dnes je 20.5.2024

Input:

Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

19.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2020

Ing. Ján Mintál

Predovšetkým je vhodné poznamenať, že výsledky vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov je jedným zo zásadných vstupov na správne zostavenie účtovnej závierky.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený sa účtuje v knihách dlhodobého majetku.

Novozistený dlhodobý majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane celkom a v druhovom členení medzi „ostatné výdavky” počas doby odpisovania v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 písm. j) ZDP zákona o dani z príjmov a v rovnakej výške ako uvedený odpis sa účtuje zvýšenie príjmov zahrnovaných do