dnes je 30.11.2020

Input:

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darom

14.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedným zo spôsobom nadobudnutia nehnuteľnosti je okrem kúpy, resp. predaja a prenájmu, aj darovanie. Darovanie nehnuteľnosti, ak darcom alebo obdarovaným je podnikateľský subjekt (fyzická osoba - podnikateľ i právnická osoba), má špecifické daňové súvislosti s vplyvom na zdanenie a uplatnenie daňového výdavku.

K realizácii daru prichádza darovacou zmluvou podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Touto zmluvou darca niečo prenecháva bezplatne alebo sľubuje obdarovanému a obdarovaný dar alebo sľub prijíma. Predmetom daru môžu byť peniaze, hnuteľné veci, nehnuteľné veci, spoluvlastnícke podiely k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam a pod.

Zákon o dani z príjmov:

Poskytovanie a prijatie daru u:

  • darcu - dar poskytnutý FO alebo PO nie je daňovým výdavkom, lebo nespĺňa všeobecnú definíciu daňového výdavku podľa ZDP (poskytnutím daru nejde o výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov), a v prípade darovania nehnuteľnosti preto nie je daňová zostatková cena daňovým výdavkom ( zákona o dani z príjmov),

Príklad:

Spoločnosť poskytla občianskemu združeniu rozostavanú a nepotrebnú budovu za účelom vytvorenia azylového centra pre týrané ženy. Hodnota obstarávacích nákladov v čase darovania bola 15 000 EUR. Vyradenie rozostavanej nehnuteľnosti z dôvodu darovania nie je možné považovať za daňový výdavok spoločnosti.

  • obdarovaného - u PO predstavuje predmet darovania vždy obchodný majetok (ďalej len „OM“) a u FO je potrebné rozlišovať, či ide o občana alebo podnikateľa, pričom na účely tohto článku sa budeme venovať FO - podnikateľovi.

Zákon o dani z pridanej hodnoty:

Darovanie nehnuteľnosti (bezodplatné dodanie tovaru) u darcu je podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH predmetom dane a musí z tohto daru odviesť DPH. Darovanie nehnuteľnosti je predmetom DPH len vtedy, ak ide o nehnuteľnosť:

  • pri kúpe ktorej si platiteľ DPH odpočítal DPH na vstupe,

  • ktorú platiteľ DPH vytvoril svojou vlastnou činnosťou, pri ktorej si uplatňoval odpočítanie DPH.

V tomto prípade platiteľ DPH určí základ dane podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH. Základom DPH pri darovaní nehnuteľnosti, kedy predpokladáme, že ide o nehnuteľnosť odpisovanú podľa zákona o dani z príjmov, je daňová zostatková cena.

Podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH je od DPH oslobodený prevod vlastníckeho práva k stavbe alebo jej časti za podmienky, že ide o stavbu, od kolaudácie ktorej uplynulo päť rokov. V prípade bezodplatného dodania tovaru (napr. nehnuteľnosti) sa platiteľ dane (darca) nemôže rozhodnúť o postupe podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH, aj keď k bezodplatnému dodaniu nehnuteľnosti (k darovaniu) dôjde po 5 rokoch od jej prvej kolaudácie.

Príklad:

Platiteľ DPH „A“ (darca) daruje inému platiteľovi DPH „B“ (obdarovaný) nehnuteľnosť, ktorá má viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. Má sa pri bezodplatnom dodaní uplatniť prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH? Podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH, platiteľ DPH, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa DPH, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH. V prípade bezodplatného dodania nehnuteľnosti sa platiteľ DPH (darca) nemôže rozhodnúť o postupe podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH, aj keď k bezodplatnému dodaniu nehnuteľnosti (k darovaniu) dôjde po 5 rokoch od jej prvej kolaudácie. To znamená, že na posudzovaný prípad sa prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH nevzťahuje.

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darom

  • Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom u:

1. FO - podnikateľa, ak ide o nehnuteľnosť využívanú na podnikanie a zaradenú do OM, pričom k predaju nehnuteľnosti príde:

     - počas využívania na podnikanie - príjem z predaja nehnuteľnosti je zdaniteľným príjmom z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov v podanom daňovom priznaní FO typ B,

     - do 5 rokov od vyradenia z OM - príjem z predaja nehnuteľnosti je zdaniteľným príjmom podľa § 8 zákona o dani z príjmov (v podanom daňovom priznaní FO typ B), ku ktorému je možné uplatniť ako daňový výdavok zostatkovú cenu nehnuteľnosti,

     - po 5 rokoch od vyradenia z OM - príjem z predaja nehnuteľnosti je podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk