dnes je 27.10.2020

Input:

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.1 Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí pod exekúciu prikázaním pohľadávky. A to spolu s exekúciou prikázaním iných peňažných pohľadávok a exekúciou postihnutím iných majetkových práv. Ide o najčastejší spôsob vykonania exekúcie. Prvým z úkonov exekútora po tom, ako ho súd poverí vykonaním exekúcie, je zisťovanie, či povinný má účet v niektorej z bánk.

Ak je výsledok pozitívny, exekútor vydá príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke a následne upovedomenie o začatí exekúcie týmto spôsobom. Príkaz sa doručuje banke, v ktorej má povinný účet, upovedomenie oprávnenému a povinnému. Príkaz má blokačné účinky, čo znamená, že banka zablokuje na účte peňažné prostriedky do výšky pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie, avšak tieto peniaze neodosiela ani exekútorovi ani oprávnenému. Sú stále na účte povinného (prípadne na vinkulačnom podúčte, vytvorenom bankou), avšak povinný s nimi nemôže disponovať – okrem prípadu, ak by sa rozhodol exekúciu uhradiť.

V prípade, že povinný nepodá návrh na zastavenie exekúcie v lehote a zo zákonných dôvodov, exekútor po vydaní upovedomenia o začatí exekúcie vydá exekučný príkaz, na základe ktorého banka zašle blokované prostriedky na účet, ktorý je v príkaze uvedený. Ide o fázu exekúcie, kedy sú už trovy exekúcie vyššie.

Preto sa z hľadiska povinného viac oplatí uhradiť exekúciu v čase plynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie. Ak teda nemá záujem podávať návrh na zastavenie exekúcie. Exekúciu môže hradiť aj z blokovaného účtu, za predpokladu, že pred blokáciou mal na účte dostatok finančných prostriedkov, ktoré predmet exekúcie pokrývajú. Nie je to však možné prostredníctvom internetu. Je potrebné ísť priamo do pobočky a za asistencie pracovníka banky urobiť prevodný príkaz. Samozrejme, povinný môže nechať aj exekútora, aby peniaze „stiahol” na základe exekučného príkazu, avšak, vzhľadom na vyššie trovy exekúcie, ho to vyjde viac.

Treba mať na pamäti, že banka vždy blokuje sumu, ktorá pokrýva trovy exekúcie v plnej výške, nakoľko sa nevie, kedy zo strany povinného dôjde k úhrade. Ak v lehote na podanie návrhu na zastavenie exekúcie suma k úhrade bude nižšia, presne ju však vyčísli exekútor, resp. jeho zamestnanci.

Ak dôjde k úhrade predmetu exekúcie v celom rozsahu, exekútor vydá príkaz na odblokovanie účtu, ktorý zašle banke. Tá na jeho základe účet odblokuje. Odblokovať účet však možno aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa – uzatvorenie dohody o postupnom splatení pohľadávky, odklad exekúcie a podobne.

Dôležitá je nová úprava povinností exekútora po ukončení exekúcie do troch pracovných dní zrušiť všetky úkony, ktoré uskutočnil na zabezpečenie exekúcie a bezodkladne o tom upovedomiť dotknuté osoby alebo orgány. V minulosti sa niekedy stávalo, že aj dlhší čas po ukončení exekúcie exekútor neoznámil ukončenie exekúcie príslušnému orgánu, ktorý napríklad zablokoval dispozíciu s motorovými vozidlami, v dôsledku čoho nemohol povinný uskutočniť ich prevod, alebo nezrušil blokovanie účtu povinného. Takéto konanie by mohlo spôsobiť škodu, ktorá by sa mohla od exekútora vymáhať.

Čo exekúcii nepodlieha?

Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú peňažné prostriedky na účte vo výške 165,- eur (§ 104 EP), ktoré si povinný môže jednorazovo počas exekúcie z účtu vybrať len z jedného účtu, ak ich má viac. Rovnako exekúcii nepodliehajú peňažné prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov.

Ak sa vedie aj exekúcia zrážkami zo mzdy a mzda sa zasiela na blokovaný účet, časť mzdy, ktorá je na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk