dnes je 28.7.2021

Input:

Informácia k správnemu používaniu účtovnej sústavy zahraničnými fyzickými osobami po 1.10.2020

23.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.177 Informácia k správnemu používaniu účtovnej sústavy zahraničnými fyzickými osobami po 1.10.2020

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre dane v spolupráci s Odborom daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k správnemu používaniu účtovnej sústavy zahraničnými fyzickými osobami po 1. 10. 2020.”

Od 1. 10. 2020 sa v súvislosti so zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podľa § 27 ods. 2 vedú v OR taxatívne vymedzené osoby, pričom zahraničné FO (podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO) medzi tieto osoby nepatria.

Ustanovenie § 768s Obchodného zákonníka zavádza povinnosť registrového súdu (v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR) vymazať z OR „staré právne entity”, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Medzi tieto entity patria aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO (§ 768s ods. 2 písm. a) tretí bod Obchodného zákonníka).

Podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa § 768s ods. 2 vymazať z OR, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Zákon taktiež uvádza výnimku, kedy počas šesťmesačnej doby zverejnenia zoznamu v Obchodnom vestníku môže byť namietané, že osoba zverejnená v zozname na výmaz nemá byť vymazaná z OR. Podľa vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti SR ide o prípady, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v § 768s ods. 4 Obchodného zákonníka, a to ak voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie (v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku) alebo ak osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka (šesť mesiacov od zverejnenia v Obchodnom vestníku), prípadne ak registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne.

Pokiaľ ide o osoby podľa § 768s ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, k zverejneniu zoznamu došlo napríklad dňa 1. 12. 2020 (číslo zverejnenia 231/2020) a 23. 12. 2020 (číslo zverejnenia 247/2020). Od dátumu zverejnenia je možné, ako je vyššie uvedené, namietať po dobu šiestich mesiacov, že osoba v zozname na výmaz nemá byť z OR vymazaná. Po uplynutí šesť mesačnej lehoty následne registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vymaže osoby, zverejnené v zozname na výmaz z OR.

Podľa § 36 Obchodného zákonníka podnikatelia zapísaní v OR účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk