dnes je 27.9.2020

Input:

Exekúcia predajom nehnuteľnosti

27.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.4 Exekúcia predajom nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová

Exekúcia predajom nehnuteľnosti taktiež nepatrí k veľmi preferovaným spôsobom vykonania. A najmä vzhľadom na možné využitie iných spôsobov, ako aj na to, že samotná pohľadávka často nie je až tak vysoká, aby bolo potrebné k predaju pristúpiť. Dokonca, pokiaľ ide o povinných – fyzické osoby, Exekučný poriadok stanovuje jedno obmedzenie, kedy možno predaj vykonať. Ak totiž ide o nehnuteľnosť povinného – fyzickej osoby, v ktorej má trvalý pobyt, k predaju možno pristúpiť, len ak výška pohľadávky (bez príslušenstva) je minimálne vo výške 2.000,- eur. K tomuto spôsobu možno pristúpiť aj vtedy, ak je pohľadávka nižšia, exekúciu nemožno inak vykonať a povinný má zároveň ďalšie exekúcie (či už u toho istého exekútora alebo u rôznych), ktorých sú istiny v súčte vyššie ako spomínaných 2.000,- eur.

Aj keď platí, že spôsob vykonania exekúcie volí exekútor, pri predaji nehnuteľnosti je táto jeho možnosť trochu obmedzená zo strany oprávneného. Ten totiž s takýmto spôsobom vykonania musí súhlasiť. Až potom možno pristúpiť k predaju nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve povinného (to je ďalšia z podmienok, nepostačuje, ak ide o nehnuteľnosť, v ktorej povinný býva alebo len má uložené svoje veci, musí ju aj vlastniť). Oprávnený môže svoj súhlas s predajom nehnuteľnosti dať aj v samotnom návrhu na vykonanie exekúcie.

Fázy exekúcie predajom nehnuteľnosti:

 1. exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, v ktorom presne špecifikuje, o akú nehnuteľnosť ide, pričom oprávneného zároveň vyzve na udelenie súhlasu a povinnému zakáže nehnuteľnosť previesť alebo zaťažiť,
 2. vyzve povinného, aby v stanovenej lehote označil všetky osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo – pokiaľ si túto povinnosť nesplní, zodpovedá za škodu, ktorú takým osobám spôsobí,
 3. po splnení zákonných podmienok vydá exekútor exekučný príkaz,
 4. exekútor je oprávnený oceniť nehnuteľnosť prostredníctvom príslušného znalca, exekútor prihliada na znalecký posudok, ktorý mu predloží oprávnený, ak nesúhlasí s ocenením nehnuteľnosti vykonanej exekútorom,
 5. vydanie upovedomenia o mieste a čase oceňovania nehnuteľnosti,
 6. oceňovanie nehnuteľnosti – povinný musí exekútorovi, resp. jeho zamestnancovi a znalcovi umožniť vstup do nehnuteľnosti na účely jej ocenenia,
 7. stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá zároveň predstavuje aj výšku najnižšieho podania,
 8. vydanie dražobnej vyhlášky, ktorou sa určí termín dražby, pričom táto sa doručuje v prvom rade oprávnenému a povinnému, ako aj iným subjektom, ktoré určuje zákon,
 9. obhliadka draženej nehnuteľnosti pre záujemcov – uskutočňuje sa v termíne stanovenom vyhláškou,
 10. zloženie zábezpeky záujemcom o dražbu – zábezpeka predstavuje polovicu najnižšieho podania a skladá sa v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom,
 11. priebeh dražby, a teda robenie podaní záujemcami po výzve exekútora, aby dražili - záujemca robí podanie vo výške, ktorú si určí, musí však rešpektovať minimálnu výšku prihodenia, ktorú stanovil exekútor vo
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk