dnes je 28.9.2020

Input:

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.3 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

uzavretý medzi

.......................................(Meno a Priezvisko)

a

...........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

Meno, priezvisko, titul .....................................................................

Rodené priezvisko:........................................................................

Rodné číslo ......................................................................................

Číslo OP..........................................................................................

Trvalé bydlisko ................................................................................

Dátum narodenia ............................................................................

ďalej len „prenajímateľ“

a

Obchodné meno:.............................................................................

Sídlo:...............................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 84 ..........................................................

IČO:................................................................................................

IČ DPH:...........................................................................................

DIČ:................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......, Oddiel:..................

Vložka číslo:....................................................................................

ďalej len „nájomca“

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. ...... k zmluve o nájme nebytových priestorov.

II.

Predmet dodatku

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa .................. zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú nebytové priestory v rozsahu ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané LV č. ......., v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v .............. .

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že s účinnosťou ku dňu podpisu tohto Dodatku č. ...... / s účinnosťou

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk