dnes je 29.9.2020

Input:

Daňový nedoplatok

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11.32 Daňový nedoplatok

Ing. Kristína Hudoková, PhD.

Daňový nedoplatok je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane. Osoba, ktorá má daňový nedoplatok je daňovým dlžníkom. Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 € zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu, vyberie nedoplatok dane správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Na tento účel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zašle všetky potrebné doklady do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Zamestnanec je povinný daňový nedoplatok vzniknutý jeho zavinením vrátane úroku z omeškania uhradiť miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom správca dane úkon vykonal alebo v ktorom bolo rozhodnutie o tomto daňovom nedoplatku zamestnancovi doručené. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a správca dane tento postup nepoužijú, ak je suma daňového nedoplatku rovná/nižšia ako 5 € (ak daňovník nevyužije možnosť podať vyhlásenie podľa § 50).

Príklad:          

Zamestnávateľ

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk