dnes je 7.3.2021

Input:

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.2 Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

Druhým najrozšírenejším spôsobom vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Najčastejšie sa vykonáva zároveň s exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Aby k tomuto spôsobu vykonania exekúcie mohol exekútor pristúpiť, musí mu byť známy zamestnávateľ povinného. Túto informáciu získa buď od povinného (z vyhlásenia o majetku) alebo prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Tú požiada o súčinnosť, pričom sa preukazuje poverením. Po tom, ako informáciu dostane, pristúpi k tomuto spôsobu vykonania exekúcie.

Fázy exekúcie zrážkami zo mzdy:

1. vydanie upovedomenia o začatí exekúcie týmto spôsobom a jeho doručovanie oprávnenému a povinnému,

2. zaslanie žiadosti o súčinnosť zamestnávateľovi, ktorý je povinný exekútorovi odpovedať, bez nároku na náhradu vynaložených výdavkov – exekútor sa v žiadosti dopytuje, či je uňho povinný zamestnaný, aká je výška mzdy, koľko má povinný vyživovaných osôb (údaje potrebné pre overenie, či zamestnávateľ vykonáva zrážku v správnej výške), ako aj to, či sa mu mzda zasiela na účet alebo vypláca v hotovosti,

3. zaslanie príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnávateľovi – zamestnávateľ je povinný odo dňa doručenia príkazu vykonávať zrážky zo mzdy. Zrazené sumy až do doručenia exekučného príkazu ponecháva u seba na depozitnom účte,

4. ak povinný nepodal návrh na zastavenie exekučného konania, alebo ak ho súd rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, právoplatne zamietol, exekútor vydá exekučný príkaz zrážkami zo mzdy – dňom jeho doručenia zašle zamestnávateľ zrazené sumy na účet, ktorý je v ňom uvedený,

5. ak bol predmet exekúcie uhradený, vydanie oznámenia o uspokojení pohľadávky sa zasiela zamestnávateľovi, a ten ďalej zrážky nevykonáva,

6. vrátenie poverenia na vykonanie exekúcie súdu.

Zrážky zo mzdy teda robí zamestnávateľ, pri ich výpočte prihliada nielen na ustanovenia Exekučného poriadku, ale taktiež na ustanovenia zákona o životnom minime a nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.

Ako sa vypočítava zrážka zo mzdy:

Základom pre výpočet zrážky v danom mesiaci je čistá mzda povinného. Čistú mzdu dostaneme po odpočítaní: preddavku na daň, dane z príjmu FO, poistného (tak na zdravotné ako aj sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie) a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

Do mzdy sa započítavajú:

  • - mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za nočnú prácu a pod.,
  • - mzda za inú ako dohodnutú prácu,
  • - mzda za vedľajšiu činnosť,
  • - naturálna mzda.

Do mzdy sa nezapočítava náhrada nákladov zamestnanca (napr.: cestovné náhrady) a prídavok na dieťa.

Z čistej mzdy je potrebné odpočítať tzv. základnú sumu. Táto predstavuje sumu, ktorá za každých okolností patrí povinnému, a z ktorej sa nevykonáva zrážka. Je to 100% sumy životného minima (aktuálna výška životného minima je 214,83 eura, a teda výška základnej sumy je 214,83 eura). Zároveň je potrebné prihliadať na počet vyživovaných osôb povinného. Na každú túto osobu patrí povinnému ešte 25% zo sumy životného minima (53,70 eura). Následne nám ostane určitá suma. Táto sa zaokrúhli na celé eurocenty nadol, na sumu deliteľnú troma. Ďalší postup závisí od výšky tejto výslednej sumy:

A) ak je výsledná suma ≤ 150% zo životného minima, t. j. ≤ 322,25 eura; zaokrúhlená výsledná suma sa vydelí troma. Vzniknú tri 1/3, kde platí, že povinnému sa musí ponechať 1/3 a zvyšné dve môžu byť využité v prospech zrážok. Môžu, pretože pokiaľ nemá povinný ešte prednostné pohľadávky, zrazí sa mu iba 1/3. Z druhej tretiny možno vykonať zrážku, len ak s tým súhlasí (ak by sám chcel, aby sa zrážka vykonávala vo vyššej sume).

Ale všeobecne platí, že z čistej mzdy možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu.

B) ak je výsledná suma > 150% zo životného minima, t. j. >322,25 eura. Suma 322,25 eura sa vydelí troma. Opäť vzniknú tri tretiny, kde opäť platí, že povinnému sa musí ponechať 1/3 a zvyšné dve môžu byť využité v prospech zrážok.

Osobitosťou je, ak je predmetom exekúcie prednostná pohľadávka podľa § 71 ods. 2 ObZ, kedy je výpočet skoro rovnaký, avšak platia uvedené výnimky:

Na prednostné pohľadávky sa tak zrážajú dve tretiny, pričom prednostné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk