dnes je 3.4.2020
Input:

Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi - fyzickej osobe rezidentovi SR v roku 2020

23.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.76 Informácia k povinnostiam platiteľa dane pri výplate podielov na zisku (dividend) spoločníkovi – fyzickej osobe rezidentovi SR v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Ak podiely na zisku uvedené v § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 plynú fyzickej osobe – spoločníkovi, ktorý sa podieľa na základnom imaní obchodnej spoločnosti, daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky, zdaňujú sa daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z podielov na zisku (dividend) je vyplatený príjem neznížený o výdavky.

Platiteľom dane je obchodná spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca. Táto je povinná zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak.

Ak obchodná spoločnosť, ktorá vypláca podiely na zisku je registrovaná ako daňovník dane z príjmov právnických osôb, má povinnosť na účel vykonania zmien v registrácii, oznámiť miestne príslušnému správcovi dane, že sa stala platiteľom dane.


Príklad – Výplata podielov na zisku obchodnou spoločnosťou

Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk