dnes je 20.10.2020

Input:

Exekučné konanie v podmienkach Slovenskej republiky

5.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.1 Exekučné konanie v podmienkach Slovenskej republiky

JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Exekučné konanie predstavuje súčasť civilného konania. To sa delí na konanie základné a konanie vykonávacie. Vzájomne na seba nadväzujú, nakoľko, ak neprebehne konanie základné, nemôže prebehnúť ani konanie vykonávacie. Základné konanie začína momentom podania návrhu. Ak ale ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu, začína vydaním uznesenia o začatí konania súdom. Končí právoplatným skončením veci, a to bez ohľadu na to, či vec právoplatne skončila na prvom stupni alebo vo veci rozhodoval odvolací, prípadne dovolací súd.

Exekučné konanie teda synonymicky predstavuje vykonávacie konanie. Jeho hlavným znakom je, že ide o nútený výkon rozhodnutia, a teda, v tejto fáze už povinný neplní tzv. dobrovoľne, ale pod vplyvom úkonov súdneho exekútora. V Slovenskej republike má exekučné konanie ako také krátku históriu. Náš právny poriadok ho pozná od roku 1995, kedy sa účinným stal zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov – Exekučný poriadok. Od tohto momentu výkon rozhodnutia uskutočňovali aj súdni exekútori ako štátom určené a splnomocnené osoby. Dovtedy náš právny poriadok poznal iba tzv. súdny výkon rozhodnutia, upravený výlučne OSP. Od roku 1995 tak nútený výkon rozhodnutia vykonávali nielen súdy, ale aj súdni exekútori. Táto dvojkoľajnosť trvala až do roku 2005, kedy bola prijatá novela č. 341/2005 Z. z. Tá stanovila, kedy môže oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie a kedy na súdny výkon rozhodnutia. Návrh na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku môže oprávnený podať vtedy, ak povinný dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia, ktorým bola upravená starostlivosť o maloletého, styk s maloletým alebo iná ako peňažná povinnosť vo vzťahu k maloletému a pri výkone rozhodnutia o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, postupuje sa podľa Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.). Pokiaľ ide o tzv. justičnú pohľadávku (napríklad povinnosť zaplatiť súdny poplatok, svedočné, znalečné, trovy trestného konania a pod.), výkon rozhodnutia vedie Justičná

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk