dnes je 26.10.2020

Input:

Exekúcie v roku 2018

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:00

Kapitoly videa

Od veľkej exekučnej novely uplynul už viac ako rok – novela č. 2/2017 Z.z. sa stala účinnou počnúc 1. aprílom 2017. Táto novela priniesla mnoho zmien a de facto možno konštatovať, že zmenila podstatu exekučného konania.

Vo svojom úvode sa seminár venuje základným pojmom, vymedzeniu účastníctva v konaní, základným zásadám exekučného konania ako aj výpočtu, čo sa považuje za exekučný titul – podklad, na základe ktorého sa má exekučné konanie viesť.

Kým do účinnosti novely platil v exekučnom konaní tzv. dispozičný princíp, a teda, že oprávnený sa rozhodol nielen v tej otázke, či podá návrh na vykonanie exekúcie, ale aj ktorému súdnemu exekútorovi ho podá, od 1. apríla 2017 sa návrh podáva priamo na exekučný súd, ktorý na základe vopred určených pravidiel vec pridelí príslušnému, náhodne zvolenému súdnemu exekútorovi. Návrh sa podáva elektronicky, do elektronickej dátovej schránky súdu, opatrený zaručeným elektronickým podpisom na osobitnom formulári. Na inak podané návrhy súd neprihliada, teda návrhy zaslané poštou alebo mailovou formou nebudú akceptované, s tým, že súd účastníka konania ani len nevyzve na ich zaslanie do elektronickej dátovej schránky súdu. Vo videoseminári sa spomína aj možnosť, ako postupovať, ak elektronickú dátovú schránku nemáme aktivovanú.

Videoseminár sa tiež venuje novému inštitútu, ktorý nahradil inštitút námietok proti exekúcii, a to návrhu na zastavenie exekúcie, lehotám, kedy ho možno podať, či ho možno dopĺňať a taktiež, aké dôvody zákon na zastavenie exekúcie pripúšťa. Rovnako tak hovorí aj o otázke splátkového kalendára, pričom vymedzuje, kedy sa povoľuje automaticky a kedy je takýto postup možný iba so súhlasom oprávneného.

Ďalšou zmenou, ktorú spomínaná novela priniesla je otázka odkladu exekúcie, kde tento inštitút je oveľa podrobnejšie rozpracovaný ako v predchádzajúcej právnej úprave. Videoseminár vysvetľuje, kto o odklade rozhoduje, ktorému subjektu sa návrh podáva a kedy povinný so svojim návrhom nebude úspešný.

Ukončenie exekúcie je taktiež odlišné od predchádzajúcej právnej úpravy. Pokiaľ dôjde k vymoženiu celého predmetu exekúcie, zákonodarca vymedzil nový inštitút, ktorý exekútor využíva – vydáva upovedomenie o ukončení exekúcie, ktoré zasiela aj súdu. Exekúcia končí až okamihom, keď je toto upovedomenie doručené súdu.

Videoseminár hodnotí ako sa zmeny dotkli tak postavenia oprávneného ako aj povinného s prihliadnutím na vymožiteľnosť práva.

Lektor

JUDr. Martina Kostková

JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk