dnes je 27.11.2020

Input:

Daňové odpisy v rámci daňovej optimalizácie v roku 2016

7.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulých častiach série príspevkov na tému daňovej optimalizácie sme si priblížili pravidlá uplatňovania daňovej straty, tvorby rezerv uznanej za daňový výdavok a tvorby opravných položiek uznaných za daňový výdavok. V poslednej časti si v skratke priblížime neodmysliteľný z nástrojov daňovej optimalizácie, ktorý ponúka zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), a to daňové odpisy. Vhodne zvolenou odpisovou politikou je možné znížiť alebo naopak zvýšiť daňové výdavky, a tým ovplyvniť výšku základu dane a dane. Aj napriek obmedzeniam, ktoré priniesla úprava daňových odpisov v ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2015, stále k nástrojom ovplyvňujúcim výšku daňových odpisov patria:

1. Výber spôsobu (metódy) odpisovania HM

Základnými spôsobmi odpisovania, ktoré ZDP pozná, sú:

  • rovnomerné odpisovanie (podľa ZDP)

  • zrýchlené odpisovanie (podľa ZDP).

ZDP s účinnosťou od 1. 1. 2015 obmedzuje možnosť využitia zrýchleného odpisovania na hmotný majetok (ďalej len „HM“) zaradený v odpisových skupinách (ďalej len „OS“) 2 a 3. Pri HM zaradenom v OS 1, 4, 5 a 6 sa nemožno rozhodnúť využiť zrýchlené odpisovanie a tento HM možno odpisovať len rovnomerne. Spôsob odpisovania, ak to pre príslušnú OS umožňuje ZDP, si stanovuje daňovník pre každý jednotlivý HM osobitne. Zvolený spôsob odpisovania (pri HM zaradenom v OS 2 a 3) nemôže daňovník meniť v priebehu celého odpisového obdobia.

Príklad:

Spoločnosť si v septembri 2016 zaobstarala linku na povrchovú úpravu (OS 2, doba odpisovania 6 rokov) za 120 000 EUR. Aká bude výška daňových odpisov vypočítaných rovnomerným a zrýchleným spôsobom?

a) rovnomerné odpisy

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

b) zrýchlené odpisy

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Z porovnania rovnomerných odpisov so zrýchlenými odpismi je vidieť, že pri zrýchlených odpisoch uplatní spoločnosť v prvej polovici odpisovania až 2/3 odpisov a v druhej polovici len jednu tretinu odpisov. V prvej polovici doby odpisovania teda prichádza k rýchlejšiemu znižovaniu ZD, a preto sa zrýchlené odpisovanie vyplatí daňovníkovi, ktorý očakáva v blízkom období dosiahnutie zisku z podnikania, nakoľko zrýchlené odpisy umožnia výraznejšie zníženie základu dane.

2. Prerušenie odpisovania HM

V ZDP nie je ustanovená povinnosť uplatňovať odpisy do daňových výdavkov. V § 22 ods. 9 ZDP je daňovníkom daná možnosť prerušiť odpisovanie HM, a to na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo na viac zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, akoby nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Znamená to, že počas prerušenia odpisovania daňové odpisy daňovníkovi neprepadnú, ale si ich bude môcť uplatniť v ďalších zdaňovacích obdobiach, ak to pre neho z hľadiska vykázanej výšky základu dane (ďalej len „ZD“) bude výhodné. O rozsahu prerušenia odpisovania sa daňovník rozhoduje samostatne na základe dosiahnutého výsledku hospodárenia, t. j. môže prerušiť odpisovanie pri individuálnom HM, viacerých zložkách HM alebo pri všetkom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk