dnes je 31.10.2020

Input:

Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

22.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.3 Inventarizačné rozdiely v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Výsledky vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sú jedným zo zásadných vstupov na správne zostavenie účtovnej závierky.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený sa účtuje v knihách dlhodobého majetku. Novozistený dlhodobý majetok pri inventarizácii sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií v peňažnom denníku súčasne s odpisom dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, a to do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane celkom a v druhovom členení medzi „ostatné výdavky” počas doby odpisovania v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 písm. j) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „ZDP”) a v rovnakej výške ako uvedený odpis sa účtuje zvýšenie príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov celkomv druhovom členení medzi „ostatné príjmy”. Uvedený inventarizačný prebytok sa tak zahrnie do základu dane z príjmov počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ZDP a vo výške odpisu podľa § 27 spomínaného zákona.

Prirodzené úbytky zásob sú považované za riadnu spotrebu, pričom výdavky vynaložené na obstaranie týchto zásob nie je nutné stornovať v rámci uzávierkových operácií. Úbytky nad stanovené normy prirodzených úbytkov uvedené vo vnútornom predpise sú považované za manká.

Prebytky zásob zistené pri inventarizácii sa podchytia ako prírastok v knihe zásob v reálnej hodnote podľa § 27 ods.2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. V peňažnom denníku sa v rámci uzávierkových účtovných operácií nebude účtovať o tomto prebytku. Prebytok sa zapíše do peňažného denníka, t. j. zahrnie sa do základu dane až v okamihu predaja týchto zásob vo forme tržieb z predaja.


Fyzickou inventúrou bolo u podnikateľa zistené, že v účtovníctve nie je zachytené určité množstvo zásob tovaru.

V prípade, že účtovná jednotka zistí prebytky na zásobách bude v rámci

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk