dnes je 29.9.2020

Input:

Cestovné náhrady - právna úprava

23.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.1 Cestovné náhrady - právna úprava

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Cestovné náhrady predstavujú významnú nákladovú položku väčšiny podnikateľov. Ide o náhrady spojené s výkonom ich činnosti vykonávanej mimo pravidelného miesta podnikania, resp. výkonu ich činnosti. So svojimi služobnými, či pracovnými cestami (ďalej len „pracovné cesty”) majú mnoho výdavkov. Zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) vyplýva, ktoré sa im daňovo „uznajú” a ktoré nie.

Ďalšou významnou nákladovou položkou sú cestovné náhrady, ktoré sú zamestnávatelia povinní vyplácať svojim zamestnancom. Podľa Zákonníka práce (§ 145 ods. 1) sú povinní svojim zamestnancom poskytovať cestovné náhrady v súvislosti s plnením ich pracovných povinností mimo pravidelného pracoviska, a to podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom (zákon o cestovných náhradách).


Právna úprava

Oblasť cestovných náhrad je v súčasnosti upravená najmä v týchto právnych predpisoch SR:

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk