dnes je 28.5.2020

Input:

Daňovo uznateľné náklady na stroje u živnostníka pri poskytnutí dotácie v roku 2019

4.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.2.3 Daňovo uznateľné náklady na stroje u živnostníka pri poskytnutí dotácie v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Som živnostník podnikajúc v ubytovacích, stravovacích a iných poľnohospodárskych prácach (doposiaľ len na papieri) službách v rekreačnom zariadení. Pri údržbe objektov sa nám naskytla možnosť “dnes aktuálna vo všetkých spravodajstvách“ hospodáriť na prenajatých pozemkoch a prijať dotáciu za tieto práce od PPA. Musel som si zriadiť SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a na túto SHR mi prišla dotácia. Pre obhospodarovanie pozemkov bolo nevyhnutné zakúpiť stroje ako kosačku, hrabačku, balíkovač, vlečku, mulčovač atď. Náklady na stroje som si dal do nákladov a dotáciu (nebola zaťažená DPH) som dal ako príjem ovplyvňujúci. Neviem, či som postupoval správne a ako by som mal postupovať účtovne, alebo legislatívne ináč.

Dotácie, podpory a príspevky, ktoré plynú fyzickej osobe v súvislosti s výkonom činností, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa § 6 zákona o dani z príjmov sú zdaniteľnými príjmami.

Spôsob zahrňovania prijatých dotácií do základu dane daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti závisí od spôsobu uplatňovania výdavkov, ktorý si daňovník zvolí pri vyčíslení základu dane.

Pre daňovníka fyzickú osobu, ktorý uplatňuje pri vykazovaní základu dane preukázateľné daňové výdavky a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 je špecifickým spôsobom upravené zahrňovanie dotácií do základu dane v § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 do základu dane zahrnie dotácie v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnul aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.

Z ustanovenia § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov vyplýva, že dotácia , podpora a príspevok, ktoré príjme daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11a ktoré nepoužije na úhradu daňových výdavkov v roku, v ktorom mu boli poskytnuté, sa zahrnú do základu dane až v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k ich použitiu (čerpaniu).

Uvedené platí aj vtedy, ak tento daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu týchto prostriedkov zmení spôsob uplatňovania výdavkov na spôsob podľa § 6 ods. 10 zákona, t. j. ak v roku čerpania dotácie uplatní paušálne výdavky. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak daňovník v roku prijatia dotácie (napr. rok 2017) uplatňoval preukázateľné výdavky a viedol jednoduché účtovníctvo, zahŕňal v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 h) zákona o dani z príjmov do základu dane dotáciu vo výške jej čerpania v roku 2017.

Ak daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období roku 2018 bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov za splnenia podmienok uvedených v ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, bude pri zahrňovaní dotácie do základu dane pokračovať spôsobom v súlade s ustanovením §17 ods. 3 písm. h) zákona o dni z príjmov, t. j. v roku 2018 zahrnie do príjmov dotáciu vo výške jej použitia v roku 2018.


Dotáciu zahrňujete do zdaniteľných príjmoch presne v časovom slede kedy ste ju použili na daňový výdavok, resp. účtujete odpis aby ste vedeli zabezpečiť neutrálny dopad na základ dane.

Uvádzame názorne príklady ako sa prejavuje dotácia v JU z Finančnej správy:


Otázka č. 1 – Dotácie poskytnuté na prevádzkové účely v prípade, že daňovník uplatňuje preukázateľné daňové výdavky

Daňovníkovi v roku 2018 bola poskytnutá dotácia na začatie podnikania (na bežné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk