dnes je 25.11.2020

Input:

Informácie k príjmom fyzickej osoby, vydané Finančným riaditeľstvom SR

29.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančné riaditeľstvo SR vydalo na svojom webovom sídle informácie k

  • preraďovaniu hmotného majetku FO z osobného užívania do obchodného majetku,

  • zdaňovaniu príjmu FO (nepodnikateľa) z postúpenia pohľadávky,

  • zdaňovaniu príjmov FO dosiahnutých z hospodárenia v lesoch.

Ad 1 - preraďovanie hmotného majetku FO z osobného užívania do obchodného majetku

Čo je obchodný majetok? (OM) - Podľa § 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) OM je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré má FO s príjmami podľa § 6 ZDP vo vlastníctve a ktoré využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov, o ktorých táto FO účtuje alebo účtovala alebo eviduje alebo evidovala podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Do OM môže FO preradiť hmotný majetok

  • vo vlastníctve tejto FO,

  • prenajatý formou finančného prenájmu (leasing) - nemožno však preradiť hmotný majetok prenajatý na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka,

  • ku ktorému vlastnícke právo prechádza na FO ako na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva tento majetok užíva,

  • ak ide o nehnuteľnosť obstaranú na základe písomnej zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva FO nehnuteľnosť užíva,

  • pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku.

Daňové výdavky, ktoré si môže FO uplatniť v súvislosti s OM sú aj výdavky na

- obstaranie (odpisy),

- technické zhodnotenie (odpisy),

- opravy a udržiavanie,

- ostatné výdavky súvisiace s týmto majetkom (napr. daň z nehnuteľnosti, poistenie majetku, úroky z poskytnutého úveru na obstaranie hmotného majetku).

Postup preradenia hmotného majetku z osobného užívania do OM závisí od toho, či FO

     - účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,

     - vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Jednoduché účtovníctvo

Pri tomto spôsobe vedenia účtovníctva FO postupuje podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 z 13. 12. 2007 v zn. n. p. Dlhodobý hmotný majetok preradený z osobného užívania do OM zaúčtuje účtovná jednotka do knihy dlhodobého majetku a tento zápis musí obsahovať údaje uvedené v § 6 ods. 6 Opatrenia, ako napr. názov alebo popis, dátum obstarania a tiež uvedenia do používania, ocenenie podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve, odpisový plán účtovných odpisov, vstupnú cenu podľa ZDP, odpisový plán daňových odpisov (FO si môže v odpisovom pláne určiť účtovné odpisy vo výške daňových odpisov).

Podvojné účtovníctvo

Ak FO účtuje v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov podľa Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 zo 16. 12. 2002 v zn. n. p, potom dlhodobý hmotný majetok preradený z osobného užívania do OM účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a v prospech účtu 491 - Vlastné imanie FO - podnikateľa. Hmotný majetok preradený z osobného vlastníctva do OM sa oceňuje v účtovníctve od 1. 1. 2016 reálnou hodnotou podľa § 25 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve, z ktorej sa určujú účtovné odpisy hmotného majetku. (Rozdiel medzi účtovnými odpismi vypočítanými z reálnej hodnoty a daňovými odpismi vypočítanými zo vstupnej ceny podľa § 25 ZDP je položkou zvyšujúcou alebo znižujúcou základ dane, ktorá sa uvádza v daňovom priznaní.)

Vedenie evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP

Ak FO vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, je povinný, o. i., viesť aj evidenciu o hmotnom majetku zaradenom do OM, ktorý využíva v súvislosti s dosahovanými príjmami. Ak takto postupuje, potom sa tento majetok stáva jeho OM. Táto FO nie je účtovnou jednotkou a nevzťahujú sa na neho ustanovenia zákona o účtovníctve (nemá povinnosť viesť účtovné knihy, zostavovať účtovnú závierku, ani predkladať správcovi dane účtovné výkazy). Takýto preradený hmotný majetok FO eviduje vo vstupnej cene určenej podľa § 25 ZDP, t. j. určenej podľa spôsobu nadobudnutia majetku.

Príklad:

FO nadobudla osobný automobil kúpou v roku 2015. V roku 2016 ho zaradila do OM (majetku používaného na podnikanie). Podľa § 24 ods. 5 ZDP, FO pri preradení majetku z osobného užívania do OM pri začatí používania tohto majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, daňovo odpisuje tento majetok ako v ďalších

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk