Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.9.3 Exekúcia predajom hnuteľných vecí

JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Exekúcia predajom hnuteľných vecí patrí medzi menej časté spôsoby vykonania exekúcie. Exekútor k tomuto spôsobu pristupuje skôr v prípade, ak iné spôsoby vykonania exekúcie (najmä exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke a zrážkami zo mzdy) neboli úspešné a zároveň nejde o tak vysokú pohľadávku, aby bolo potrebné pristúpiť k predaju nehnuteľnosti.

Fázy exekúcie predajom hnuteľných vecí:

1. exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí, ktoré sa doručuje oprávnenému a povinnému (povinnému až pri súpise), zároveň zakáže povinnému, aby nakladal s vecami, ktoré spíše,

2. súpis hnuteľných vecí povinného – súpis možno vykonať v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci uložené. Exekútor najskôr vyzve povinného, aby dobrovoľne splnil, čo mu ukladá exekučný titul s tým, že v opačnom prípade pristúpi k súpisu. Ak k plneniu zo strany povinného nedôjde, nasleduje súpis. Počas toho sa doručí povinnému upovedomenie o začatí exekúcie. Ak povinný nebude prítomný, aj v jeho neprítomnosti možno vykonať súpis. Následne sa povinnému zašle upovedomenie o začatí exekúcie spolu s upovedomením o vykonaní súpisu. Súpis sa vykonáva za prítomnosti vhodnej osoby – zástupcu obce,

3. po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, prípadne po jeho právoplatnom zamietnutí exekučným súdom vydá exekútor exekučný príkaz. Doručuje ho účastníkom konania,

4. dražba spísaných vecí:

- oznámenie termínu dražby účastníkom konania a spoluvlastníkovi veci,

- zverejnenie termínu dražby, miesta konania a súpisu vecí na úradnej tabuli exekútora ako aj obci, v ktorej sa dražba bude konať,

- samotná dražba, ktorú vedie exekútor (on ani zamestnanci exekútora dražiť nemôžu), pričom najnižším podaním na dražbe je odhadná cena - tú môže odhadnúť aj exekútor, ak predpokladaná cena veci neprevyšuje 665 eur, inak k odhadu prizve znalca (ešte pred dražbou samotnou),

- dražitelia robia podania, ktorými sú viazaní,

- udelenie príklepu dražiteľovi, ktorý urobil najvyššie podanie (ak boli urobené dve rovnaké najvyššie podania, exekútor rozhoduje žrebom),

- okamžité zaplatenie najvyššieho podania vydražiteľom. Ak túto povinnosť nesplní, opäť sa draží, no už bez jeho účasti.

Čo ak nepríde k vydraženiu veci?

Ak sa na dražené veci kupec nenájde, bude sa konať opätovná dražba. Postup je rovnaký, jedinou výnimkou je, že výška najnižšieho podania už nie je výška odhadnej ceny, ale ¾ výšky odhadnej ceny (ak teda odhadná cena bola 100 eur, v opätovnej dražbe bude výška najnižšieho podania 75 eur). Ak bude aj táto dražba bezvýsledná, veci môže prevziať oprávnený, a to za polovicu odhadnej ceny.

Čo nepodlieha exekúcii predajom hnuteľných vecí?

V prvom rade sú to veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný (drogy), prípadne, ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú. Taktiež exekúcii nepodliehajú veci, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iné veci, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.

Exekučný poriadok však ďalej vymedzuje, že z predaja sú vylúčené tiež:

- bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,

- nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: