dnes je 3.8.2020

Input:

Daňová strata

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5.2 Daňová strata

Ing. Marcela Prajová

Daňovou stratou sa v súlade s ust. § 2 písm. k) ZDP rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Daňovú stratu je možné vykázať len z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 až 2 ZDP). Vykázaná daňová strata sa odpočítava podľa § 30 ZDP. V súlade s ust. § 30 ZDP daňovú stratu možno odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

V súlade s vyššie uvedeným bude daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019 odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2015,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2016,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2017,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Odpočet daňovej straty vykoná daňovník v VI. oddiele daňového priznania typ B. Jednotlivé daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie roku 2015 až 2018 uvedie daňovník na riadoch 49 až 52 daňového priznania typ B. V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2019 už nie sú v riadkoch 49 až 52 pred vyplnené roky, za ktoré daňovník daňovú stratu vykázal. Daňovník tieto roky na riadkoch 49 až 52

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk