Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľa

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.4 Daňová uznateľnosť výdavkov súvisiacich s využívaním automobilu, ktorý nie je vo vlastníctve podnikateľa

Ing. Marcela Prajová

Daňovník môže v súvislosti s podnikaním využívať automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve:

  • prenajatý formou finančného prenájmu;

  • prenajatý formou operatívneho prenájmu a;

  • poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke.

Automobil prenajatý formou finančného prenájmu

Ak daňovník počas obstarávania vozidla formou finančného lízingu o tomto obstarávaní účtuje vo svojom účtovníctve alebo ho eviduje v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, potom je automobil považovaný za obchodný majetok daňovníka. Čo sa týka uplatňovania daňových výdavkov v súvislosti s finančným prenájmom, táto problematika je podrobne rozobratá v hesle Lízing a preto sa týmto výdavkom ďalej nebudeme venovať. V prípade ostatných výdavkov spojených z prevádzkou vozidla, ako sú výdavky na spotrebované pohonné látky, výdavky na opravy a údržbu, výdavky na diaľničné známky zaplatená daň z motorových vozidiel a pod., platí to isté, ako je uvedené .1.2. V prípade výdavkov vynaložených na opravu prenajatého automobilu je potrebné mať na zreteli, že možnosť vykonávania bežných opráv nájomcom musí byť zmluvne dohodnutá. Len v tomto prípade je možné výdavky na opravu a údržbu považovať za daňové výdavky.

Automobil prenajatý formou operatívneho prenájmu

Pri operatívnom prenájme sa predmet prenájmu prenecháva na určitú dobu za odplatu nájomcovi a po uplynutí tejto doby sa opäť vracia prenajímateľovi. Takýto vzťah v prípade automobilu upravuje § 630 až § 637 Obchodného zákonníka zmluvou o nájme dopravného prostriedku. Zmluva o nájme dopravného prostriedku, na rozdiel od nájomnej zmluvy upravenej v § 663a nasl. Občianskeho zákonníka, musí byť uzavretá písomne.

V prípade operatívneho prenájmu je potrebné mať na zreteli dve ustanovenia ZDP a to:

  • ust.§ 19 ods. 4 ZDP, podľa ktorého sa nájomné uhrádzané fyzickej osobe zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období, v ktorom bolo zaplatené. Zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. Znamená to, že ak daňovník, fyzická osoba zaplatí nájomné za automobil prenajímateľovi – fyzickej osobe na viac zdaňovacích období dopredu, musí platbu nájomného časovo rozlíšiť a zahrnúť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, ktorého sa týka. Ak je nájomné platené právnickej osobe, zahrnie sa zaplatené nájomné do daňových výdavkov v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve, t.j. v čase úhrady, bez ohľadu na to, ktorého zdaňovacieho obdobia sa týka.

Príklad:

Daňovník si prenajal od fyzickej osoby motorové vozidlo na obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014. Mesačné nájomné predstavuje sumu 400 € a daňovník zaplatil 01.10.2013 nájomné dopredu na celú dobu nájmu. Keďže daňovník platí nájomné fyzickej osobe, je povinný aplikovať ust. § 19 ods. 4 ZDP a bude nájomné do daňových výdavkov zahŕňať len do výšky prislúchajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie. Znamená to, že sumu 4 800 € musí rozčleniť na sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2013 t.j. 1 200 €, ktorú zaúčtuje ako daňový výdavok a sumu týkajúcu sa nájomného za rok 2014 t.j. 3 600 €, ktorú zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2014 potom zahrnie v súlade s ust. § 19 ods. 4 ZDP sumu 3 600 €, t.j. nájomné za január až september 2014 zaplatené v roku 2013, do daňových výdavkov roku 2014.

  • ust.§ 17 ods. 24 ZDP, podľa ktorého je v prípade ak po skončení operatívneho lízingu príde k odkúpeniu predmetu prenájmu potrebné skúmať výšku kúpnej ceny daného majetku. Základ dane nájomcu sa v zdaňovacom období, v ktorom došlo po skončení nájmu okrem finančného prenájmu, ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je zostatková cena podľa § 25 ods. 3 ZDP, upraví o rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by uplatnil vlastník podľa § 27 ZDP alebo § 28 ZDP zákona o dani z príjmov pričom o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.

Automobil poskytnutý na základe zmluvy o výpožičke

Výpožička je zmluvný vzťah, ktorý je upravený v § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka. Vypožičiavateľovi vzniká na základe zmluvy o výpožičke právo vec (napr. automobil) po dohodnutú dobu bezplatne užívať. Požičiavateľ (vlastník) je povinný odovzdať vypožičiavateľovi vec v stave spôsobilom na riadne

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: