dnes je 19.11.2019
Input:

Daňová strata

21.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5.2 Daňová strata

Ing. Marcela Prajová

Daňovou stratou sa v súlade s ust. § 2 písm. k) ZDP rozumie rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Daňovú stratu je možné vykázať len z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 až 2 ZDP). Vykázaná daňová strata sa odpočítava podľa § 30 ZDP. V súlade s ust. § 30 ZDP daňovú stratu možno odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

V súlade s vyššie uvedeným bude daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018 odpočítať od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP:

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2014,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2015,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2016,

  • štvrtinu straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Odpočet daňovej straty vykoná daňovník v VI. oddiele daňového priznania typ B. Daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa uvádza na riadku 49 daňového priznania typ B, daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie roku 2015 sa uvádza na riadku 50 daňového priznania typ B , daňová strata vykázaná za

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk