dnes je 21.9.2020

Input:

Daňová licencia FO neplatcu DPH v roku 2017

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.2.1 Daňová licencia FO neplatcu DPH v roku 2017

Ing. Ivana Glazelová


Daňovníkom je zahraničná fyzická osoba, ktorá podniká na Slovensku na základe živnostenského oprávnenia. Nie je zapísaná v OR, a od 7/2016 je platcom DPH.

Bude platiť licenciu 960,- EUR?

V zákone o dani z príjmov je daňová licencia upravená v  § 46b ZDP (Daňová licencia právnickej osoby). Už z názvu vyplýva, že ide o subjekty, ktoré podávajú daňové priznanie PO.

Pričom aj medzi právnickými osobami sú výnimky, kedy sa neplatí daňová licencia, resp. iné úpravy pre PO v § 46b ZDP. Vyznačuje sa aj v daňovom priznaní PO.

Zdaniteľné osoby, ktoré podávajú priznanie ku dani z príjmov TYP B (nezáleží na tom či viedli jednoduché alebo podvojné účtovníctvo), daňovú licenciu neplatia (nevzťahuje sa na nich zákon). V daňovom priznaní TYP B ani nie je upravovaná Daňová licencia tak, ako je upravená v daňovom priznaní pre PO, takže sa nemôže účtovná jednotka ani pomýliť pri vyplňovaní priznania TYPU B.

Zároveň, čo sa týka PO osôb, tak v oblasti PO boli schválené zmeny.


Poznámka pre informáciu :

S účinnosťou od 01. 01. 2018 sa zo ZDP vypúšťa ustanovenie § 46b ZDP.

 V zmysle prechodného ustanovenia § 52zk ZDP budú právnické osoby platiť daňovú licenciu podľa § 46b ZDP naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré bude končiť 31. 12. 2017. Právnické osoby so zdaňovacím obdobím hospodársky rok budú platiť daňovú licenciu naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré bude končiť v priebehu kalendárneho roka 2018. Zároveň sa ustanovuje, že právnická osoba, ktorá zaplatila daňovú licenciu za zdaňovacie obdobia končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiace v rokoch 2015 až 2018, uplatňuje aj po 31. 12. 2017 nárok podľa § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31.12.2017 na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní v súlade s § 46b ods. 5 ZDP v znení účinnom do 31. 12. 2017.

Informácia – stanovisko Finančnej správy: Zákon o dani z príjmov nerieši špecificky povinnosť platenia daňovej licencie vo vzťahu k zahraničným právnickým osobám. Tento zákon stanovuje povinnosť platiť minimálnu daň (daňovú licenciu) daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou. Daňovníkom teda môže byť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou. Povinnosť platiť daňovú licenciu tak implicitne vyplýva aj daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.

V tejto súvislosti je však potrebné rozlišovať, či ide o daňovníka štátu, s ktorým má SR platnú a účinnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluvný štát”), alebo o daňovníka štátu, s ktorým SR nemá platnú a účinnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „nezmluvný štát”).

Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR, pričom za zdaniteľný príjem sa považuje podľa § 2 písm. h)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk