dnes je 29.9.2020

Input:

Elektronické podanie daňového priznania FO v roku 2018

22.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.2.1 Elektronické podanie daňového priznania FO v roku 2018

Ing. Marcela Prajová


Som klasický zamestnanec v bežnej firme. Popritom v rámci voľného času píšem. Od 1.1.2018 som si vybavila DIČ. K dnešnému dňu som si však zarobila 0 € v rámci slobodné podnikania (spisovateľ, autor článkov). Všetky svoje odvody mám riešené v rámci firmy, kde som zamestnaná na plný pracovný úväzok. Je potrebné v mojom prípade riešiť elektronické podávanie daňového priznania? Ak áno, viete mi poradiť postup pri jeho podávaní? Ak som klasický zamestnanec, ktorý v rámci voľného času píše, no zatiaľ však bez toho aby mu niekto zaplatil?

S účinnosťou od 01.07.2018 sa povinnosť doručovať podania správcovi dane elektronickými prostriedkami vzťahuje aj na daňovníka – fyzickú osobu podnikateľa registrovaného pre daň z príjmov.

Príjmy z vytvorenia umeleckého diela (napr. príjmy za článok alebo literárne dielo) sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Zrazením dane sa tieto príjmy považujú za daňovo vysporiadané, daňovník ich nezahŕňa do základu dane z príjmov podľa § 6 ZDP a na daňovníka sa nevzťahuje registračná povinnosť podľa § 49a ZDP.

Uvedené neplatí, ak podľa§ 43 ods. 14 ZDPsa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane nezrazí zrážkovú daň a tiež v prípade, ak sa jedná o príjem z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady. V týchto prípadoch má daňovník povinnosť osobne si vysporiadať svoju daňovú povinnosť z uvedených príjmov, a to vo väzbe na úhrn všetkých zdaniteľných príjmov dosiahnutých v príslušnom zdaňovacom období a povinnosť podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podľa § 32 ZDP. Daňovník predmetné príjmy zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a má registračnú povinnosť podľa § 49a ZDP.

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z vytvorenia diela (napr. z napísania článku alebo umeleckého diela), ak uplatnila postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (uzatvorila s platiteľom dane dohodu o nezrazení dane vyberanej

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk