dnes je 17.4.2024

Input:

Dodanie tovaru

9.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.2.1 Dodanie tovaru

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Dodanie tovaru ZDPH definuje ako:

  • prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, pričom hmotným majetkom sú na účely ZDPHhnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a podobné nehmotné veci a bankovky a mince za inú ako nominálnu hodnotu. Za dodanie tovaru za protihodnotu sa považuje aj jeho dodanie na osobnú spotrebu, bezodplatné dodania, príp. dodanie na iný účel ako podnikanie,

  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo,

  • odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, ak sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky (splátkový predaj),

  • premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby zo SR do IČŠ na účely jej podnikania,

  • odovzdanie hnuteľného hmotného majetku platiteľom dane na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým