dnes je 19.1.2021

Input:

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zmluva o majetku v roku 2019

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.2.1 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zmluva o majetku v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Ako je to vlastne s BSM? Normálni manželia bez zmluvy o majetku- sú automaticky v BSM? A ktorí sú mimo BSM- napr. aké zmluvy musia mať medzi sebou, alebo je to vždy na celý majetok alebo napr. len na auto?

Ak nemajú vysporiadané BSM- môže si uplatňovať náklady na leasing, PHL, platí zaň cestnú daň, ale v obchodnom majetku zatiaľ nie je, takže odpisy nie.

Problematika bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) je upravená v § 143 OZ a nasl. Občianskeho zákonníka. V BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastník. Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

Ak manželia nemajú vysporiadané BSM a obstarávajú formou finančného prenájmu motorové vozidlo, pričom v leasingovej zmluve je uvedená manželka, manžel podnikateľ využívajúci predmetné vozidlo na svoje podnikanie, môže toto vozidlo vložiť do svojho obchodného majetku [§2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”)], alebo ho využívať na podnikanie ako vozidlo nevložené do obchodného majetku.

Ak daňovník bude o obstarávaní vozidla (leasingových splátkach) účtovať v účtovníctve alebo bude obstarávanie bude evidovať v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP, t. j. vozidlo vloží do svojho majetku, do daňových výdavkov v súvislosti s obstarávaním vozidla zahrnie úrok pri finančnom prenájme podľa § 19 ods. 3 písm. o) ZDP a odpisy podľa § 22 a nasl.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk