným osobným stykom s klientami (obchod, škôlka....), ale predovšetkým duševné vlastníctvo (programátor, grafik, autor...), často používajú svoj byt alebo dom, resp. jeho časť na výkon svojej činnosti.

Pri uplatňovaní daňových výdavkov však aj tu platí základné ustanovenie [§ 2 písm. i) ZDP], že daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka (§ 6 ods. 10 alebo ods. 11 ZDP).

Podľa § 85 SZ Stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Podľa nášho názoru zmena účelu užívania stavby nie je potrebná prípade vykonávania duševnej činnosti, ako napr. programátor, tvorca odborných článkov, autor web stránok a pod., keď na účely dosahovania, zabezpečenia a udržania príjmov im stačí stôl, stolička, počítač, mobil a písacie potreby, a nie sú potrebné žiadne klientske, obchodné ani skladové priestory. Keďže v tomto prípade daňovník nežiadal o zmenu obytných priestorov na nebytový priestor používaný na podnikanie, nezahrnuje si do daňových výdavkov ani výdavky spojené s platením nájmu a energií za tento priestor.

Naopak, zmena účelu užívania stavby je potrebná vtedy, ak ide o podnikateľov, ktorí vykonávajú najmä obchodné činnosti, služby, remeselné živnosti, pri ktorých je potrebný osobný styk s klientami (zákazníkmi) – kaderníctvo, auto-dielňa, obchod, škôlka...... Ako kritérium môže byť zvolený spôsob, že podľa pôdorysu nehnuteľnosti sa vyčísli plocha, ktorá sa používa na podnikanie. Pomer tejto plochy k celej ploche nehnuteľnosti sa použije na uplatnenie pomernej časti nákladov (napr. nájom, vykurovanie, energie). Výška nákladov napr. na spotrebu vody však môže byť sporná, pretože podnikateľ majúci prevádzkareň v byte (dome) nemusí spotrebovať vypočítanú pomernú časť objemu vody, ktorá sa používa aj napr. na pranie alebo osobnú hygienu všetkých rodinných príslušníkov, resp. môže použiť viac vody ako sa používa na súkromné účely – na tento účel je potom vhodné v súvislosti s výkonom činnosti osobitné meradlo odberu vody, na základe ktorého je možné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk