dnes je 7.7.2020

Input:

Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

30.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5.2 Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Ing. Peter Horniaček

Daňovník pri podaní daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania neaplikuje ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov, t.j. nepodáva opravné resp. dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie nepovažuje za podané daňové priznanie v tých prípadoch, ak bol povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ide najmä o prípady:

- ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy len podľa § 5 zákona o dani z príjmov, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a tieto mu:

Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2016 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od dvoch zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike – zamestnávateľa A a B. Zamestnávateľ B prenajal zamestnanca do zahraničia a príjmy, ktoré mu vyplácal mali zdroj v Taliansku. Daňovník požiadal v lehote do 15. 02. 2017 zamestnávateľa A o vykonanie ročného zúčtovania, v žiadosti o ročné zúčtovanie uviedol, že mal jedného iného zamestnávateľa a k žiadosti o ročné zúčtovanie predložil potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom B. Zamestnávateľ A vykonal na základe mylných informácií od daňovníka v rozpore s ust. § 38 ods. 3 zákona o dani z príjmov ročné zúčtovanie. V júni 2017 daňovník zistil, že spravil chybu, keď požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, pretože v súlade s ust. § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov bol povinný podať za zdaňovacie obdobie roku 2016 daňové priznanie. 16. 06. 2017 podal daňovník daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2016. Hoci mu bolo vykonané ročné zúčtovanie, toto nie je možné považovať podľa § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov za podané daňové priznanie, pretože daňovník bol v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie. Daňové priznanie bolo podané ako riadne a po lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov a správca dane vyrubí daňovníkovi sankcie podľa § 154 a 155 daňového poriadku.

- ak daňovník poberal v zdaňovacom období:

Daňovník požiadal v zákonnej lehote svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2016. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania daňovník uviedol, že nemal žiadnych iných zamestnávateľov. Zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie a vo výplate za mesiac marec 2017 vyplatil zamestnancovi preplatok dane. V máji 2017 si daňovník spomenul, že v januári 2016 vykonával závislú činnosť na základe dohody o vykonaní práce, na základe ktorej mu plynul príjem zo závislej činnosti vo výške 150 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavok vo výške 28,50 €. Daňovník je povinný podať v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov daňové priznanie. Túto povinnosť si splnil 18. 05. 2017. Hoci bolo daňovníkovi vykonané ročné zúčtovanie, toto nie je možné považovať za podané daňové priznanie a daňové priznanie, ktoré daňovník podal v júni 2017 je podané po lehote ustanovenej v § 49 zákona o dani z príjmov. Správca dane uplatní sankčný postih podľa § 154 a 155 daňového poriadku.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 (vybrané riadky):

00

 

Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov...

 

11500,00

 

z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

 

00b

 

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)

 

1541,00

 

03

 

Základ dane

 

9959,00

 

04

 

Nezdaniteľné časti základu dane ...

 

04a

 

na daňovníka

 

3803,33

 

Spolu

 

3803,33

 

05

 

Zdaniteľná mzda...

 

6155,67

 

06

 

Daň podľa § 15...

 

1169,58

 

14

 

Úhrn preddavkov na daň, zrazených...

 

1243,06

 

16

 

Preplatok dane - neupravený...

 

-73,48

 

17

 

Nedoplatok... (+)

 

 

 

Preplatok... (-)

 

73,84

 

 

 

 

 

 

Preplatok z ročného zúčtovania bol daňovníkovi vyplatený vo výplate za mesiac marec 2017. Zamestnanec nepoukázal podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

Daňové priznanie typ A za rok 2016 (vybrané riadky):

32

 

Úhrn príjmov...

 

11650,00

 

32a

 

Úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

150,00

 

33

 

Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)

 

1541,00

 

36

 

Základ dane

 

10109,00

 

37

 

Zníženie základu dane na daňovníka

 

3803,33

 

41

 

Spolu

 

3803,33

 

42

 

Základ dane znížený...

 

6305,67

 

43

 

Daň...

 

1198,08

 

58

 

Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus...

 

1198,08

 

64

 

Úhrn preddavkov na daň zrazených...

 

1198,08

 

65

 

Daň na úhradu...

 

0,00

 

66

 

Daňový preplatok...

 

0,00

 

Na riadku 64 uvedie daňovník úhrn preddavkov zrazených hlavným zamestnávateľom, ktorý zníži o preplatok z ročného zúčtovania a preddavkov zrazených vedľajším zamestnávateľom, t.j. sumu 1 080,14 € [(1 125,48 – 73,84) + 28,50]

Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2016 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov zdaňované preddavkovým spôsobom od dvoch zamestnávateľov – zamestnávateľa A a B. Oboch týchto zamestnávateľov požiadal v rozpore s ust. § 38 zákona o dani z príjmov o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadostiach o vykonanie ročného zúčtovania, ktoré predložil každému zo zamestnávateľov uviedol, že nemal iného zamestnávateľa. Obaja zamestnávatelia nezávisle od seba vykonali na základe žiadosti daňovníka ročné zúčtovanie. Daňovník je v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie. Podané daňové priznanie nie je opravné resp. dodatočné a ak ho daňovník podá po 31. 03. 2017,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk