dnes je 29.9.2020

Input:

Automobil vložený do obchodného majetku fyzickej osoby

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.3.3 Automobil vložený do obchodného majetku fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová; Ing. Viera Mezeiová

Daňovník môže nadobudnúť majetok, teda aj automobil, rôznymi spôsobmi, a to:

- odplatne – kúpou, resp. na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy najatej veci;

- bezodplatne – darovaním resp. dedením;

- prevodom podľa osobitných právnych predpisov;

- vlastnou prácou (pri automobiloch len vo výnimočných prípadoch).

Ak ide o rekonštrukciu alebo modernizáciu automobilu a výdavky sú v úhrne za zdaňovacie obdobie 

- vyššie ako 1 700 € a je vykonaná na automobile, ktorý nie je plne odpísaný, takéto výdavky (bez ohľadu na to či išlo o vykonanie jedného technického zhodnotenia za zdaňovacie obdobie alebo viacerých) sú v súlade s § 25 ods. 2 ZDP súčasťou vstupnej ceny automobilu, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo technické zhodnotenie dokončené a zaradené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní toto technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu. Do daňových výdavkov sa výdavky na technické zhodnotenie premietne formou odpisov technicky zhodnoteného automobilu.

-  výdavky sú v úhrne  nižšie ako 1 700 €. Takéto výdavky sú považované za daňové výdavky a sú súčasťou výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Uvedené platí bez ohľadu na to, či je technické zhodnotenie vykonané na neodpísanom automobile alebo na automobile plne odpísanom.

- vyššie ako 1 700 € a je vykonané na plne odpísanom automobile. Takéto technické zhodnotenie je v súlade s § 22 ods. 6 písm. e) ZDP považované za iný majetok a odpisuje sa v tej istej odpisovej skupine ako plne odpísaný automobil.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) ZDP bodu 3  umožňuje daňovníkom uplatniť paušálne výdavky na spotrebu PHL do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov. Počet najazdených kilometrov daňovník zistí zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Pri tomto spôsobe preukazovania spotreby PHL nie je potrebné viesť knihu jázd. Aj napriek možnosti uplatňovania paušálnych výdavkov na spotrebu PHL má správca dane možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby PHL daňovníka, napr. v nadväznosti na spotrebu vykazovanú v minulých zdaňovacích obdobiach. Keďže § 19 ods. 2 písm. l) ZDP tretí bod umožňuje uplatňovať spotrebu PHL do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne, tento spôsob spotreby PHL môže daňovník uplatniť do daňových výdavkov len za celé zdaňovacie obdobie, t. j. nemôže časť zdaňovacieho obdobia uplatňovať výdavky na spotrebované PHL podľa bodu 1 § 19 ods. 2 písm. l) ZDP a časť roku podľa bodu 3 uvedeného ustanovenia.

Zaradenie automobilu do obchodného majetku vo výške vstupnej ceny

Daňovník môže zaradiť automobil do obchodného majetku v čase, keď ho obstará (kúpou, darovaním a pod.) alebo preradením z osobného užívania do obchodného majetku. Zaradenie vlastného automobilu do obchodného majetku u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je viazané na skutočnosť, že daňovník automobil používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje o ňom vo svojom účtovníctve – v peňažnom denníku (v prípade odplatného nadobudnutia) a v knihe dlhodobého hmotného majetku.

Pri stanovení vstupnej ceny automobilu zaradeného do obchodného majetku daňovník vychádza z ustanovenia § 25 ZDP a vstupnú cenu stanoví v závislosti na spôsobe nadobudnutia automobilu a momentu zaradenia do obchodného majetku.

Vstupnou cenou automobilu nadobudnutého kúpou je v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) ZDP obstarávacia cena definovaná v § 25 ods. 6 písm. a) ZoÚ, teda cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vstupnou cenou automobilu nadobudnutého dedením je v súlade s § 25 ods. 1 písm. c) ZDPvšeobecná cena. Podľa § 175o Občianskeho súdneho poriadku § 175o určí súd všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa. Za všeobecnú cenu majetku určí súd sumu zhodne tvrdenú účastníkmi; ak sú tvrdenia rozdielne, vykoná súd na jej zistenie potrebné dôkazy. Vstupná cena automobilu nadobudnutého darovaním je závislá od toho, či bol darovaný automobil u darcu zahrnutý v obchodnom majetku alebo nie.

Ak mal darca darovaný automobil vo svojom obchodnom majetku (v čase darovania, resp. pred darovaním), vstupnou cenou u obdarovaného je podľa§ 25 ods. 1 písm. f) ZDP zostatková cena automobilu zistená u darcu pri vyradení v dôsledku darovania alebo zostatková cena majetku zistená u darcu, pri vyradení z obchodného majetku. Uvedené platí v prípade, ak by sa na predaj uskutočnený v deň darovania nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9ZDP.


Podnikateľ A nadobudol v roku 2011 kúpou osobný automobil, ktorý odpisoval rovnomerne. V roku 2013 automobil preradil z obchodného majetku do osobného užívania. Zostatková cena automobilu v čase vyradenia bola 2 874,15 €. V roku 2014 podnikateľ A automobil daroval podnikateľovi B, ktorý automobil zaradil do svojho obchodného majetku. V súlade s § 25 ods. 1 písm. f) ZDP je vstupnou cenou u podnikateľa B zostatková cena zistená v čase vyradenia vozidla z obchodného majetku u podnikateľa A, t. j. suma 2 874,15 €. V prípade, ak by podnikateľ A automobil daroval až 5 rokov po jeho vyradení z obchodného majetku [t. j. na prípadný predaj by sa v čase darovania vzťahovalo oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP], vstupnou cenou automobilu u podnikateľa B by bola cena podľa znaleckého posudku v čase darovania.

V prípade, ak by darca daroval automobil plne odpísaný, vstupná cena u obdarovaného by bola nulová.

Ak darca darovaný automobil nemal v obchodnom majetku, obdarovaný stanoví vstupnú cenu v závislosti od toho, či by sa u darcu pri predaji uskutočnenom v deň darovania vzťahovalo na tento fiktívny predaj oslobodenie podľa § 9 ZDP.

Ak by sa na tento predaj oslobodenie podľa § 9 ZDP nevzťahovalo, vstupnou cenou je v súlade s § 25 ods. 1 písm. a) ZDP obstarávacia cena zistená u darcu.

Ak by sa na tento predaj oslobodenie podľa § 9 ZDP vzťahovalo, vstupnou cenou je v súlade s § 25 ods. 1 písm. c) ZDP pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku nadobudnutom darovaním  cena určená znaleckým posudkom.


Daňovníkovi – podnikateľovi daroval v roku 2014 jeho otec automobil, ktorý nie je ani nebol v obchodnom majetku darcu - otca. V čase darovania si dal otec vypracovať znalecký posudok, podľa ktorého je hodnota vozidla 8 452 €. Bez ohľadu na to, ako dlho otec automobil vlastní, v prípade, ak by ho predával, vzťahovalo by sa na príjem z jeho predaja oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. c) ZDP. Daňovník zaradí automobil do obchodného majetku a vstupnú cenu stanoví v súlade s § 25 ods. 1 písm. c) ZDP vo výške znaleckého posudku, teda 8 452 €.

V prípade darovania automobilu a jeho používania v súvislosti s podnikaním je potrebné mať na zreteli aj otázku zdanenia daru ako nepeňažného príjmu.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) ZDP predmetom dane nie sú príjmy nadobudnuté darovaním, avšak s výnimkou darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 ZDP alebo § 6 ZDP. Ak daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP, napr. živnostník prijme v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou dar - automobil, tento dar je predmetom dane z príjmov a predstavuje pre daňovníka nepeňažný zdaniteľný príjem, ktorý sa ocení cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Do zdaniteľných príjmov v roku prijatia daru zahrnie do základu dane len pomernú časť príjmov zodpovedajúcu výške odpisu uplatneného v daňových výdavkoch. Daňovník teda zahrnie hodnotu automobilu do základu dane postupne vo výške jeho odpisov zahrnutých do daňových výdavkov. Uplatní sa tak podobný postup ako pri dotácii, podpore a príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. h) ZDP. Vyššie uvedený postup vyplýva z bodu 8 Usmernenia MF SR číslo MF/009465/2005-721 k ZDP k niektorým problematickým ustanoveniam pri posudzovaní vyčíslenia výšky základu dane z príjmov, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 5/2005.

Vstupnou cenou pri preradení automobilu z osobného užívania do obchodného majetku je v súlade s ust. § 25 ods. 1 písm. d) ZDP obstarávacia cena [§ 25 ods. 1 písm. a) ZDP)] alebo suma vo výške vlastných nákladov[§ 25 ods. 1 písm. b) ZDP)], alebo všeobecná cena [§ 25 ods. 1 písm. c) ZDP], pričom za roky nevyužívania hmotného alebo nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú.

Ak sa podnikateľ rozhodne preradiť automobil, ktorý má v osobnom vlastníctve, resp. v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, do obchodného majetku, táto skutočnosť v momente preradenia neovplyvňuje základ dane podnikateľa. Zaradenie automobilu do obchodného majetku sa zachytí iba v knihe dlhodobého majetku. Podľa § 24 ods. 5 ZDP podnikateľ - FO, pri preradení hmotného a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) ZDP.

V praxi to znamená, že v roku preradenia automobilu z osobného užívania do obchodného majetku zaradí podnikateľ automobil do obchodného majetku v obstarávacej cene, ktorej výšku je povinný preukázať, a uplatní odpis ako v ďalších rokoch odpisovania tak, ako by bol majetok odpisovaný už pred zaradením do podnikania. Odpisy pred zaradením do podnikania však nemôže uplatniť.

Nadväzne na § 52o ods. 5 ZDP je pre daňové posúdenie odpisu z prvého roku dôležitý moment nadobudnutia majetku, t. j., v ktorom roku daňovník automobil nadobudol do svojho vlastníctva. Ak bol automobil obstaraný do 31. 12. 2011 a zaradený do obchodného majetku po 01. 01. 2012, potom daňovník nemá nárok na celý ročný odpis z prvého roku, bez ohľadu na mesiac nadobudnutia automobilu. Ak bol však automobil nadobudnutý až po 01. 01. 2012 a následne v ďalšom roku, resp. ďalších rokoch, preradený do obchodného majetku, nemá nárok v prvom roku (roku obstarania automobilu) na alikvotnú časť odpisov v nadväznosti na mesiac obstarania automobilu.


Daňovník v máji 2011 obstaral kúpou automobil, ktorého obstarávacia cena bola 10 000 €. V roku 2013 začal podnikať a automobil zaradil v auguste 2013 do svojho obchodného majetku. Zaradenie automobilu zaznamenal v knihe dlhodobého majetku vo vstupnej cene 10 000 €, rozhodol sa, že automobil bude odpisovať rovnomerne a pri uplatňovaní odpisov postupuje takto:

Rok odpiso-vania  Zdaňovacie obdobie  Výpočet ročného odpisu  Odpis  Suma uplatnená do daňových výdavkov  
1  2011  10 000 € : 4  2 500 €  0  
2  2012  10 000 € : 4  2 500 €  0  
3  2013  10 000 € : 4  2 500 €  2 500 €  
4  2014  10 000 € : 4  2 500 €  2 500 €  
Spolu   10 000 € 5 000 € 

Odpisy za rok 2011 a 2012 nemôže daňovník uplatniť, pretože automobil nemal v rokoch 2011 a 2012 vo svojom obchodnom majetku.


Daňovník v máji 2012 obstaral kúpou automobil, ktorého obstarávacia cena bola 10 000 €. V roku 2014 začal podnikať a automobil zaradil v auguste 2014 do svojho obchodného majetku. Zaradenie automobilu zaznamenal v knihe dlhodobého majetku vo vstupnej cene 10 000 €, automobil bude odpisovať rovnomerne a pri uplatňovaní odpisov postupuje takto:

Rok odpiso-vania  Zdaňovacie obdobie  Výpočet ročného odpisu  Odpis  Suma uplatnená do daňových výdavkov  
1  2012  [(10 000 € : 4) :12] x 8  1 667 €  0  
2  2013  10 000 € : 4  2 500 €  0  
3  2014  10 000 € : 4  2 500 €  2 500  
4  2015  10 000 € : 4  2 500 €  2 500  
5  2016  10 000 € : 4  833 €  833  
Spolu   10 000 € 5 833  

Odpisy za rok 2012 a 2013 nemôže daňovník uplatniť, pretože automobil nemal v rokoch 2011 a 2012 vo svojom obchodnom majetku

Ak by podnikateľ v roku 2014 preraďoval z osobného užívania do obchodného majetku automobil, ktorý obstaral v roku 2010 a predchádzajúcich, zaradí tento automobil do obchodného majetku v obstarávacej cene, ale nárok na odpis už nemá, vzhľadom na skutočnosť, že automobil bol nedaňovo plne odpísaný v čase jeho používania na osobné účely.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 2 PJÚ postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve sa uvedením do používania rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií hmotného a nehmotného majetku potrebných na jeho používanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. V prípade automobilu je predpokladom zaradenia automobilu do užívania splnenie všetkých technických funkcií a povinností podľa osobitných predpisov. Zaradeniu automobilu do používania nebráni ani pridelenie len tzv. prenosnej značky. Zo zákona č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách vyplýva, že motorové vozidlo, ktoré má na nevyhnutne potrebný čas pridelenú tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom možno použiť v cestnej premávke. Z uvedeného vyplýva, že motorové vozidlo, ktorému bola pridelená tzv. prenosná značka, možno zaradiť do užívania a možno ho začať účtovne aj daňovo odpisovať zo vstupnej ceny určenej podľa § 25 ZDP v súlade s ustanoveniami § 22 až 29 ZDP.

Ak teda daňovník bude mať na zakúpený automobil pridelenú len značku so zvláštnym evidenčným číslom napr. k 31. 12. 2014, môže toto vozidlo zaradiť do obchodného majetku a môže si uplatniť odpisy k 31. 12. 2014, hoci trvalá štátna poznávacia značka bude pridelená až po 1. 1. 2015.

Daňové výdavky v súvislosti s používaním vlastného automobilu vloženého do obchodného majetku

Vo všeobecnosti je možné povedať, že všetky výdavky, ktoré daňovník vynakladá v súvislosti s automobilom vloženým do obchodného majetku používaným na svoju podnikateľskú činnosť, sú daňovými výdavkami. Takýmito výdavkami sú:

- odpisy;

- výdavky vynaložené na opravu a údržbu automobilu;

- výdavky na spotrebované pohonné látky;

- zákonné a havarijné poistenie;

- daň z motorových vozidiel;

- ďalšie prevádzkové výdavky.

Odpisy

Z daňového hľadiska je automobil hmotným majetkom, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie, charakter dlhodobého použitia, jeho vstupná cena je spravidla vyššia ako 1 700 € a prevádzkovo – technické funkcie dlhšie ako jeden rok [§ 22 ods. 2 písm. a) ZDP)].

Výdavky vynaložené na obstaranie automobilu nie sú podľa § 21 ods. 1 písm. a) ZDP daňovým výdavkom a jeho vstupná cena sa do daňových výdavkov premietne formou odpisov. Odpisy sa zahrnú do daňových výdavkov za podmienok ustanovených v§ 22 až 29 ZDP.

Odpisovaním sa na účely ZDP rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý:

- je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP a

- je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Osobný automobil patrí do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky.

V prvej odpisovej skupine s dobou odpisovania štyri roky sú zahrnuté:

1. osobné automobily,

2. motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov,

3. motorové vozidlá na prepravu nákladu.

Znamená to, že doba odpisovania automobilov štyri roky platí pre všetky druhy osobných automobilov, autobusov, nákladných vozidiel, dodávok, kamiónov a pod.


Podľa ZDP účinného od 1. 1. 2015  môže daňovník odpisovať hmotný majetok zrýchleným spôsobom len majetok zaradený do 2 a 3 odpisovej skupiny (v 2. odpisovej skupine sú napr. trolejbusy a autobusy, motorové vozidlá na špeciálne účely).

Automobil zahrnutý do obchodného majetku odpisuje podnikateľ do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie Vstupná cena je definovaná v § 25 ZDP a je závislá na spôsobe nadobudnutia automobilu. Stanovenie vstupnej ceny v závislosti na spôsobe nadobudnutia automobilu je uvedené vyššie. Súčasťou vstupnej ceny je aj technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania. Automobil môže daňovník odpisovať, ak má k nemu vlastnícke právo. Daňovník môže odpisovať automobil aj vtedy, ak k automobilu nemá vlastnícke právo, ale o ňom účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP a ide o:

- automobil pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

- automobil, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva automobil kupujúci užíva,

- automobil prenajatý formou finančného prenájmu.

V prvom roku odpisovania zaradí podnikateľ automobil do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov. Vo väčšine prípadov (až na niektoré výnimky, napr. motorové vozidlá na špeciálne účely) je automobil zaradený v prvej odpisovej skupine a odpisuje sa štyri roky.

Od 01. 01. 2012 platí zmena pri zahrnovaní daňového odpisu z hmotného majetku v prvom roku odpisovania.

Pri rovnomernom odpisovaní sa v prvom roku odpisovania hmotného majetku neuplatní celý ročný odpis, ale sa uplatní len pomerná časť ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Zvyšná časť odpisu, ktorú daňovník neuplatní do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania, sa uplatní v závislosti na tom, či na predmetnom hmotnom majetku bolo vykonané technické zhodnotenie alebo nie.

Ak na hmotnom majetku počas doby odpisovania nebolo vykonané technické zhodnotenie, časť z ročného odpisu, ktorú daňovník nezahrnul do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania, sa zahrnie do daňových výdavkov v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania.

Pri osobných vozidlách zaradených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 je od 1. 1. 2015 povinnosť zohľadňovať ZD dosiahnutý v daňovom priznaní oproti násobku počtu osobných vozidiel so vstupnou cenou 48 000 € a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného rovnomerne z limitovanej vstupnej ceny 48 000 € (t. j. 48 000 / 4 = 12 000 €). V prípade, že dosiahnutý ZD je nižší ako uvedený násobok, je daňovník povinný zvýšiť ZD o kladný rozdiel medzi úhrnom uplatnených odpisov z osobných vozidiel so vstupnou cenou 48 000 € a viac a úhrnom odpisov, resp. pomernej časti odpisov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 €.


Príklad (v €):

VC = 60 000 60 000: 4 = 15 000 48 000 : 4 = 12 000

ZD = 8 000 ZD je menší ako 12 000 Úprava ZD: + 3 000 (15 000 - 12 000 = 3 000)

ZD = 13 000 ZD je väčší 12 000 Úprava ZD : 0


Daňovník v júni 2014 obstaral a uviedol do užívania automobil. Vstupná cena automobilu je 12 000 €, automobil je zaradený do I. odpisovej skupiny a daňovník ho bude odpisovať rovnomerne. V prvom roku odpisovania je možné uplatniť do daňových výdavkov iba alikvotnú časť ročného odpisu pripadajúcu na mesiace jún až december 2014. Výpočet odpisov a ich uplatnenie je v tabuľke:

Vstupná cena 12 000,00  
Rok odpiso- vania  Zdaňo-vacie obdobie  Výpočet ročného odpisu uplatneného do daňových výdavkov  Ročný odpis   Daňová zostatková cena  
celkový   Uplatnený  Neuplatnený  
1  2014  [(12 000 : 4) : 12] x 7  3 000,00  1 750,00  1 250,00  10 250,00  
2  2015  12 000 : 4  3 000,00  3 000,00     7 250,00  
3  2016  12 000 : 4  3 000,00  3 000,00     4 250,00  
4  2017  12 000 : 4  3 000,00  3 000,00     1 250,00  
5  2018  12 000 : 4  1 250,00  1 250,00     0,00  

Ak na hmotnom majetku bolo vykonané technické zhodnotenie v prvom roku odpisovania, pričom technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu, z takto vypočítanej vstupnej ceny sa vypočíta pomerná časť ročného odpisu bez ohľadu na mesiac vykonania technického zhodnotenia. Neuplatnená časť z ročného odpisu, ktorú daňovník nezahrnul do daňových výdavkov v prvom roku odpisovania, sa zahrnie do daňových výdavkov v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania.


Vychádzame z tých istých údajov ako predchádzajúcom príklade, s tým rozdielom, že daňovník vykonal na automobile technické zhodnotenie v sume 2 000 € a zaradil ho do užívania v októbri 2014.

Obstarávacia cena  12 000,00  
Technické zhodnotenie v 1 roku odpisovania  2 000,00  
Vstupná cena  14 000,00  
Rok odpiso-vania  Zdaňo-vacie obdobie  Výpočet ročného odpisu uplatneného do daňových výdavkov  Ročný odpis  Daňová zostatková cena  
Celkový  Uplatnený  Neuplatnený  
1  2014  {[(12 000 + 2 000) : 4] : 12} x 7  3 500,00  2 042,00  1 458,00  11 958,00  
2  2015  14 000 : 4  3 500,00  3 500,00     8 458,00  
3   2016  14 000 : 4  3 500,00  3 500,00     4 958,00  
4  2017  14 000 : 4  3 500,00  3 500,00     1 458,00  
5  2018  14 000 : 4  1 250,00  1 458,00     0,00  

Ak na hmotnom majetku bolo vykonané technické zhodnotenie v druhom a ďalších rokoch odpisovania, neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z prvého roku odpisovania sa uplatní podľa § 26 ods. 5 ZDP a doba odpisovania sa predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu odpisu.


Daňovník v júni 2014 obstaral a uviedol do užívania automobil. Vstupná cena automobilu je 12 000 €, automobil je zaradený do I. odpisovej skupiny a daňovník ho bude odpisovať rovnomerne. Daňovník vykonal na automobile technické zhodnotenie v sume 4 000 € a zaradil ho do užívania máji 2017 .

Vstupná cena  12 000,00  
Technické zhodnotenie v r. 2016  4 000,00   
Rok odpiso-vania  Zdaňo-vacie obdobie  Výpočet ročného odpisu uplatneného do daňových výdavkov  Ročný odpis  Daňová zostatková cena  
Celkový  Uplatnený  Neuplatnený  
1  2014  [(12 000 : 4) : 12] x 7  3 000,00  1 750,00  1 250,00  10 250,00  
2  2015  12 000 : 4  3 000,00  3 000,00     7 250,00  
3  2016  12 000 : 4  3 000,00  3 000,00     4 250,00  
4  2017  16 000 : 4  4 000,00  4 000,00   4 250,00  
5  2018  16 000 : 4  4 000,00  4 000,00     250,00  
6  2019  16 000 : 4  250,00  250,00     0,00  

Do 31. 12. 2014 sa daňovník bez ohľadu na odpisovú skupinu, v ktorej bol hmotný majetok zaradený, mohol rozhodnúť, či bude uplatňovať rovnomerný alebo zrýchlený spôsob odpisovania. Podľa § 26 ods. 3 ZDP je od 1. 1. 2015 rovnomerný spôsob odpisovania stanovený ako všeobecný spôsob a voľba spôsobu odpisovania sa umožňuje len pri hmotnom majetku zaradenom v odpisovej skupine 2 alebo 3. To znamená, že na osobné automobily zaradené od prvej odpisovej skupiny nemožno uplatniť zrýchlené odpisy.


Zrýchlená metóda odpisovania od roku 2015 je teda prípustná len pre odpisovú skupinu 2 a 3. Ostatný hmotný majetok odpisovaný v odpisovej skupine 1, 4, 5, 6 sa od roku 2015 odpisuje len rovnomerne (zavedenie nových 2 odpisových skupín podľa § 26 ods. 1 ZDP:

- 3. odpisová skupina na technológie s dobou odpisovania – do 8 rokov;

- 6. odpisová skupina na budovy s dobou odpisovania do 40 rokov.)

Upozornenie: Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa povinnosť zmeniť spôsob odpisovania hmotného majetku, sa vzťahuje aj na hmotný majetok odpisovaný podľa ZDP účinného do 31. 12. 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. Nadväzne na prechodné ustanovenie § 52zd ods. 2 ZDP je každý daňovník povinný vykonať zmeny v spôsobe odpisovania počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. 1. 2015.

►Prerušenie odpisovania

Daňovník nie je povinný uplatňovať odpisy do daňových výdavkov, môže odpisovanie aj prerušiť. Prerušenie odpisovania je nástroj, ktorý umožňuje podnikateľovi zákonným spôsobom upravovať základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Podľa § 22 ods. 9 ZDP možno prerušiť uplatňovanie odpisov, a to len na jedno alebo na viac celých zdaňovacích období. V zdaňovacom období nasledujúcom po období, v ktorom bolo uplatňovanie odpisov prerušené, pokračuje daňovník v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť podnikateľ, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP. V tomto prípade podnikateľ vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.

Prerušiť odpisovanie je možné aj v roku obstarania vozidla. Prerušiť odpisovanie možno tak na jednotlivo určenom majetku, ako aj na celom hmotnom majetku podnikateľa.

Prerušiť odpisovanie alebo zrušiť prerušenie odpisovania (§ 26 ods. 11 ZDP) od 1. 1. 2015 už nebude možné (§ 52zd ods. 2 ZDP):

- pri výkone daňovej kontroly,

- vo vyrubovacom konaní a

- v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.


Daňovník má v obchodnom majetku zaradený automobil Škoda Octávia, ktorý obstaral v roku 2012 za cenu 12 500 €. V rokoch 2012 a 2013 automobil odpisoval (metódou rovnomerného odpisovania). V roku 2014 kúpil daňovník a zaradil do obchodného majetku nový automobil Seat, ktorého obstarávacia cena bola 24 873,28 €. Obidva automobily využíva daňovník na podnikanie a rozhodne sa, že v zdaňovacom období roku 2014 uplatní odpisy len z jedného automobilu – Seatu a pri druhom automobile – Octávii odpisovanie preruší. V roku 2015 bude pokračovať v odpisovaní obidvoch automobilov a automobil Octávia bude odpisovať ako v treťom roku odpisovania. V roku 2016 tento automobil doodpisuje (za predpokladu, že odpisovanie opäť nepreruší).

Podľa § 22 ods. 9 písm. a) ZDP daňovník (okrem daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b ZDP), je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní.

Odpisy automobilu len sčasti používaného na podnikanie

Ak daňovník nevyužíva automobil výlučne na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, ale aj na súkromné účely, môže do daňových výdavkov zahrnúť v súlade s § 24 ods. 4 ZDP len pomernú časť odpisov.

Výšku pomeru využívania automobilu na zabezpečenie zdaniteľného príjmu a využívania na súkromné účely určí podnikateľ na základe preukazného vyhodnotenia používania automobilu v príslušnom zdaňovacom období, napr. na základe počtu najazdených kilometrov v súvislosti s podnikaním a v súvislosti s používaním na súkromné účely.

Od vyššie uvedeného prípadu treba odlišovať situáciu, kedy daňovník poskytne svojim zamestnancom automobil na služobné aj súkromné účely. V tomto prípade sa u podnikateľa neaplikuje § 24 ods. 4 ZDP a neupravuje sa výška odpisov automobilu, ktorý bol zamestnancovi poskytnutý aj na služobné aj na súkromné účely. U zamestnanca ide o nepeňažný príjem, ktorý je potrebné zdaniť podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP.

►Technické zhodnotenie automobilu

Častým problémom v praxi je rozlíšenie výdavkov vynaložených na opravy a na technické zhodnotenie. Na rozdiel od opráv, výdavky na technické zhodnotenie nie sú v súlade s § 21 ods. 1 písm. g) ZDPdaňovými výdavkami. Technickým zhodnotením automobilu sa podľa ustanovenia § 29 ods. 1 ZDP rozumejú výdavky na rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Za technické zhodnotenie automobilu sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 €, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny automobilu.

► Rekonštrukcia

ZDP§ 29 ods. 3 definuje rekonštrukciu ako zásah do hmotného majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

Za rekonštrukciu automobilu sa považuje napr.:

- montáž deliacej mriežky resp. priečky;

- zmena nákladnej časti vozidla z prepravy nákladu na prepravu osôb;

- montáž splynovača a pod.

►Modernizácia

Modernizáciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie (podľa § 29 ods. 4 ZDP) rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Za modernizáciu automobilu sa považuje:

- montáž ťažného zariadenia;

- montáž strešného okna;

- montáž klimatizácie;

- montáž spojleru;

- montáž alarmu;

- montáž imobilizéra;

- montáž centrálneho uzamykania,

- montáž elektrického ovládania okien a pod.

Pri uplatňovaní výdavkov na technické zhodnotenie do daňových výdavkov môžu nastať prípady:


Daňovník obstaral v roku 2009 osobný automobil, ktorého obstarávacia cena bola 21 583,42 €. Automobil zaradil do obchodného majetku a začal rovnomerne odpisovať. V roku 2009 uplatnil odpis vo výške 5 396 € (21 582,42 € : 4). V roku 2010 vykonal daňovník na automobile nasledovné technické zhodnotenie:

Technické zhodnotenie v úhrne predstavuje sumu 1 765,92 €.

Keďže vykonané technické zhodnotenie v úhrne presiahlo sumu 1 700 €, daňovník zvýši o sumu 1 765,96 € vstupnú cenu automobilu (21 583,42 € + 1 765,92 € = 23 349,34 €) a v roku 2010 uplatní odpis vo výške podielu vstupnej ceny a doby odpisovania, teda 23 349,34 € : 4 = 5 838 €.


Daňovník v roku 2009 obstaral a zaradil do obchodného majetku automobil. V roku 2010 vykonal na automobile montáž strešného okna v hodnote 842,69 €. Hoci sa montáž strešného okna považuje za modernizáciu, táto v úhrne za zdaňovacie obdobie nepresiahla sumu 1 700 €, a preto daňovník sumu 842,69 € zaúčtuje priamo do daňových výdavkov.


Daňovník v roku 2005 obstaral a zaradil do obchodného majetku automobil. Automobil rovnomerne odpisoval v rokoch 2005 až 2008. V roku 2010 vykonal na automobile:

- montáž klimatizácie v hodnote 1 343,28 € a

- montáž ťažného zariadenia v hodnote 417, 57 €.

Technické zhodnotenie v úhrne predstavuje sumu 1 860,85 €.

Keďže automobil je plne odpísaný, daňovník zaradí technické zhodnotenie ako iný majetok do tej istej odpisovej skupiny ako automobil, t. j. do prvej odpisovej skupiny a bude ho odpisovať 4 roky buď rovnomerne alebo zrýchlene.

Výdavky vynaložené na opravu a údržbu automobilu

Výdavky vynaložené na opravu a údržbu automobilu patria medzi bežné prevádzkové daňové výdavky. Uvedené platí v prípade, ak výdavky na opravy a údržbu spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 písm. i) ZDP, teda sú preukázateľne daňovníkom vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP.

V súlade s § 11 ods. 3 písm. f) Postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva sa opravou rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí a technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov, alebo k zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia.

Udržiavaním sa v súlade s vyššie citovaným ustanovením Postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších chýb.

Medzi daňové výdavky patria aj výdavky vynaložené na rôzne kvapaliny do auta, napr. brzdová kvapalina, destilovaná voda, kvapalina do ostrekovačov, ale aj výdavky vynaložené na osviežovače vzduchu, lapače nečistôt, gumové rohože, atď.

V niektorých prípadoch je sporné, resp. v podnikateľskej verejnosti diskutované posúdenie, či sú niektoré výdavky výdavkami na opravu a údržbu automobilu a teda priamymi daňovými výdavkami, alebo ide o technické zhodnotenie, ktoré sa do daňových výdavkov premietne formou odpisov. Medzi takéto výdavky patrí napr. výmena zimných pneumatík za letné a naopak, montáž puklíc, nákup autopoťahov, montáž opierok na hlavu atď.

Asi najčastejšou otázkou vyskytujúcou sa v súvislosti s opravami, resp. technickým zhodnotením automobilu u podnikateľskej verejnosti, je výmena letných pneumatík za zimné a naopak. Nákup zimných pneumatík sa nepovažuje za technické zhodnotenie, nakoľko nejde o modernizáciu hmotného majetku – automobilu, nerozširuje sa jeho použiteľnosť, nezlepšuje sa jeho výkonnosť ani technické parametre a taktiež sa nerozširuje jeho vybavenosť.

Výdavky daňovníka vynaložené v súvislosti s nákupom zimných pneumatík možno považovať pri dodržaní podmienok uvedených v § 2 písm. i) ZDP za daňový výdavok v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník obstará. Rovnako je daňovým výdavkom aj nákup a montáž puklíc, autopoťahov, opierok na hlavu a pod.


Daňovník má v obchodnom majetku zaradené motorové vozidlo. Daňovník bol účastníkom dopravnej nehody a vozidlo bolo poškodené. V autoservise vykonali opravu vozidla a daňovník za opravu zaplatil sumu 1 826,94 €. Uvedený výdavok daňovník zaúčtuje ako daňový výdavok v druhovom členení prevádzková réžia.

Opravou motorového vozidla sa rozumie napr. výmena akejkoľvek poškodenej alebo opotrebovanej časti automobilu bez zmeny technických parametrov, ako je motor, karoséria, sklo, pneumatiky, svetlá.

►Výdavky na spotrebované pohonné látky

Daňovník, ktorý má v obchodnom majetku vložený automobil, uplatňuje výdavky na spotrebované pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP. Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2009 môže daňovník v súlade s uvedeným ustanovením uplatňovať výdavky na spotrebované pohonné látky tromi spôsobmi.

Daňovník – fyzická osoba (rovnako postupuje aj právnická osoba), si môže sám určiť, akým spôsobom bude uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na spotrebované PHL.

- Podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP bodu 1 sa výdavky na spotrebované pohonné látky uplatňujú podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak sa táto spotreba uvedená v osvedčení o evidencii vozidla alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie (autorizovaná skúšobňa), alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok. Ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa z preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk