Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňová strata

22.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5.2 Daňová strata

Ing. Marcela Prajová

Daňovou stratou sa v súlade s ust. § 2 písm. k) ZDP rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Daňovú stratu je možné vykázať len z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 až 2 ZDP). Vykázaná daňová strata sa odpočítava podľa § 30 ZDP. V súlade s ust. § 30 ZDP daňovú stratu možno odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Podľa ust. § 52za ods. 4 ZDP sa neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri daňovej strate vykázanej za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP.


V súlade s vyššie uvedeným bude daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2017 odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

  • štvrtinu daňových strát neuplatnených do 31. 12. 2013 vykázaných za zdaňovacie obdobie roku 2010 až 2013 alebo zo súčtu týchto strát (rok 2017 je posledným rokom, kedy je možné tieto neuplatnené straty odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP),

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2014,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2015,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2016.

Odpočet daňovej straty vykoná daňovník v VI. oddiele daňového priznania typ B. Prehľad o daňových stratách neuplatnených do 31. 12. 2013 vykázaných za zdaňovacie obdobia rokov 2010

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: