dnes je 26.1.2021

Input:

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018

20.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.1.1 Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018

Ing. Marcela Prajová

Inštitút podávania dodatočného daňového priznania je upravený v § 16 ZSD zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok”).

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania ustanovenej v § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) vymedzuje daňový poriadok situácie, kedy je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznania a tiež kedy má možnosť podať dodatočné daňové priznanie.

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je v súlade s ust. § 16 ods. 2 ZSD daňového poriadku povinný podať dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie je daňovník povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po zistení uvedených skutočností s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné daňové priznanie je daňovník povinný podať aj v prípade, ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená alebo ak je daňová strata nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Dodatočné daňové priznanie možno podať aj dobrovoľne, a to v prípadoch ak daňovník zistí, že:

- daň má byť nižšia, ako je daň uvedená v podanom daňovom priznaní;

- daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená;

- daňové priznanie neobsahuje správne údaje alebo

- daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Dodatočné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo ak sa podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme a musí byť označené ako dodatočné. V dodatočnom daňovom priznaní daňovník vyplní aj rozdiely z dodatočného daňového priznania.


Daňovník s príjmami zo živnosti účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podal daňové priznanie typ B za zdaňovacie obdobie roku 2017 (ďalej len „DP”). Okrem príjmov zo živnosti daňovník nedosiahol v roku 2017 žiadne iné zdaniteľné príjmy. V DP si uplatnil daňový bonus na dve vyživované deti v celkovej výške 513,84 €. V  účtovnej závierke vykázal daňovník zdaniteľné príjmy vo výške 42 850,57 € a daňové výdavky vo výške 32 696,80 €. V apríli 2018 (18.04.) daňovník zistil, že do daňových výdavkov zahrnul v rozpore so ZDP aj výdavky na osobnú potrebu v sume 1 247,52 €. Daňovník je povinný v lehote do 31.05.2018 podať dodatočné daňové priznanie typ B za zdaňovacie obdobie roku 2017 (ďalej len „DDP”). Keďže už nemôže otvoriť uzavreté účtovné knihy, úpravu (zvýšenie) základu dane vykoná na riadku 41 DDP. Vyplnenie konkrétnych riadkov DP a DDP uvádzame v nasledovnej tabuľke. V tabuľke uvádzame len riadky súvisiace s podaním DDP.

Riadok a text DP DDP 
Tabuľka č. 1, stĺ. 1, r. 2 a 10 42 850,57 42 850,57 
Tabuľka č. 1, stĺ. 2, r. 2 a 10  32 696,80 32 696,80 
r. 37 – Príjmy z tabuľky č. 1, stĺ. 1, r. 10 42 850,57 42 850,57 
r. 38 – Výdavky z tabuľky č. 1, stĺ. 2, r. 10 32 696,80 32 696,80 
r. 39 – Základ dane ...  10 153,77 10 153,77 
r. 41 – Položky zvyšujúce základ dane ...  1 247,52 
r. 43 – Základ dane ... 10 153,77 11 401,29 
r. 72 – Základ dane ... 10 153,77 11 401,29 
r. 73 – Zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť ... 3 803,33 3 803,33 
r. 77 – Spolu ... 3 803,33 3 803,33 
r. 78 – Základ dane z príjmov podľa § 56 ods. 1 a 2 .. 6 350,44 7 597,96 
r. 80 – Základ dane podľa § 4 ... 6 350,44 7 597,96 
r. 81 – Daň zo základu dane ... 1 206,58 1 443,61 
r. 105 – Daň ... 1 206,58 1 443,61 
r. 106 – Nárok na daňový bonus 513,84 513,84 
r. 107 – Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový ... 692,74 929,77 
r. 120 – Daň na úhradu 692,74 929,77 
r. 122 – Daň (daňová povinnosť) z r. 107 daňového ...  692,74 
r. 123 – Zvýšenie (+) alebo zníženie (–) dane ...   237,03 
r. 124 – Daň na úhradu z r. 120 ...  692,74 
r. 125 – Daň na úhradu (+) ...  237,03 
r. 134 – 2% alebo 3 % zo zaplatenej dane 13,85  

Daň na úhradu vo výške 237,03 € je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie DDP, t. j. v lehote do 31.05.2018.


Daňovník s príjmami zo živnosti účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podal DP. Okrem príjmov zo živnosti daňovník nedosiahol v roku 2017 žiadne iné zdaniteľné príjmy. V  účtovnej závierke vykázal daňovník zdaniteľné príjmy vo výške 36 547 € a daňové výdavky vo výške 21 542 €. V apríli 2018 (25.04.) daňovník zistil, že si v podanom DP neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá bola celý rok 2017 evidovaná na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a dosiahla v roku 2017 vlastný príjem vo výške 2 000 €. Daňovník sa rozhodol, že podá DDP, v ktorom si dodatočne uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. V tejto  súvislosti vyplní v DDP riadok 13, v ktorom uvedie priezvisko a  meno manželky, jej rodné číslo, výšku vlastných príjmov v sume 2 000 € a počet mesiacov 12. Lehotu na dodanie DDP v tomto prípade daňový poriadok neustanovuje. Vyplnenie konkrétnych riadkov DP a DDP uvádzame v nasledovnej tabuľke. V tabuľke uvádzame len riadky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk