dnes je 28.10.2020

Input:

Daňové priznanie FO pri ukončení živnosti

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.2.2 Daňové priznanie FO pri ukončení živnosti

Ing. Jozef Pohlod


Živnostník – FO, účtujúci v systéme JÚ, zároveň je zamestnancom, ukončil živnosť od 19. 3. 2018. Za rok 2017 podal DPFO v ktorom uviedol nulové príjmy aj výdavky zo živnosti, nemá žiadne pohľadávky, záväzky ani majetok vo firme, nie je platca DPH. Je povinný podať daňové priznanie aj za r. 2018 do 31. 3. 2019 alebo skôr? Nakoľko ani v roku 2018 nemá žiadne príjmy, výdavky, žiadne pohľadávky, záväzky, ani majetok.

Pokiaľ došlo k ukončeniu podnikania a zrušeniu živnosti ku dňu 19. 3. 2018, v tejto súvislosti z hľadiska zákona č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podávate daňové priznanie až po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2018, teda k 31. 3. 2019.

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 6 zákona o dani z príjmov), upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov, a to v závislosti od spôsobu účtovania alebo vedenia evidencie predpísanej zákonom o dani z príjmov:

- ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,

- ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10) upraví základ dane o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) zákona o dani z príjmov. 

Takýto daňovník, ktorý, ktorý je účtovnou jednotkou, uzavrie účtovné knihy vždy ku dňu skončenia podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku a zároveň upraví základ dane predpísaným spôsobom v zmysle § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Uvedené úpravy

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk