dnes je 14.12.2019
Input:

Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

22.7.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8.5.2 Daňové priznanie podané po vykonaní ročného zúčtovania

Daňovník pri podaní daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania neaplikuje ustanovenie § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov, t.j. nepodáva opravné resp. dodatočné daňové priznanie a vykonané ročné zúčtovanie nepovažuje za podané daňové priznanie v tých prípadoch, ak bol povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ide najmä o prípady:

  • ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy len podľa § 5 zákona o dani z príjmov, presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, a tieto mu:

Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2010 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov od dvoch zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike – zamestnávateľa A a B. Zamestnávateľ B prenajal zamestnanca do zahraničia a príjmy, ktoré mu vyplácal mali zdroj v Taliansku. Daňovník požiadal v lehote do 15.02.2011 zamestnávateľa A o vykonanie ročného zúčtovania, v žiadosti o ročné zúčtovanie uviedol, že mal jedného iného zamestnávateľa a k žiadosti o ročné zúčtovanie predložil potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom B. Zamestnávateľ A vykonal na základe mylných informácií od daňovníka v rozpore s ust. § 38 ods. 3 zákona o dani z príjmov ročné zúčtovanie. V júni 2011 daňovník zistil, že spravil chybu, keď požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, pretože v súlade s ust. § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov bol povinný podať za zdaňovacie obdobie roku 2010 daňové priznanie. 16.06.2011 podal daňovník daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2010. Hoci mu bolo vykonané ročné zúčtovanie, toto nie je možné považovať podľa § 32 ods. 9 zákona o dani z príjmov za podané daňové priznanie, pretože daňovník bol v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie. Daňové priznanie bolo podané ako riadne a po lehote podľa § 49 zákona o dani z príjmov a správca dane vyrubí daňovníkovi sankcie podľa § 35 a 35b zákona o správe daní a poplatkov.

  • ak daňovník poberal v zdaňovacom období:

Daňovník požiadal v zákonnej lehote svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2010. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania daňovník uviedol, že nemal žiadnych iných zamestnávateľov. Zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie a vo výplate za mesiac marec 2011 vyplatil zamestnancovi preplatok dane. V máji 2011 si daňovník spomenul, že v januári 2010 vykonával závislú činnosť na základe dohody o vykonaní práce, na základe ktorej mu plynul príjem zo závislej činnosti vo výške 150 €, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavok vo výške 28,50 €. Daňovník je povinný podať v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov daňové priznanie. Túto povinnosť si splnil 18.05.2011. Hoci bolo daňovníkovi vykonané ročné zúčtovanie, toto nie je možné považovať za podané daňové priznanie a daňové priznanie, ktoré daňovník podal v júni 2011 je podané po lehote ustanovenej v § 49 zákona o dani z príjmov. Správca dane uplatní sankčný postih podľa § 35 a 35b zákona o správe daní a poplatkov.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2010 (vybrané riadky):

Preplatok z ročného zúčtovania bol daňovníkovi vyplatený vo výplate za mesiac marec 2011. Zamestnanec nepoukázal podiel zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov.

Daňové priznanie typ A za rok 2010 (vybrané riadky):

Na riadku 62 uvedie daňovník úhrn preddavkov zrazených hlavným zamestnávateľom, ktorý zníži o preplatok z ročného zúčtovania a preddavkov zrazených vedľajším zamestnávateľom, t.j. sumu 1 080,14 € [(1 125,48 – 73,84) + 28,50]

Daňovník poberal v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2010 zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov zdaňované preddavkovým spôsobom od dvoch zamestnávateľov – zamestnávateľa A a B. Oboch týchto zamestnávateľov požiadal v rozpore s ust. § 38 zákona o dani z príjmov o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadostiach o vykonanie ročného zúčtovania, ktoré predložil každému zo zamestnávateľov uviedol, že nemal iného zamestnávateľa. Obaja zamestnávatelia nezávisle od seba vykonali na základe žiadosti daňovníka ročné zúčtovanie. Daňovník je v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov povinný podať daňové priznanie. Podané daňové priznanie nie je opravné resp. dodatočné a ak ho daňovník podá po 31.03.2011, správca dane

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk